• Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

   • Pre školský rok 2024/2025 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy, Rosinská 6, Žilina určený nasledovne:

    Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
    7451 J športové gymnázium 36 2 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 24 1 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 11 0,5 talentová skúška - športové nadanie
    7476 M spracovanie dát v športe 11 0,5 talentová skúška - športové nadanie

     

    Obsadené miesta po 1. kole

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium   talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment   talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe   talentová skúška - športové nadanie
    7476 M spracovanie dát v športe   talentová skúška - športové nadanie

     

    Voľné miesta pre 2. kolo

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium   talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment   talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe   talentová skúška - športové nadanie
    7476 M spracovanie dát v športe   talentová skúška - športové nadanie
  • Dôležité upozornenie!

   Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v strednej športovej škole,

   v súvislosti so znením § 63 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške:

   a) potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu a

   b) vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

   Upozorňujeme uchádzačov o štúdium, že aktuálne nie je určené žiadne predpísané tlačivo na dokladovanie uvedených podmienok zaradenia do prijímacieho konania. V záujme zjednodušenia a zjednotenia postupov dokladovania daných zákonných náležitostí Vás informujeme, že:

   1. Potvrdenie NŠZ (nie športového klubu) je možné získať na základe žiadosti uchádzača, resp. jeho zákonného zástupcu adresovanej príslušnému národnému športovému zväzu. Zoznam uznaných športových zväzov s kontaktnými údajmi je dostupný tu: https://sport.iedu.sk/Company/List?ActivityID=nat_sport_ass_apprvd_sport

   Ideálne by bolo, ak uchádzač e-mailom požiada o vystavenie daného potvrdenia NŠZ a národný športový zväz mu ho na vlastnom formulári zašle späť e-mailom, aby ho následne mohol uchádzač elektronicky priložiť k prihláške. Upozorňujeme, že ide len o odporúčanie školy. Uvádzaný postup nie je záväzný.

   Škola bude akceptovať aj potvrdenie NŠZ, o ktoré hromadne požiada športový klub za viacerých uchádzačov o štúdium v strednej športovej škole. Pričom z potvrdenia musí byť jasné, za akých uchádzačov sa potvrdenie vydáva.

   2. Vyjadrenie telovýchovného lekára vydáva lekár so špecializáciou so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Zoznam niektorých lekárov s danou špecializáciou je dostupný tu: http://www.sstl.sk/index.php?stranka=novinka&id=53. Vyjadrenie nesmie byť ku dňu konania motorických testov v rámci prijímacieho konania staršie ako 1 rok.

   3. Iné prílohy podľa kritérií prijímacieho konania (predovšetkým potvrdenie športového klubu o športovej výkonnosti v posledných 2 sezónach)

   Bez uvedených potvrdení a príloh nebude uchádzač zaradený do prijímacieho konania a nekompletná prihláška bude uchádzačovi vrátená.

  • Prijatie žiaka na štúdium v Strednej športovej škole v Žiline neznamená automaticky jeho zaradenie do tréningového procesu príslušných spolupracujúcich športových klubov. Zmenu športového klubu a podmienky prestupu medzi športovými klubmi si určuje samotný športový klub, nie škola. 

  • Kritériá prijímania a výsledky prijímacích skúšok

  • Prehľad motorických testov k prijímacím skúškam 

   • Všeobecné motorické testy
    Testovanie úrovne všeobecných motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline pre všetky druhy športov.
   • Špeciálne motorické testy
    Testovanie úrovne špeciálnych motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline podľa jednotlivých športov.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie