• Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostika a študijné predpoklady

    • Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Žiline.


     Začiatok celého procesu bude v dopoludňajších hodinách a trvať bude približne 180 minút.

     Uchádzači budú v rámci psychodiagnostiky realizovať rozšírený test osobnosti zameraný na predpoklady pre vrcholový a výkonnostný šport.

     Testovanie bude prebiehať v priestoroch učební školy v skupinách cca. 15 uchádzačov.

     Uchádzači budú hodnotení pre potreby prijímacieho konania zo psychodiagnostického vyšetrenia výsledným hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel"

     Za účelom predchádzania nedorozumení bude psychodiagnostické vyšetrenie slúžiť aj ako podklad pre nasledujúcu prácu so žiakom v prípade úspešného prijímacieho konania a jeho nástupu do školy.


     Za testovanie študijných predpokladov budú považované výsledky z externého testovania žiakov deviateho ročníka T9. Výsledné hodnotenie v externom testovaní sa premietne do celkového výsledku prijímacieho konania nasledovne:

     SJL (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 SJL * 32 / 100 = počet bodov

     MAT (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 MAT * 32 / 100 = počet bodov

     V prípade, že žiak sa tohto externého testovania na ZŠ nezúčastní, vykoná prijímaciu skúšku z obsahu učiva základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v čase termínu psychodiagnostického vyšetrenia.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie