• Uvoľňovanie žiakov

     • Individuálne tréningy popoludní

     • Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môžu v prípade nevyhnutnej potreby požiadať o pravidelné uvoľňovanie z vyučovania posledných hodín za účelom zabezpečenia individuálnej tréningovej činnosti či účasti na športových akciách v rámci športového klubu, v ktorom aktívne pôsobia.

      Uvoľňovanie môže riaditeľ schváliť po posúdení opodstatnenosti žiadosti zástupcom riaditeľa pre šport maximálne v rozsahu 2 posledných vyučovacích hodín denne a súčasne v rozsahu maximálne 4 hodín týždenne. Túto možnosť uvoľňovania je možné využiť v prípade potreby individuálneho tréningového procesu mimo športovej prípravy zabezpečovanej školou v popoludňajších hodinách (zväčša z dôvodov presunov žiakov, ktorí sú aktívni v športových kluboch mimo Žiliny). Škola umožní zúčastňovať sa žiakovi takýchto individuálnych tréningov v rozsahu max. 2 posledné hodiny denne a 4 hodiny týždenne, napr. utorok (zo 7. a 8. hodiny a v piatok zo 7. hodiny).

      Žiak a zákonný zástupca žiaka musí zobrať do úvahy riziko nariadenia komisionálnych skúšok pri absencii viac ako 50% z jednotlivých vyučovacích predmetov, resp. pri nesplnení podmienok hodnotenia a klasifikácie jednotlivých vyučovacích predmetov určených v ŠkVP.


      Postup podania žiadosti:

      1. O uvoľňovanie požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak písomne na predpísanom tlačive: Uvoľňovanie na individuálne tréningy popoludní
      2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží na sekretariáte školy.
      3. Zástupca riaditeľa pre šport predloženú žiadosť posúdi a odporučí alebo neodporučí uvoľňovanie žiaka za účelom zabezpečenia individuálnej tréningovej činnosti popoludní.
      4. Riaditeľ školy informuje zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka o výsledku spracovania žiadosti písomne zhruba do 14 dní odo dňa podania žiadosti.

       

      V prípade súhlasu riaditeľa s uvoľňovaním triedny učiteľ ospravedlní takúto absenciu na základe ospravedlnenky od rodiča v ETK (cca v týždennej frekvencii). Triedny učiteľ vykazuje ospravedlnenie typu „uvoľňovanie na tréningy – UT“. Táto absencia sa zarátava do vymeškaných hodín vzhľadom na to, že zasahuje do času riadneho vyučovania iných vyučovacích predmetov ako športovej prípravy.

      Zodpovedný tréner (prostredníctvom žiaka) predloží vyplnenú Evidenciu dochádzky žiaka a návrh hodnotenia športovej prípravy žiaka vždy k 15. januáru (za 1. polrok šk. roku) a k 15. júnu, resp. 15. máju (za 2. polrok šk. roku) na určenom tlačive triednemu učiteľovi.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie