• Overenie športového výkonu

    • Športový výkon

    • V rámci 1. fázy prijímacieho konania (zväčša polovica marca až polovica apríla) sa u uchádzačov o štúdium v strednej športovej škole overuje miera športového nadania v závislosti od druhu vykonávaného športu prostredníctvom všeobecných a špeciálnych motorických testov. Istý vplyv na výsledné posúdenie športovej výkonnosti zohrávajú aj dosiahnuté športové úspechy a aktívne pôsobenie v športovom klube, čo uchádzač preukazuje individuálne prostredníctvom potvrdenia športového klubu, resp. výsledkovými listinami z určených súťaží definovaných v aktuálnych kritériách prijímacieho konania.

     Individuálne športy: umiestnenie v športovej súťaži v danom športovom odvetví na úrovni celoslovenskej súťaže (M SR) v posledných dvoch rokoch (od 100. do 1. miesta). Preukazuje sa z dostupných výsledkových listín príslušnej národnej športovej federácie na priloženom tlačive.

     Kolektívne športy: aktívny hráč športového klubu v danom športovom odvetví v ligových súťažiach v posledných dvoch rokoch (od 5. ligy do najvyššej súťaže). Preukazuje sa potvrdením športového klubu na priloženom tlačive.

   • TLAČIVO na preukázanie športovej výkonnosti

    • Potvrdenie športovej výkonnosti
     Potvrdenie športovej výkonnosti vydaného príslušným športovým klubom na účely splnenia kritéria č. 1.1 prijímacieho konania.
   • Prehľad motorických testov k prijímacím skúškam 

    • Všeobecné motorické testy
     Testovanie úrovne všeobecných motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v SŠŠ v Žiline pre všetky druhy športov (od 20.03.2023)
    • Špeciálne motorické testy
     Testovanie úrovne špeciálnych motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v SŠŠ v Žiline podľa jednotlivých športov (od 20.03.2023)
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • 041/5004408
  • Prihlásenie