• Športom k vzdelaniu

     • Občianske združenie

     • ​​​​​​Toto občianske združenie vzniklo pri Strednej športovej škole v Žiline ako samostatná, nepolitická, nezávislá organizácia vyvíjajúca svoju činnosť na demokratických princípoch a je organizáciou s právnou subjektivitou.

      Združenie je „občianskym združením“ v zmysle zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zák. č. 300/1990 Zb., zák. č. 513/1991 Zb. a zák. NR SR č. 62/1993 Z. z.

      Združenie je právnickou osobou, vo svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a hospodári s vlastným majetkom.

      Do postavenia a činnosti združenia môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

      Činnosť združenia sa vykonáva formou aktívnej účasti členov združenia v 2 oblastiach:

      Združenie podporuje činnosť:

      1. podpory, zabezpečovania a rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov školy a/alebo
      2. podpory, zabezpečovania a rozvoja športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia.
      3. riaditeľa školy a pedagogického zboru vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
       • podporuje odborné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy (napr. súťaže talentovanej mládeže: predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity);
       • pomáha zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a prevádzku nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inováciu učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové a hardwarové vybavenie, modernizáciu učební a ostatných priestorov školy);
       • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní exkurzií, zájazdov, študentskej vedeckej činnosti, športových a iných podujatí;
       • pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane študentov pred škodlivými vplyvmi;
      4. športovej prípravy žiakov a ostatných členov združenia najmä tým, že:
       • podporuje a rozvíja podmienky na výkon športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia v jednotlivých športových odvetviach;
       • zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie združenia z jednotlivcov alebo družstiev na rôznych športových súťažiach.
       • podporuje zdravý životný štýl žiakov školy a ostatných členov združenia.
      5. Združenie poskytuje škole materiálnu a odbornú pomoc prácou svojich členov, najmä pri zlepšovaní školského prostredia a podmienok športovej prípravy.
      6. Združenie pomáha škole pri zabezpečovaní dochádzky žiakov, ich ubytovaní a pri školskom stravovaní.
      7. Združenie poskytuje škole v oblasti predmetu svojej činnosti finančnú pomoc v súlade so schváleným rozpočtom združenia.
      8. Združenie môže získať prostriedky na svoju činnosť organizáciou kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí, zabezpečovaním reklamnej činnosti pre sponzorov alebo iným spôsobom dovoleným v zákone.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie