• Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Žiline.


     Začiatok celého procesu bude v dopoludňajších hodinách a trvať bude približne 180 minút.

     Uchádzači budú v rámci psychodiagnostiky realizovať rozšírený test osobnosti zameraný na predpoklady pre vrcholový a výkonnostný šport.

     Testovanie bude prebiehať v priestoroch učební školy v skupinách cca. 15 uchádzačov.

     Uchádzači budú hodnotení pre potreby prijímacieho konania zo psychodiagnostického vyšetrenia výsledným hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel"

     Za účelom predchádzania nedorozumení bude psychodiagnostické vyšetrenie slúžiť aj ako podklad pre nasledujúcu prácu so žiakom v prípade úspešného prijímacieho konania a jeho nástupu do školy.


     Za testovanie študijných predpokladov budú považované výsledky z externého testovania žiakov deviateho ročníka T9. Výsledné hodnotenie v externom testovaní sa premietne do celkového výsledku prijímacieho konania nasledovne:

     SJL (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 SJL * 32 / 100 = počet bodov

     MAT (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 MAT * 32 / 100 = počet bodov

     V prípade, že žiak sa tohto externého testovania na ZŠ nezúčastní, vykoná prijímaciu skúšku z obsahu učiva základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v čase termínu psychodiagnostického vyšetrenia.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie