• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  PaedDr. Peter Hruška Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 40
  Rigorózna skúška v študijnom programe anglický jazyk a literatúra 30
  PaedDr. Jana Čibenková JA Finančná gramotnosť 25 34
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 0
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 9
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0
  PaedDr. Katarína Moravcová Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 54
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Mgr. František Bača Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 34
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 14
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  RNDr. Zuzana Čelková Využitie informačných technológií a interatívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 113
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Mgr. Jarmila Dvoráková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 39
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Ing. Jarmila Gajarská Rozširujúce štúdium učiteľstva biológie 60 92
  Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Mgr. Mária Jakubíková Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 10 77
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Mgr. Jana Káčeriková Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 71
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 14
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Mgr. Erika Kobyliaková Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35 82
  Výchovný poradca 47
  Mgr. Gabriela Pažická Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e-learning 25 60
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Mgr. Juraj Rovňan Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Mgr. Mariana Šebestová Anglický jazyk pre učiteľov ZŠ a SŠ - základná komunikácia a preklad článkov z AJ s využitím prekladačov (translátorov) 25 33
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez Internet 8
  Mgr. Karol Tichý Digitalizácia učebných materiálov 15 60
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15


  © aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2020
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie