• Uvoľňovanie žiakov

     • Individuálna športová príprava

     • Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môžu v prípade nevyhnutnej potreby požiadať o pravidelné uvoľňovanie zo športovej prípravy za účelom zabezpečenia individuálnej športovej prípravy v rámci športového klubu, v ktorom aktívne pôsobia.

      Uvoľňovanie môže riaditeľ schváliť po posúdení opodstatnenosti žiadosti zástupcom riaditeľa pre šport.


      Postup podania žiadosti:

      1. O uvoľňovanie požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak písomne na určenom tlačive: Uvoľňovanie zo športovej prípravy
      2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží triednemu učiteľovi.
      3. Zástupca riaditeľa pre šport predloženú žiadosť posúdi a odporučí alebo neodporučí uvoľňovanie žiaka za účelom zabezpečenia individuálnej športovej prípravy.
      4. Riaditeľ školy informuje zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka o výsledku spracovania žiadosti písomne zhruba do 14 dní odo dňa podania žiadosti.

       

      V prípade súhlasu riaditeľa s uvoľňovaním triedny učiteľ ospravedlní takúto absenciu na základe ospravedlnenky od rodiča v ETK (cca v týždennej frekvencii). Triedny učiteľ vykazuje ospravedlnenie typu „uvoľňovanie SRL – UR“. Táto absencia sa nezarátava do vymeškaných hodín vzhľadom na to, že zasahuje iba do času športovej prípravy.
      Zodpovedný tréner (prostredníctvom žiaka) predloží vyplnenú Evidenciu dochádzky žiaka a návrh hodnotenia športovej prípravy žiaka vždy k 15. januáru (za 1. polrok šk. roku) a k 15. júnu, resp. k 15. máju (za 2. polrok šk. roku) na určenom tlačive triednemu učiteľovi.
       
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie