• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  PaedDr. Peter Hruška Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 40
  Rigorózna skúška v študijnom programe anglický jazyk a literatúra 30
  Mgr. Emília Berešíková Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 63
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
  Koordinátor drogovej prevencie 9
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  PaedDr. Jana Čibenková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 0 34
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 9
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 0
  JA Finančná gramotnosť 25
  Mgr. František Bača Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 34
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvrobou ŠkVP pre učiteľov gymnázií 14
  Mgr. Jaroslav Bačík Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 41
  Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
  Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie Internetu a prezentácií 8
  Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
  RNDr. Zuzana Čelková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 113
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Využitie informačných technológií a interatívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Mgr. Mária Jakubíková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 77
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu 10
  Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Mgr. Erika Kobyliaková Výchovný poradca 47 82
  Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
  Mgr. Juraj Rovňan Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 60
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Karol Tichý Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15


  © aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2024
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie