• Novinky

     • Štúdium v strednej športovej škole
      • Štúdium v strednej športovej škole

      • Príspevok riaditeľa školy žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom pri príležitosti prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

       Kto môže študovať v strednej športovej škole?

       V podstate každý, kto je registrovaným športovcom, je zdravotne spôsobilý, dosiahne, čo najvyššie skóre v talentovej skúške overujúcej požadovanú úroveň športového nadania a dosahuje primerané študijné výsledky na základnej škole v závislosti od študijného odboru, o ktorý má záujem.

       V akých študijných odboroch môžete v strednej športovej škole študovať?

       Exkluzívne v SŠŠ je možné študovať v 4 študijných odboroch pripravujúcich žiakov v systéme duálnej kariéry športovca, čo znamená, že ak sa žiak po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou neuplatní ako profesionálny športovec, získava:

       - v študijnom odbore športové gymnázium nevyhnutné predpoklady na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia rôzneho, zväčša telovýchovného a humanitného zamerania. Avšak v radoch absolventov školy máme aj úspešných lekárov či právnikov.

       - v študijnom odbore športový manažment prvú kvalifikáciu na výkon profesií na nižšom stupni riadenia, počínajúc vedením účtovníctva, bežnej administratívy a aplikovaním poznatkov a praktických zručností zo športového marketingu.

       - v študijnom odbore digitálne služby v športe odborné vedomosti a zručnosti na vykonávanie funkcie administrátora alebo samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľa digitálnych služieb, tvorcu softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk.

       - v študijnom odbore spracovanie dát v športe odborné poznatky a schopnosti na vykonávanie funkcie kvalifikovaného pracovníka pri príprave podkladov pre analýzy dát v rozličných serverových dátových zdrojoch, pri vizualizácii dát a tiež nadobudnutie zručností z aplikovanej informatiky.

       Úspešným vykonaním maturitnej skúšky v strednej športovej školy každý absolvent získava osvedčenie II. až III. kvalifikačného stupňa trénera v danom športovom odvetví, čo mu umožňuje uplatniť sa ako tréner vo väčšine športových klubov v podstate hneď po ukončení štúdia.

       Ako prebieha štúdium v SŠŠ?

       Štúdium v strednej športovej škole je pomerne náročné, predovšetkým časovo, vzhľadom na to, že vyučovací proces v rámci športovej prípravy prebieha niekedy aj do neskorých popoludňajších hodín. Avšak vynaložené úsilie určite prinesie želané úspechy. Okrem iného škola disponuje komplexne vybaveným areálom vrátane školského internátu s jedálňou, čo umožňuje komfortne študovať aj žiakom zo vzdialenejších kútov regiónu, respektíve Slovenska.

       Držím palce všetkým záujemcom o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline a zároveň si prajem, aby štúdium v tomto špecifickom, ale plnohodnotnom type strednej školy, naplnilo ich očakávania.

      • Imatrikulácie a Mikuláš 2019

      • Vo štvrtok 5.12.2019 sme privítali medzi nami nových prvákov. Zároveň prišiel aj Mikuláš, a všetkých nás obdaroval. Bol to deň plný zábavy a dobrej nálady, ktorý sme si super užili.

      • Deň otvorených dverí 2019

      • Dňa 5.12.2019 bol na našej škole, nevšedný deň. Spoločne sme na "Dni otvorených dverí" prezentovali našu školu, pre všetkých tých, čo by chceli navštevovať našu školu v budúcom školskom roku 2020/2021.

       poďakovanie patri všetkým, ktorí sa podieľali na DOD 2019

      • Deň otvorených dverí 2019

      • Srdečne pozývame priaznivcov a všetkých záujemcov o štúdium v Strednej športovej škole, Rosinská cesta 4, Žilina.

      • Štátny smútok - Obete nehody autobusu pri Nitre

      • Dňa 15.11.2019 sme si spoločne, rozhlasovým pásmom, symbolickým položením sviečky a minútou ticha, pripomenuli obete nehody autobusu pri Nitre. 

       Spoločne vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým 

      • Divadelné predstavenie - Lakomec od Moliéra

      • Dňa 14.11.2019 sa prvé a druhé ročníky zučastnili na divadelnom predstavení Lakomec od Moliera.V podani Trenčianskeho Divadla ktoré zavitalo do nášho žilinského Domu odborov. Predstavenie bolo veľmi vydarené a napriek starej klasike oslovilo aj mladého diváka a dokázalo ho vtiahnuť do deja.

       Ďakujeme vedeniu školy ako aj p. Polákovej, p. Dvorákovej, p.Čelkovej,že sme sa smeli zúčastniť a odniesť si užasné dojmy.

     • REKONŠTRUKCIA spojovacej chodby
      • REKONŠTRUKCIA spojovacej chodby

      • Usmernenie

       pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas rekonštrukcie spojovacej chodby Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina

       V období od 12. novembra 2019 do ukončenia prác sa v areáli školy budú pohybovať pracovníci stavebnej spoločnosti a budú prebiehať stavebné práce (montáž stropných konštrukcií v spojovacej chodbe), čím môžu byť prechodne zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zvýšená hlučnosť a prašnosť v priestoroch školy i počas vyučovania.

       Žiakom je z tohto dôvodu zakázané:

       1. zdržiavať sa neprimerane dlho v priestoroch práve podliehajúcich rekonštrukcii,
       2. vchádzať do areálu školy osobným motorovým vozidlom (vlastným, taxíkom apod.) a parkovať pred bočným vchodom do spojovacej chodby medzi internátom a jedálňou.
       3. vstupovať na vnútorné lešenie, či sa iným spôsobom vystavovať riziku úrazu seba alebo iných osôb,
       4. manipulovať so stavebným materiálom a pomôckami, ktoré slúžia na rekonštrukciu školy,
       5. manipulovať s otvoreným ohňom a horľavými látkami.

       Žiaci sú rovnako povinní:

       1. rešpektovať všetky pokyny vydané vedením školy,
       2. rešpektovať pokyny všetkých pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov školy, rovnako ako aj pracovníkov stavebnej spoločnosti, ktoré sa budú týkať bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
       3. pohybovať sa po škole krokom, nie behom,
       4. oznamovať triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov.

       V Žiline 11. novembra 2019

                                                                                                                                     PaedDr. Peter Hruška

                                                                                                                                     riaditeľ školy

      • 101.výročie 1. ČSR a 75. výročie SNP

      • Dňa 28.10.2019 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli 101. výročie vzniku 1, Československej republiky a 75. výročie Slovenského národného povstania.

       Moderátori: Eva Káčerová, Emma Marušáková, Bohuslav Koči 

      • "SMELO NA CESTY"

      • Dňa 18.10.2019 sa žiaci našej školy : Tomáš Nemčík, Branislav Ďurana a Miroslav Gono, zúčastnili medzinárodného workshopu "SMELO NA CESTY", ktorý sa konal vo Vzdelávacom centre KIA MOTORS SLOVAKIA. Práca v tíme priniesla celkové 3. miesto k čomu im srdečne blahoželáme.

      • Krajské kolo Župnej kalokagatie

      • Po regionálnom kole sa v priestoroch našej školy konalo následné krajské kolo Župnej kalokagatie (27.9.2019), ktorou sme tiež prispeli k aktivitám podpory olympionizmu a Európskeho týždňa športu v duchu hesla "BeActive"!

       Fotografie z úvodného a záverečného ceremoniálu, sprievodného programu, ako i jednotlivých športovo-vedomostných aktivít je súčasťou bohatej fotogalérie. Do celoslovenského kola s medzinárodnou účasťou bude náš kraj reprezentovať víťaz krajského kola: Gymnázium bilingválne, Žilina.

      • Regionálne kolo Župnej kalokagatie 2019

      • Regionálne kolo športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatie (19.9.2019), ktorú spoločne so Žilinským samosprávnym krajom každoročne organizujeme, aby sme si pripomenuli harmonický rozvoj tela i ducha v súčasnom hektickom živote.

       Fotografie z úvodného nástupu družstiev a s postupujúcimi družstvami: Gymnázium bilingválne Žilina (1. miesto) a Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina (2. miesto) v kategórii zmeišané družstvá a SOS elektrotechnická Žilina (1. miesto) v kategórii chlapčenské družstvá.

      • Oznam

      • Vážení rodičia, žiaci, stravníci školskej jedálne

       Dovoľte mi touto cestou ospravedlniť sa Vám za komplikácie súvisiace s výdajom stravy v školskej jedálni. Vzniknuté problémy nás mrzia a naozaj intenzívne pracujeme na tom, aby sa v blízkej dobe tieto problémy vyriešili. Ide predovšetkým o nepredvídateľné technické problémy súvisiace s prechodom na nový stravovací systém a nelogické správanie sa stravovacích terminálov.

       Zároveň Vás ubezpečujem, že pokiaľ ste vedúcej školskej jedálne predložili riadne vyplnenú prihlášku na stravovanie a máte stravu prihlásenú buď prostredníctvom Internetu alebo osobne u vedúcej školskej jedálne tak strava Vám bude riadne vydaná.

       Za porozumenie a trpezlivosť vopred ďakujem

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia prvákov, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 9.9.2019 o 15:30 hod. v Spojenej škole na Rosinskej 4 v Žiline.

       Rodičovské združenie je výhradne len pre prvé ročníky I.A, I.B, I.D.

      • EYOF - Medzinárodné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Martin Svrček: bronzová medaila

       Súťaž: EYOF
       Kolo: Medzinárodné kolo


       Slovensko získalo získalo prvú medailu na XV. Európskom olympijskom festivale mládeže! Cyklista Martin Svrček obsadil v pretekoch s hromadným štartom 3. miesto a získal bronzovú medailu! 

        

       Mladý cyklista dnes na 75 km dlhej trati podal fantastický výkon. V špurte šesťčlennej skupiny ho predbehli len zlatý Mihkels z Estónska a strieborný Belletta z Talianska. Všetci traja dosiahli zhodný čas 1:49:24 h. Jeho najväčšou ambíciou pred EYOF bolo umiestniť sa v TOP 3, a to sa mu dnešným výkonom podarilo„Prvé kolo sme čakali, čakali, kto ujde z toho balíka a ako sa to bude celé vyvíjať. Prvé kolo šiel celý pelotón pokope, po nejakom čase však úplne zastavil. No a potom nastúpil Martin, spolu išli asi štyria a náskok sa stále zvyšoval. Martin hovoril, že mal jednu krízu na stúpaní, ale zvládol to a potom už šestica šla na okruhu sama. Už sme len čakali na výsledok, ktorý dopadol výborne," povedal po jazde tréner Vladimír Švajdleník. Ďalší Slovák Lukáš Ungvarský obsadil 18. miesto a Jakub Slivka bol na 20. priečke, obaja so stratou 1:56 min.

       Zdroj: https://www.olympic.sk 

        

      • Úspech nášho žiaka Martina Svrčeka

      • Martin Svrček - člen CyS -  Akadémie Petra Sagana Žilina a žiak Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina, dosiahol pekný úspech v drese reprezentácie SR na Pretekoch mieru kadetov 2019, oficiálne "ZMN 2019 Jevíčko", ktorý v mladosti vyhral aj Peter Sagan.
       Celkovo obsadil tretie miesto, pričom zvíťazil v dvoch etapách a v tretej etape, časovke jednotlivcov,  bol druhý, keď prehral o 1sek.  Na pretekoch sa zúčastnilo 28 družstiev zo 14 štátov a 180 pretekárov. Okrem tretieho miesta celkovo a víťazstiev v etapách získal aj zelený dres za bodovaciu súťaž.

       Gratulujeme!
        

       1. PEDERSEN Henrik, Herning - Denmark

       2. SÖRENSEN Frederik Bjorn CK Aarhus - Denmark

       3. SVRČEK Martin Slovensko

       4. EGHOLM Kristian Team Roskilde - Denmark

       5. TELECKÝ Štěpán TJ Favorit BRNO

        

       Žltý dres celkového víťaza získal Henrik Pedersen (Herning - Dánsko).

       Modrý dres najlepšieho českého pretekára prevzal Štěpán Telecký (TJ Favorit Brno).

       Ružový dres pre najlepšieho zahraničného pretekára patrí Henrikovi Pedersenovi.

       Bodkovaný dres najlepšieho vrchára vybojoval Frederik Bjorn Sörensen (CK Aarhus - Dánsko).

       Zelený dres víťaza bodovacej súťaže získal Martin Svrček (Slovensko).

       Biely dres pre najlepšieho pretekára ročníka 2004 taktiež prevzal Henrik Pedersen.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie