• Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.


     Začiatok celého procesu bude v dopoludňajších hodinách a trvať bude približne 120 minút.

     Uchádzači budú v rámci psychodiagnostiky realizovať test intelektu a test osobnosti.

     Testovanie bude prebiehať v priestoroch učební školy v skupinách cca 15 uchádzačov.

     Uchádzači budú hodnotení pre potreby prijímacieho konania zo psychodiagnostického vyšetrenia iba na základe výsledkov dosiahnutých z inteligenčného testu.

     Za účelom predchádzania nedorozumení bude v rámci kritérií prijímacieho konania test osobnosti slúžiť iba ako podklad pre nasledujúcu prácu so žiakom v prípade úspešného prijímacieho konania a jeho nástupu do školy.

     Uchádzači budú na základe výsledkov v rámci tohto testovania prerozdelení do troch bodových skupín.

     • 1. skupina dosiahne bodové hodnotenie 8b.
     • 2. skupina dosiahne bodové hodnotenie 16b.
     • 3. skupina dosiahne bodové hodnotenie 24b.
      

     Výsledok zo psychodiagnostiky - bodové ohodnotenie, bude pripočítané k ostatným bodovým ziskom v rámci ostatných kritérií prijímacieho konania.


     Po psychodiagnostickom vyšetrení sa bude realizovať krátky test študijných predpokladov z oblastí vyučovacích predmetov SJL a MAT v trvaní 60 minút.

     Uchádzači v jednotlivých oblastiach testovania študijných predpokladov môžu získať po 20 bodov. Spolu 40 bodov.

     ONLINE SEMINÁR k prijímacím skúškam

     1. termín dňa 25.04.2022 od 15,30 do 16,30 hod. Odkaz na online stretnutie (1. termín)

     2. termín dňa 28.04.2022 od 15,30 do 16,30 hod. Odkaz na online stretnutie (2. termín)

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie