• Uvoľňovanie žiakov

     • Individuálna športová príprava

     • Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môžu v prípade nevyhnutnej potreby požiadať o pravidelné uvoľňovanie zo športovej prípravy za účelom zabezpečenia individuálnej športovej prípravy v rámci športového klubu, v ktorom aktívne pôsobia.

      Uvoľňovanie môže riaditeľ schváliť po posúdení opodstatnenosti žiadosti zástupcom riaditeľa pre šport max. do rozsahu 60% hodín športovej prípravy. Minimálne 40% rozsahu SRL musí žiak riadne absolvovať v čase športovej prípravy zabezpečovanej školou, aby mohol byť riadne klasifikovaný zo športovej prípravy. Do maximálneho 60%-ného rozsahu SRL (max. v 2 dňoch, napr. utorok a streda = 60% alebo streda a piatok = 50% apod.)


      Postup podania žiadosti:

      1. O uvoľňovanie požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak písomne na predpísanom tlačive: Uvoľňovanie zo športovej prípravy
      2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží triednemu učiteľovi.
      3. Zástupca riaditeľa pre šport predloženú žiadosť posúdi a odporučí alebo neodporučí uvoľňovanie žiaka za účelom zabezpečenia individuálnej športovej prípravy.
      4. Riaditeľ školy informuje zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka o výsledku spracovania žiadosti písomne zhruba do 14 dní odo dňa podania žiadosti.

       

      V prípade súhlasu riaditeľa s uvoľňovaním triedny učiteľ ospravedlní takúto absenciu na základe ospravedlnenky od rodiča v ETK (cca v týždennej frekvencii). Triedny učiteľ vykazuje ospravedlnenie typu „uvoľňovanie SRL – UR“. Táto absencia sa nezarátava do vymeškaných hodín vzhľadom na to, že zasahuje iba do času športovej prípravy.
      Zodpovedný tréner (prostredníctvom žiaka) predloží vyplnenú Evidenciu dochádzky žiaka a návrh hodnotenia športovej prípravy žiaka vždy k 15. januáru (za 1. polrok šk. roku) a k 15. júnu (za 2. polrok šk. roku) na určenom tlačive triednemu učiteľovi.