• Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

   • Pre školský rok 2020/2021 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: 

    Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
    7451 J športové gymnázium 40 2 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 20 1 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment

    Obsadené miesta po 1. kole

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium 30 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 20 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 7 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe 10 talentová skúška - športové nadanie, experiment

    Voľné miesta pre 2. kolo

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium 10 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 3 talentová skúška - športové nadanie, experiment
  • Kritériá prijímania a výsledky prijímacích skúšok

  • Miesto a termíny prijímacích skúšok

   • Pokyny v prípade PRIJATIA UCHÁDZAČA

   • Blahoželáme k úspešnému vykonaniu prijímacej skúšky do zvoleného študijného odboru a splneniu všetkých požiadaviek na prijatie do Strednej športovej školy v Žiline.

    V prípade, že ste sa rozhodli, že potvrdíte nastúpenie na štúdium v našej škole, prosím Vás, aby ste do 4.6.2020 vyplnili elektronický Evidenčný list žiaka a zákonných zástupcov, v ktorom v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je škola oprávnená spracúvať niektoré osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov. 

    Evidenčný list je dostupný po kliknutí tu: elektronický evidenčný list

    Rozhodnutia o prijatí budú oficiálne zasielané e-mailom, resp. poštou (v prípade, ak nie je k dispozícii e-mailová adresa zákonného zástupcu). Prostredníctvom EduPage Vám bude zaslané len informatívne "rozhodnutie". Originál rozhodnutia o prijatí obdržíte na začiatku školského roku.

    NA SKENOVANIE MOŽNO POUŽIŤ aj aplikáciu stiahnutú do smartfónu (napr. Office Lens, apod.)

  • Dokumenty - PRIJATIE UCHÁDZAČA

   • Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium
    Formulár Potvrdenia o nastúpení – nenastúpení na štúdium je potrebné vytlačiť, dôsledne vyplniť, podpísať, naskenovať a zaslať na e-mailovú adresu školy: skola@sportovaskolaza.sk, najneskôr do 4.6.2020, aby sme prípadné uvoľnené miesto mohli ponúknuť ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
   • Prihláška za člena (ISIC)
    V prípade, že máte záujem o vystavenie preukazu žiaka ISIC, prosím, zašlite vyplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku na túto e-mailovú adresu: petra.tarabova@sportovaskolaza.sk a postupujte podľa pokynov v informačnom liste ISIC.
   • Informačný list (ISIC)
    Pokyny k prihláške a vystaveniu preukazu žiaka ISIC.
   • Evidenčný list žiaka a zákonných zástupcov
    Evidenčný list žiaka a zákonných zástupcov, v ktorom v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je škola oprávnená spracúvať niektoré osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov.
   • Pokyny v prípade NEPRIJATIA UCHÁDZAČA

   • Ďakujeme za prejavený záujem o štúdium v študijných odboroch Strednej športovej školy v Žiline, avšak z dôvodu nedostatku miesta, resp. nesplnenia kritérií prijímacieho konania sme Vás nemohli prijať na štúdium. 

    Veríme, že Vás táto skutočnosť neodradí od podania odvolania (v prípade neprijatia pre nedostatok miesta), pretože vzhľadom na tohtoročný priebeh prijímacieho konania je istá pravdepodobnosť, že by ste v odvolaní mohli byť úspešní.

    Odvolanie, prosím, v súlade s Usmernením Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu SR podávajte len v prípade, ak ste záväzne nepotvrdili nástup na štúdium na inej strednej škole.

    Rozhodnutia o neprijatí budú oficiálne zasielané e-mailom, resp. poštou (v prípade, ak nie je k dispozícii e-mailová adresa zákonného zástupcu). Prostredníctvom EduPage Vám bude zaslané len informatívne "rozhodnutie". Originál rozhodnutia o neprijatí obdržíte pri osobnom doručení Odvolania voči rozhodnutiu, resp. poštou ak o to požiadate (napr. telefonicky, či e-mailom).

    NA SKENOVANIE MOŽNO POUŽIŤ aj aplikáciu stiahnutú do smartfónu (napr. Office Lens, apod.)

  • Dokumenty - NEPRIJATIE UCHÁDZAČA

   • Vzor formuláru ODVOLANIA
    Odvolanie, prosím, v súlade s Usmernením Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu SR podávajte len v prípade, ak ste záväzne nepotvrdili nástup na štúdium na inej strednej škole a zväčša v prípade, že ste neboli prijatí pre nedostatok miesta-
  • Výsledky prijímacích skúšok (1. kolo) do jednotlivých študijných odborov a druhov športov (kolektívne a individuálne športy)

   • Výsledky prijímacích skúšok - 7451 J športové gymnázium (INDIVIDUÁLNE ŠPORTY - prijatie pre 10 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7451 J športové gymnázium (KOLEKTÍVNE ŠPORTY - prijatie pre 30 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7471 J športový manažment (INDIVIDUÁLNE ŠPORTY - prijatie pre 5 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7471 J športový manažment (KOLEKTÍVNE ŠPORTY - prijatie pre 15 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7475 M digitálne služby v športe (INDIVIDUÁLNE ŠPORTY - prijatie pre 3 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7475 M digitálne služby v športe (KOLEKTÍVNE ŠPORTY - prijatie pre 7 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7476 M spracovanie dát v športe (INDIVIDUÁLNE ŠPORTY - prijatie pre 3 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7476 M spracovanie dát v športe (KOLEKTÍVNE ŠPORTY - prijatie pre 7 uchádzačov)
    V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov v individuálnych športoch sa voľné miesta presúvajú do kolektívnych športov.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru. V prípade, že kód z prihlášky nemáte, resp. došlo k zmene v prihláške, a teda aj kódu uchádzača o výsledku sa môžete informovať u PaedDr. Vladimíra Kuťku, zástupcu riaditeľa, telefonicky na 0908902252 alebo mailom na vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po 4. júni 2020.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie