• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  PaedDr. Peter Hruška Rigorózna skúška v študijnom programe anglický jazyk a literatúra 30 40
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Mgr. Emília Berešíková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 63
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Koordinátor drogovej prevencie 9
  PaedDr. Jana Čibenková JA Finančná gramotnosť 25 34
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 9
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 0
  Mgr. František Bača Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 34
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 14
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Mgr. Jaroslav Bačík Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 41
  Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
  Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie Internetu a prezentácií 8
  Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
  RNDr. Zuzana Čelková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 113
  Využitie informačných technológií a interatívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Jarmila Gajarská Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 92
  Rozširujúce štúdium učiteľstva biológie 60
  Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8
  Mgr. Mária Jakubíková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 77
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 10
  Mgr. Erika Kobyliaková Výchovný poradca 47 82
  Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
  Mgr. Gabriela Pažická Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e-learning 25 60
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Mgr. Juraj Rovňan Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Mgr. Karol Tichý Digitalizácia učebných materiálov 15 60
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15


  © aScAgenda 2023.0.1397 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.02.2023
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie