• Prestup k nám

    • Prestup k nám

    • MÁŠ NA NIEKTORÚ Z TÝCHTO OTÁZOK ODPOVEĎ ÁNO?

     Nevybral si si správnu školu či študijný odbor, v ktorom sa môžeš aktívne venovať športu a získať kvalitné vzdelanie?

     Zmenil si športový klub či zvýšil tréningovú alebo súťažnú záťaž?

     Máš iné dôležité a objektívne dôvody prečo chceš zmeniť školu či študijný odbor?

     Mimo riadneho prijímacieho konania (v marci až máji) je možné využiť prestup, ktorý sa uskutočňuje zväčša k začiatku školského roku, resp. začiatku klasifikačného obdobia, ale môže byť umožnený aj v inom termíne. Záleží od konkrétnych dôvodov zamýšľaného prestupu.

     AKO NA TO?

     1. Uchádzač o prestup musí byť žiakom strednej školy v študijnom odbore (4-ročnom, maturitnom). Dokladom o tom je Rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí.
     2. Uchádzač o prestup, resp. jeho zákonný zástupca musí predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o prestup. Formulár žiadosti: Žiadosť o prestup
     3. Povinnými súčasťami žiadosti o prestup sú:
     • Kópia Rozhodnutia o prijatí na strednú školu
     • Kópie vysvedčení zo strednej školy
     • Potvrdenie NŠZ o tom, že uchádzač o prestup je uvedený v zozname talentovanej mládeže (nepredkladajú uchádzači o prestup, ktorí sú žiakmi inej strednej športovej školy)
     • Potvrdenie od telovýchovného lekára (nepredkladajú uchádzači o prestup, ktorí sú žiakmi inej strednej športovej školy)

      

     Po posúdení žiadosti riaditeľ školy vydá rozhodnutie o priatí, resp. neprijatí uchádzača prestupom.

     Súčasne s rozhodnutím o prijatí uchádzača prestupom, riaditeľ školy určí uchádzačovi o prestup povinnosť vykonať rozdielovú, resp. rozdielové (komisionálne) skúšky, ktoré je uchádzač v stanovenom termíne povinný úspešne vykonať.

     Tematické okruhy ku komisionálnym (rozdielovým) skúškam nájdete v sekcii "Rodičom a žiakom" alebo po kliknutí na tento odkaz: Tematické okruhy na komisionálne skúšky.