• Prestup k nám

    • Prestup k nám

    • MÁŠ NA NIEKTORÚ Z TÝCHTO OTÁZOK ODPOVEĎ ÁNO?

     Nevybral si si správnu školu či študijný odbor, v ktorom sa môžeš aktívne venovať športu a získať kvalitné vzdelanie?

     Zmenil si športový klub či zvýšil tréningovú alebo súťažnú záťaž?

     Máš iné dôležité a objektívne dôvody prečo chceš zmeniť školu či študijný odbor?

     Mimo riadneho prijímacieho konania (v marci až máji) je možné využiť prestup, ktorý sa uskutočňuje zväčša k začiatku školského roku, resp. začiatku klasifikačného obdobia, ale môže byť umožnený aj v inom termíne. Záleží od konkrétnych dôvodov zamýšľaného prestupu.

     AKO NA TO?

     1. Uchádzač o prestup musí byť žiakom strednej školy v študijnom odbore (4-ročnom, maturitnom). Dokladom o tom je Rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí.
     2. Uchádzač o prestup, resp. jeho zákonný zástupca musí predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o prestup. Formulár žiadosti nájdete v sekcii Tlačivá, žiadosti, vzory tu: Tlačivá, žiadosti, vzory
     3. Povinnými súčasťami žiadosti o prestup sú:
     • Kópia Rozhodnutia o prijatí na strednú školu
     • Kópie vysvedčení zo strednej školy
     • Potvrdenie NŠZ o tom, že uchádzač o prestup je uvedený v zozname talentovanej mládeže (nepredkladajú uchádzači o prestup, ktorí sú žiakmi inej strednej športovej školy)
     • Potvrdenie od telovýchovného lekára (nepredkladajú uchádzači o prestup, ktorí sú žiakmi inej strednej športovej školy)

      

     Po posúdení žiadosti riaditeľ školy vydá rozhodnutie o priatí, resp. neprijatí uchádzača prestupom.

     Súčasne s rozhodnutím o prijatí uchádzača prestupom, riaditeľ školy určí uchádzačovi o prestup povinnosť vykonať rozdielovú, resp. rozdielové (komisionálne) skúšky, ktoré je uchádzač v stanovenom termíne povinný úspešne vykonať.

     Tematické okruhy ku komisionálnym (rozdielovým) skúškam nájdete v sekcii "Rodičom a žiakom" alebo po kliknutí na tento odkaz: Tematické okruhy na komisionálne skúšky.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie