• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Pomocný vychovávateľ (nočný vychovávateľ)

    • Úväzok:
     100% (37,5 hod. pracovný čas - nočná práca v čase od 22,00 do 6,00 hod.)
     Dátum nástupu:
     1. marec 2024
    • Požiadavky:
     Pracovný pomer na dobu určitú do 30. júna 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

     Kvalifikačné predpoklady:
     Podľa platnej prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
     minimálne: stredné vzdelanie (výučný list)

     Náplň práce:
     Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov

     Platové podmienky:
     Tarifný plat podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle aktuálnej prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Požadované doklady:
     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom,
     Profesijný životopis,
     Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,
     V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci (telesná a duševná spôsobilosť na výkon danej činnosti).

     Iné požiadavky:
     Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

     Termín podania žiadosti:
     Do 29.02.2024, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, prípadne poštou na adresu školy.

     Kontaktná osoba:
     PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy
     Mobil: 0907 849 466
     E-mail: skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

     Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie