• Športom k vzdelaniu

     • Občianske združenie

     • ​​​​​​Toto občianske združenie vzniklo pri Strednej športovej škole v Žiline ako samostatná, nepolitická, nezávislá organizácia vyvíjajúca svoju činnosť na demokratických princípoch a je organizáciou s právnou subjektivitou.

      Združenie je „občianskym združením“ v zmysle zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zák. č. 300/1990 Zb., zák. č. 513/1991 Zb. a zák. NR SR č. 62/1993 Z. z.

      Združenie je právnickou osobou, vo svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a hospodári s vlastným majetkom.

      Do postavenia a činnosti združenia môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

      Činnosť združenia sa vykonáva formou aktívnej účasti členov združenia v 2 oblastiach:

      Združenie podporuje činnosť:

      1. podpory, zabezpečovania a rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov školy a/alebo
      2. podpory, zabezpečovania a rozvoja športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia.
      3. riaditeľa školy a pedagogického zboru vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
       • podporuje odborné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy (napr. súťaže talentovanej mládeže: predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity);
       • pomáha zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a prevádzku nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inováciu učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové a hardwarové vybavenie, modernizáciu učební a ostatných priestorov školy);
       • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní exkurzií, zájazdov, študentskej vedeckej činnosti, športových a iných podujatí;
       • pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane študentov pred škodlivými vplyvmi;
      4. športovej prípravy žiakov a ostatných členov združenia najmä tým, že:
       • podporuje a rozvíja podmienky na výkon športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia v jednotlivých športových odvetviach;
       • zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie združenia z jednotlivcov alebo družstiev na rôznych športových súťažiach.
       • podporuje zdravý životný štýl žiakov školy a ostatných členov združenia.
      5. Združenie poskytuje škole materiálnu a odbornú pomoc prácou svojich členov, najmä pri zlepšovaní školského prostredia a podmienok športovej prípravy.
      6. Združenie pomáha škole pri zabezpečovaní dochádzky žiakov, ich ubytovaní a pri školskom stravovaní.
      7. Združenie poskytuje škole v oblasti predmetu svojej činnosti finančnú pomoc v súlade so schváleným rozpočtom združenia.
      8. Združenie môže získať prostriedky na svoju činnosť organizáciou kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí, zabezpečovaním reklamnej činnosti pre sponzorov alebo iným spôsobom dovoleným v zákone.