• Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

   • Pre školský rok 2023/2024 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: PREDBEŽNÉ ÚDAJE, oficiálne počty budú zverejnené koncom marca 2023 

    Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
    7451 J športové gymnázium 34 2 športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7471 M športový manažment 24 1 športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7475 M digitálne služby v športe 11 0,5 športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7476 M spracovanie dát v športe 11 0,5 športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov

    Obsadené miesta po 1. kole

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7471 M športový manažment   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7475 M digitálne služby v športe   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7476 M spracovanie dát v športe   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov

    Voľné miesta pre 2. kolo

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7471 M športový manažment   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7475 M digitálne služby v športe   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
    7476 M spracovanie dát v športe   športové nadanie, psychodiagnostické vyšetrenie, test študijných predpokladov
  • Kritériá prijímania a výsledky prijímacích skúšok

  • Dôležité upozornenie! Prihlášku na štúdium v strednej škole je potrebné predložiť na aktuálnom tlačive a priložiť:

   1. Potvrdenie od telovýchovného lekára (nie staršie ako 1 rok ku dňu konania 1. fázy prijímacích skúšok)

   2. Potvrdenie národného športového zväzu (NŠZ) - na tlačive uvedenom vyššie

   3. Iné prílohy podľa kritérií prijímacieho konania

   Bez uvedených potvrdení a príloh nebude uchádzač zaradený do prijímacieho konania a nekompletná prihláška bude vrátená základnej škole.

   Priebežné výsledky prijímacieho konania sú zverejňované prostredníctvom EduPage. 

  • Prehľad motorických testov k prijímacím skúškam 

   • Všeobecné motorické testy
    Testovanie úrovne všeobecných motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline pre všetky druhy športov.
   • Špeciálne motorické testy
    Testovanie úrovne špeciálnych motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline podľa jednotlivých športov.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie