• Overenie športového výkonu

    • Športový výkon

    • V rámci 1. fázy prijímacieho konania (zväčša polovica marca až polovica apríla) sa u uchádzačov o štúdium v strednej športovej škole overuje miera športového nadania v závislosti od druhu vykonávaného športu prostredníctvom všeobecných a špeciálnych motorických testov. Istý vplyv na výsledné posúdenie športovej výkonnosti zohrávajú aj dosiahnuté športové úspechy a aktívne pôsobenie v športovom klube, čo uchádzač preukazuje individuálne prostredníctvom potvrdenia športového klubu, resp. výsledkovými listinami z určených súťaží definovaných v aktuálnych kritériách prijímacieho konania.

     Individuálne športy: umiestnenie v športovej súťaži v danom športovom odvetví na úrovni celoslovenskej súťaže (M SR) v posledných dvoch rokoch (od 100. do 1. miesta). Preukazuje sa z dostupných výsledkových listín príslušnej národnej športovej federácie na priloženom tlačive.

     Kolektívne športy: aktívny hráč športového klubu v danom športovom odvetví v ligových súťažiach v posledných dvoch rokoch (od 5. ligy do najvyššej súťaže). Preukazuje sa potvrdením klubu na priloženom tlačive.

   • TLAČIVO na preukázanie športovej výkonnosti

    • Potvrdenie NŠZ a športového klubu
     Tlačivo obsahuje:
     a) priestor na potvrdenie NŠZ o tom, že uchádzač o štúdium je uvedený v zozname talentovanej mládeže (potvrdiť ho môže po dohode s NŠZ aj príslušný športový klub v zastúpení)
     b) priestor na uvedenie športových výsledkov v tejto a uplynulej sezóne. Túto časť potvrdzuje príslušný športový klub, resp. športové kluby.
   • Prehľad motorických testov k prijímacím skúškam 

    • Všeobecné motorické testy
     Testovanie úrovne všeobecných motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v SŠŠ v Žiline pre všetky druhy športov (2022/2003)
    • Špeciálne motorické testy
     Testovanie úrovne špeciálnych motorických zručností a nadania uchádzačov o štúdium v SŠŠ v Žiline podľa jednotlivých športov (2022/2023)
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie