• Dôležité informácie

     • Povinne voliteľné predmety

     • Povinne voliteľné predmety a časová dotácia

      Žiaci 2. a 3. ročníka si vyberajú voliteľné predmety z ponuky školy pre nasledujúci školský rok. Žiaci sa elektronicky prihlásia na zvolené voliteľné predmety do 28. 2. kalendárneho roku v internetovej žiackej knižke školy "ssrosza.edupage.org" v časti "Komunikácia - Prihlasovanie". Ak nebude na daný voliteľný predmet prihlásený dostatočný počet žiakov, seminár sa neotvorí a žiak si bude musieť zvoliť iný predmet, na ktorý sa prihlásil dostatočný počet žiakov.

      Do 3. ročníka si každý žiak volí povinne 2 hod. konverzácie v cudzom jazyku a dva predmety s 2 hodinovou časovou dotáciou. Ak si žiak zvolí predmet v 3. ročníku, nemusí  v ňom pokračovať vo 4. ročníku.

      Do 4. ročníka každý žiak volí povinne 2 hod. konverzácie v cudzom jazyku, 2 hod. literárny seminár a dva predmety so 4 hodinovou časovou dotáciou. Žiak si môže zvoliť i predmet, ktorý nemal v 3. ročníku.

      Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý školský rok, t. j. nemožno ho v priebehu školského roka meniť.

      Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať minimálne 12 žiakov z ročníka. Výnimky v počte žiakov na danom voliteľnom predmete schvaľuje riaditeľ školy.

      Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chcú žiaci maturovať a na aký typ vysokej školy sa plánujú prihlásiť. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 209/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, maturuje žiak gymnázia povinne zo štyroch predmetov, pričom ich skladba je nasledovná – slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, voliteľný maturitný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, ďalší voliteľný maturitný predmet. Podľa § 6, ods. 8 tejto vyhlášky musí jeden z voliteľných maturitných predmetov spĺňať podmienku, že súčet týždenných hodinových dotácií počas celého štúdia je najmenej šesť (do tejto dotácie sa počíta aj hodinová dotácia zo semináru alebo cvičenia rovnakého zamerania). Informáciu o hodinových dotáciách jednotlivých predmetov v jednotlivých typoch tried možno nájsť v učebnom pláne, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu zverejneného na webovej stránke školy.

      O tom, na ktoré voliteľné predmety sa prihlásil dostatočný počet žiakov budú rodičia informovaní v apríli na triednych schôdzach RRŠ.

      Povinne voliteľné predmety a ich časová dotácia

       

       

      3. roč.   

      4. roč.

      Jazyk a komunikácia

      literárny seminár

      0

      2

      konverzácia  v cudzom jazyku    

      2

      2

       

      Človek a príroda

      seminár z fyziky

      2

      4

      seminár z chémie

      2

      4

      seminár z biológie

      2

      4

      Človek a spoločnosť

      seminár z dejepisu

      2

      4

       

      seminár z geografie

      2

      4

       

      spoločenskovedný seminár

      seminár z ekonomiky

      2

      2

      4

      4

      Matematika a práca s informáciami      

      seminár z matematiky

      2

      4

      seminár z informatiky

      2

      4

      Zdravie a pohyb

      základy športovej prípravy

      2

      4

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie