• Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

   • Pre školský rok 2021/2022 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: 

    Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
    7451 J športové gymnázium 36 2 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 20 1 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment

    Obsadené miesta po 1. kole

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium 34 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 19 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 9 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe 10 talentová skúška - športové nadanie, experiment

    Voľné miesta pre 2. kolo

    Študijný odbor Počet žiakov Poznámka
    7451 J športové gymnázium  2 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment  1 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe  1 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe  0 talentová skúška - športové nadanie, experiment
  • Kritériá prijímania a výsledky prijímacích skúšok

  • Dôležité upozornenie! Prihlášku na štúdium v strednej škole je potrebné predložiť na aktuálnom tlačive a priložiť:

   1. Potvrdenie od telovýchovného lekára (nie staršie ako 1 rok)

   2. Potvrdenie o aktívnej činnosti v športovom klube

   3. Iné prílohy podľa kritérií prijímacieho konania

   Bez uvedených potvrdení a príloh nebude uchádzač zaradený do prijímacieho konania a nekompletná prihláška bude vrátená základnej škole.

   Priebežné výsledky prijímacieho konania sú zverejňované prostredníctvom EduPage. 

  • Prehľad motorických testov k prijímacím skúškam 

   • Všeobecné motorické testy
    Testovanie úrovne všeobecných motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline pre všetky druhy športov.
   • Špeciálne motorické testy
    Testovanie úrovne špeciálnych motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline podľa jednotlivých športov.
  • Miesto a termíny prijímacích skúšok

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie