• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Vychovávateľ v školskom internáte

    • Úväzok:
     100% (28 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti - 37,5 hod. pracovný čas)
     Dátum nástupu:
     1. septembra 2020
    • Požiadavky:
     Pracovný pomer na dobu určitú do 31. augusta 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

     Kvalifikačné predpoklady:
     Podľa platnej Prílohy č. 3 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Minimálne: úplné stredné vzdelanie (maturita), vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa

     Náplň práce:
     Poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovednosť za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania

     Platové podmienky:
     Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Požadované doklady:
     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e- mailovým kontaktom,
     Profesijný životopis,
     Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,
     V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny odpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

     Iné požiadavky:
     Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

     Termín podania žiadosti:
     Do 02.08.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, prípadne poštou na adresu školy.

     Kontaktná osoba:
     PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy
     Mobil: 0907 849 466
     E-mail: skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

     Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

   • Pomocný vychovávateľ (nočný vychovávateľ)

    • Úväzok:
     100% (37,5 hod. pracovný čas - nočná práca v čase od 22,00 do 6,00 hod.)
     Dátum nástupu:
     1. septembra 2020
    • Požiadavky:
     Pracovný pomer na dobu určitú do 30. júna 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

     Kvalifikačné predpoklady:
     Podľa platnej prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
     minimálne: stredné vzdelanie (výučný list)

     Náplň práce:
     Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov

     Platové podmienky:
     Tarifný plat podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle aktuálnej prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Požadované doklady:
     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom,
     Profesijný životopis,
     Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,
     V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci (telesná a duševná spôsobilosť na výkon danej činnosti).

     Iné požiadavky:
     Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

     Termín podania žiadosti:
     Do 02.08.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, prípadne poštou na adresu školy.

     Kontaktná osoba:
     PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy
     Mobil: 0907 849 466
     E-mail: skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

     Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie