• Termíny prijímacích skúšok

    •  

     V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

     Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

     1. fáza - overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

     PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM 1. fázy (overenie športového výkonu)

     Testovanie úrovne športového výkonu môže v závislosti od počtu uchádzačov trvať do cca. 12,00 hod. 

     1. 24.03.2022 - futbal (skupina 1) 
     2. 28.03.2022 - ľadový hokej
     3. 29.03.2022 - futsal, florbal, volejbal, basketbal, hádzaná
     4. 30.03.2022 - plávanie, tenis, atletika, cyklistika
     5. 31.03.2022 - futbal (skupina 2)
     6. 01.04.2022 - ostatné športy
      
     Bližšie informácie o termínoch a mieste konania prijímacích skúšok uchádzač obdrží v pozvánke (zasielanej e-mailom, resp. prostredníctvom EduPage).

      

     2. fáza - psychodiagnostické vyšetrenie a testovanie študijných predpokladov:

     • 6. 5. 2022 (piatok) od 9,00 do 12,00 hod. v priestoroch školy v 1. termíne alebo
     • 11. 5. 2022 (streda) od 9,00 do 12,00 hod. v priestoroch školy v 2. termíne.

      

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie