• Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

   • Pre školský rok 2020/2021 je počet žiakov, ktorých je možno prijať do 1. ročníka v študijných odboroch Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina určený nasledovne: 

    Študijný odbor Počet žiakov Počet tried Poznámka
    7451 J športové gymnázium 40 2 talentová skúška - športové nadanie
    7471 M športový manažment 20 1 talentová skúška - športové nadanie
    7475 M digitálne služby v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment
    7476 M spracovanie dát v športe 10 0,5 talentová skúška - športové nadanie, experiment
  • Kritériá prijímania a výsledky prijímacích skúšok

  • Miesto a termíny prijímacích skúšok

  • Výsledky prijímacích skúšok do jednotlivých študijných odborov

   • Výsledky prijímacích skúšok - 7451 J športové gymnázium
    ZVEREJNENIE najskôr 23. marca 2020 po 13,00 hod.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru.
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po dni zápisu, ktorý sa bude konať 7. apríla 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7471 J športový manažment
    ZVEREJNENIE najskôr 23. marca 2020 po 13,00 hod.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru.
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po dni zápisu, ktorý sa bude konať 7. apríla 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7475 M digitálne služby v športe
    ZVEREJNENIE najskôr 23. marca 2020 po 13,00 hod.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru.
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po dni zápisu, ktorý sa bude konať 7. apríla 2020.
   • Výsledky prijímacích skúšok - 7476 M spracovanie dát v športe
    ZVEREJNENIE najskôr 23. marca 2020 po 13,00 hod.
    Kód uchádzača nájdete v ľavom hornom rohu Pozvánky na prijímacie skúšky do daného študijného odboru.
    V prípade neprijatia pre nedostatok miesta sa môže zákonný zástupca uchádzača do 5 dní od doručenia Rozhodnutia o neprijatí voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Následne môže byť uchádzač prijatý na takto uvoľnené miesto. Či je miesto uvoľnené bude zrejmé po dni zápisu, ktorý sa bude konať 7. apríla 2020.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie