• Študijné predpoklady

    • Študijné predpoklady

    • Psychodiagnostické vyšetrenie

     sa pre prijímacie konanie od školského roku 2024/2025 NEREALIZUJE v súlade § 105 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní


     Študijné predpoklady 

     1. Výsledné známky z 8. ročníka 2. polroku z vyučovacích predmetov SJL, MAT, ANJ, BIO

     • Prepočet známok na body podľa škály: výborný = 9b, chválitebný = 4b, dobrý = 1b za každý predmet samostatne.

     2. Výsledky z externého testovania žiakov deviateho ročníka T9. Výsledné hodnotenie v externom testovaní sa premietne do celkového výsledku prijímacieho konania nasledovne:

     • SJL (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 SJL * 32 / 100 = počet bodov
     • MAT (max. 32 bodov) - percentuálny zisk z T9 MAT * 32 / 100 = počet bodov

     V prípade, že žiak sa tohto externého testovania na ZŠ nezúčastní, vykoná prijímaciu skúšku z obsahu učiva základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie