• Buď gramotný, buď in!

    •                     

      "Tento projekt je podporovaný z ESF"

      z operačného programu "Ľudské zdroje"

      312011X341 - Buď gramotný, buď in!

        • Popis projektu

        • Projekt sa zameriava na zvyšovanie úrovne pedagogického pôsobenia učiteľov vyučujúcich žiakov študijného odboru 7451J športové gymnázium (a 7902J77 gymnázium - šport) v oblasti rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov - športovcov s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky v daných oblastiach. Azda najvýznamnejšou oblasťou projektových činností zameraných na pedagogických zamestnancov bude ich profesijný rast prostredníctvom aktívneho vzdelávania sa v priebehu celej realizácie projektu v polročných cykloch. Súčasťou projektových činností bude aj príprava a inovácia vzdelávacích materiálov a zdieľanie skúseností pedagógov v pedagogických kluboch. Nemenej významnou činnosťou bude aplikácia týchto vzdelávacích materiálov a nadobudnutých skúseností v rámci nepovinného vyučovacieho predmetu "Vedomosti v praxi". Vzhľadom na neustávajúci progres moderných technológií vo vzdelávaní budú zmodernizovaná 1 učebňa novým školským nábytkom a nadčasovou počítačovou a projekčnou technikou, 1 učebňa vybavená tabletmi a rovnako zariadená novým školským nábytkom, aby tak boli reprezentatívnymi učebňami reflektujúcimi neutíchajúce nároky moderného života. V rámci efektívneho a podnetného prostredia pre prácu pedagogických klubov bude zriadená miestnosť na vzdelávanie a prezentovanie skúseností pedagógov, ktorá bude vybavená modernou didaktickou technikou a tiež novým nábytkom.

          Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

        • Spôsob realizácie aktivít

        • Jednotlivé projektové aktivity sú rozvrhnuté na časové obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2022 a aktivity sú usporiadané do logického sledu činností. Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom 3 hlavných aktivít projektu, ktoré boli identifikované v logickej väzbe na potreby identifikované na základe východiskovej situácie. Všetky tri aktivity sú navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky nižšie uvedené princípy:

          • projekt svojimi cieľmi a aktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve,
          • projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ,
          • dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne,
          • všetky stanovené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu,
          • celý rozpočet projektu je zostavený primerane k cenám na trhu,
          • všetky aktivity sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín,
          • všetky aktivity, vrátane podaktivít sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu,
          • spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne,
          • projekt je nastavený tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej aktivity, resp. podaktivity a v tej súvislosti nemožnosti realizácie aktivity (podaktivity) nadväzujúcej na omeškanú aktivitu.
    • Realizačný a koordinačný tím

        • Koordinačný tím
        • 1. projektový manažér

          Ing. Mária Wienerová

          2. finančný manažér

          Ing. Renáta Orješková

          3. manažér monitorovania

          PaedDr. Peter Hruška

          4. administratívny pracovník

          Alena Ščambová

        • Pedagogický klub pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
        • 1. Mgr. Gabriela Pažická

          2. Mgr. Jarmila Dvoráková

          3. Mgr. Miroslava Poláková

          4. Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

          5. Mgr. Karol Tichý

          6. Mgr. Petra Tarabová

          7. Mgr. Jana Máhriková

          8. Mgr. Mária Jakubíková

          9. Mgr. František Bača

           

        • Pedagogický klub pre rozvoj prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti
        • 1. RNDr. Zuzana Čelková

          2. Ing. Jarmila Gajarská

          3. Mgr. Ľudmila Comorková

          4. PaedDr. Jana Čibenková

          5. Mgr. Michal Dominik

          6. Mgr. Eva Kutlíková

          7. Ing. Emília Vrábová

          8. Ing. Anna Hanzelová

    • Dokumenty na stiahnutie

    • Kontakty

      • Stredná športová škola
      • 041/5004408
      • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
        Vrátnica - školský internát: 0918370886
      • Rosinská 6
        010 08 Žilina
        Slovakia
      • IČO: 55494099
      • DIČ: 2122053142
      • 100019964
      • E0007603849
      • PaedDr. Peter Hruška
        peter.hruska@sportovaskolaza.sk
        041/5004410, 0907849466
      • Mgr. Martina Mažgútová
        martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
        041/5004409 - 10
        agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
      • PaedDr. Jana Čibenková
        jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
        0917823046
        agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
      • PaedDr. Vladimír Kuťka
        vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
        0908902252
        agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
      • Mgr. Erika Kobyliaková
        erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
        0917792745
      • Mgr. Emília Berešíková
        emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
        0918370885
        agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
      • Ing. Renáta Orješková
        renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
        041/5004408
        ekonomická agenda
      • Alexandra Baránková
        alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
        0918222935
      • Zdenka Konštiaková
        skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
        0918370887
        041/5006614 - 15
      • Číslo účtu školy (bežný)
        SK64 8180 0000 0070 0068 8652
      • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
        SK14 8180 0000 0070 0068 8679
      • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
      • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
    • Prihlásenie