• Buď gramotný, buď in!

  •                     

   "Tento projekt je podporovaný z ESF"

   z operačného programu "Ľudské zdroje"

   312011X341 - Buď gramotný, buď in!

    • Popis projektu

    • Projekt sa zameriava na zvyšovanie úrovne pedagogického pôsobenia učiteľov vyučujúcich žiakov študijného odboru 7451J športové gymnázium (a 7902J77 gymnázium - šport) v oblasti rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov - športovcov s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky v daných oblastiach. Azda najvýznamnejšou oblasťou projektových činností zameraných na pedagogických zamestnancov bude ich profesijný rast prostredníctvom aktívneho vzdelávania sa v priebehu celej realizácie projektu v polročných cykloch. Súčasťou projektových činností bude aj príprava a inovácia vzdelávacích materiálov a zdieľanie skúseností pedagógov v pedagogických kluboch. Nemenej významnou činnosťou bude aplikácia týchto vzdelávacích materiálov a nadobudnutých skúseností v rámci nepovinného vyučovacieho predmetu "Vedomosti v praxi". Vzhľadom na neustávajúci progres moderných technológií vo vzdelávaní budú zmodernizovaná 1 učebňa novým školským nábytkom a nadčasovou počítačovou a projekčnou technikou, 1 učebňa vybavená tabletmi a rovnako zariadená novým školským nábytkom, aby tak boli reprezentatívnymi učebňami reflektujúcimi neutíchajúce nároky moderného života. V rámci efektívneho a podnetného prostredia pre prácu pedagogických klubov bude zriadená miestnosť na vzdelávanie a prezentovanie skúseností pedagógov, ktorá bude vybavená modernou didaktickou technikou a tiež novým nábytkom.

     Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

    • Spôsob realizácie aktivít

    • Jednotlivé projektové aktivity sú rozvrhnuté na časové obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2022 a aktivity sú usporiadané do logického sledu činností. Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom 3 hlavných aktivít projektu, ktoré boli identifikované v logickej väzbe na potreby identifikované na základe východiskovej situácie. Všetky tri aktivity sú navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky nižšie uvedené princípy:

     • projekt svojimi cieľmi a aktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve,
     • projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ,
     • dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne,
     • všetky stanovené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu,
     • celý rozpočet projektu je zostavený primerane k cenám na trhu,
     • všetky aktivity sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín,
     • všetky aktivity, vrátane podaktivít sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu,
     • spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne,
     • projekt je nastavený tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej aktivity, resp. podaktivity a v tej súvislosti nemožnosti realizácie aktivity (podaktivity) nadväzujúcej na omeškanú aktivitu.
  • Realizačný a koordinačný tím

    • Koordinačný tím
    • 1. projektový manažér

     Ing. Mária Wienerová

     2. finančný manažér

     Ing. Renáta Orješková

     3. manažér monitorovania

     PaedDr. Peter Hruška

     4. administratívny pracovník

     Alena Ščambová

    • Pedagogický klub pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
    • 1. Mgr. Gabriela Pažická

     2. Mgr. Jarmila Dvoráková

     3. Mgr. Miroslava Poláková

     4. Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

     5. Mgr. Karol Tichý

     6. Bc. Petra Tarabová

     7. Mgr. Jana Máhriková

     8. Mgr. Mária Jakubíková

     9. Mgr. František Bača

      

    • Pedagogický klub pre rozvoj prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti
    • 1. RNDr. Zuzana Čelková

     2. Ing. Jarmila Gajarská

     3. Mgr. Ľudmila Comorková

     4. PaedDr. Jana Čibenková

     5. Mgr. Michal Dominik

     6. Mgr. Eva Kutlíková

     7. Ing. Emília Vrábová

     8. Ing. Anna Hanzelová

  • Dokumenty na stiahnutie

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie