• Tlačivá, žiadosti, vzory

   • Žiadosti a tlačivá

    • Žiadosť - všeobecná
     Žiadosť je potrebné vyplniť, vecne a konkrétne uviesť dôvody jej podania a podpísať ju. Žiadosť je možné podať osobne na sekretariáte školy alebo poštou.
    • Žiadosť o prestup
     Kompletná žiadosť o prestup z inej strednej školy. Žiadosť je vrátane nevyhnutných príloh vo formáte DOC. Akceptovaná bude len kompletne vyplnená žiadosť vrátane príloh. Podaním žiadosti nie je automaticky prestup povolený. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí prestupom, resp. neprijatí spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť o prestup podať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o zmenu študijného odboru
     Kompletná žiadosť o povolenie zmeny študijného odboru. Podaním žiadosti nie je automaticky zmena povolená. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení takejto zmeny spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
     Kompletná žiadosť o povolenie štúdia v škole obdobného typu v zahraničí. Žiadosť je vrátane poučenia vo formáte DOC. Akceptovaná bude len kompletne vyplnená žiadosť vrátane nevyhnutných príloh. Podaním žiadosti nie je automaticky štúdium v škole obdobného typu v zahraničí povolené. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení takéhoto štúdia spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť o povolenie štúdia v škole obdobného typu v zahraničí podať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP - šport
     Kompletná žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu zo športových dôvodov. Žiadosť je vrátane nevyhnutných príloh vo formáte PDF. Akceptovaná bude len kompletne vyplnená a potvrdená žiadosť. Podaním žiadosti nie je automaticky štúdium podľa individuálneho učebného plánu povolené. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení štúdia podľa individuálneho učebného plánu spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu podať v dostatočnom časovom predstihu spravidla do 15. septembra (1. polrok) a 15. februára (2. polrok) na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP - zdravotné dôvody
     Kompletná žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu zo zdravotných dôvodov. Žiadosť je vrátane nevyhnutných príloh vo formáte PDF. Akceptovaná bude len kompletne vyplnená a potvrdená žiadosť. Podaním žiadosti nie je automaticky štúdium podľa individuálneho učebného plánu povolené. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení štúdia podľa individuálneho učebného plánu spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu podať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP - iné dôvody
     Kompletná žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu z iných dôvodov. Žiadosť je vrátane nevyhnutných príloh vo formáte PDF. Akceptovaná bude len kompletne vyplnená a potvrdená žiadosť. Podaním žiadosti nie je automaticky štúdium podľa individuálneho učebného plánu povolené. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení štúdia podľa individuálneho učebného plánu spravidla do 30 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti, preto je potrebné žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu podať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Návrh hodnotenia športovej prípravy trénerom
     Tlačivo na návrh hodnotenia športovej prípravy žiakov študujúcich podľa individuálneho učebného plánu vo formáte PDF. Dané tlačivo je potrebné predložiť zástupcovi riaditeľa pre športovú prípravu najneskôr do 15. januára kalendárneho roku za 1. polrok a do 15. júna kalendárneho roku za 2. polrok. Žiaci 4. ročníka vyplnené tlačivo predložia najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku za 2. polrok školského roku.
    • Návrh hodnotenia športovej prípravy trénerom v angličtine
     Tlačivo na návrh hodnotenia športovej prípravy žiakov študujúcich podľa individuálneho učebného plánu vo formáte PDF. Dané tlačivo je potrebné predložiť zástupcovi riaditeľa pre športovú prípravu najneskôr do 15. januára kalendárneho roku za 1. polrok a do 15. júna kalendárneho roku za 2. polrok. Žiaci 4. ročníka vyplnené tlačivo predložia najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku za 2. polrok školského roku.
    • Žiadosť o opakovanie ročníka
     Kompletná žiadosť o povolenie opakovať ročník z dôvodu, že žiak neprospel z viac ako 2 vyučovacích predmetov v 2. polroku školského roku alebo v 1. polroku školského roku z predmetu, ktorý sa vyučuje len v 1. polroku. Žiadosť sa podáva na sekretariát školy, osobne alebo poštou najskôr po vydaní vysvedčenia za 2. polrok.
    • Žiadosť o prerušenie štúdia
     Kompletná žiadosť o umožnenie prerušenia štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na základe konkretizovaných dôvodov uvedených v žiadosti. Žiadosť sa podáva na sekretariát školy, osobne alebo poštou. V odôvodnených prípadoch môže byť požadovaný doklad, respektíve potvrdenie opodstatnenosti žiadosti o prerušenie štúdia.
    • Žiadosť o pokračovanie v štúdiu po prerušení
     Kompletná žiadosť o pokračovanie v štúdiu po prerušení sa podáva na sekretariát školy, osobne alebo poštou pre žiakov, ktorým bolo umožnené prerušiť štúdium na základe rozhodnutia riaditeľom školy. Požiadať o pokračovanie v štúdiu po prerušení možno najneskôr do 3 rokov po umožnení prerušenia štúdia.
    • Žiadosť o úpravu MS
     Žiadosť o úpravu MS predkladá plnoletý žiak spolu s prihláškou na maturitnú skúšku do 30. septembra príslušného školského roku, v ktorom bude vykonávať maturitnú skúšku. Žiadosť je vyplnená v zmysle odporúčaní centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prípadne obdobnej organizácie alebo na základe odporúčaní odborného lekára. Vyplnenú a podpísanú žiadosť predkladá žiak na sekretariát školy osobne alebo poštou.
    • Žiadosť o opravnú maturitnú skúšku
     Žiadosť o vykonanie opravnej maturitnej skúšky, po neúspešnom vykonaní maturitnej skúšky v riadnom, náhradnom, resp. 1. opravnom termíne alebo v 2. opravnom termíne.
    • Oznámenie o zanechaní štúdia
     Formulár oznámenia o zanechaní štúdia je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať na adresu školy.
     Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. Túto zmenu nahlási riaditeľ školy do centrálneho registra. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
    • Žiadosť o uvoľňovanie zo športovej prípravy
     - podľa potreby a opodstatnenosti
     - ospravedlňuje triedny učiteľ na základe ospravedlnenky v ETK (cca v týždennej frekvencii)
    • Návrh hodnotenia SRL a Evidencia dochádzka (k uvoľňovanie zo SRL)
     Doplňujúce dokumenty k uvoľňovaniu žiakov zo športovej prípravy (SRL).
     Predkladajú sa k 15.1.2024 za 1. polrok a k 15. júnu, resp. k 15. máju za 2. polrok šk. roku.
    • Uvoľňovanie z vyučovania zo športových dôvodov
     Uvoľňovanie z posledných vyučovacích hodín (účasť na individuálnych tréningoch)
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie