• O škole

     • Športová príprava

     • Športová príprava vo všetkých formách vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby rôznorodých, všestranných pohybových aktivít pre každého mladého športovca, nielen vo svojom športovom odvetví. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových a psychologických základoch zdravého životného štýlu. Žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k poznaniu regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.

      Športová príprava tvorí systém športových úkonov, telesných cvičení, poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov a dievčat podľa druhu športu. Aplikujú sa v ňom tradičné aj netradičné druhy športov.

      Špecializovaná športová príprava sa realizuje v súlade s učebnými osnovami športovej prípravy v jednotlivých športových odvetviach. Uskutočňuje sa dopoludnia aj popoludní podľa podmienok v športových kluboch jednotlivých športových odvetví zaradených v škole. Tréneri vypracovávajú ročné tréningové plány, kde je započítaná aj športová príprava počas prázdnin, sviatkov, ako aj pracovného voľna. Tieto plány predkladajú tréneri na schválenie príslušnému športovému zväzu

      Tematické celky obsahu vzdelávania v rozsahu 40 až 96 hodím týždenne v závislosti od vykonávaného druhu športu a podmienok športovej prípravy:

      1. Zdravie a jeho poruchy
      2. Zdravý životný štýl
      3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
      4. Športové činnosti pohybového režimu
    • Druhy športov

      • FUTBAL
      • V rámci zabezpečovania športovej prípravy úzko spolupracujeme so športovým klubom MŠK Žilina a od školského roku 2021/2022 pripravujeme spoluprácu s MFK Bytča.

       Taktiež žiakom umožňujeme športovú prípravu v iných športových kluboch spravidla individuálnou formou za vopred určených podmienok a po predchádzajúcej dohode so športovým klubom.

      • PLÁVANIE
      • Športovú prípravu zabezpečujeme v spolupráci so športovými klubmiv Žiline.

      • HÁDZANÁ
      • Od školského roku 2021/2022 pripravujeme športovú prípravu zabezpečenú v spolupráci so športovým klubom Slovan Malá Fatra.

      • LYŽOVANIE
      • ATLETIKA
      • VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA
      • Všestranná pohybová príprava je zabezpečovaná pre žiakov prevažne individuálnych športov, u ktorých nie je možné zriadiť vlastnú skupinu športovej prípravy, nakoľko v danom športovom odvetví nie je dostatočný počet žiakov na zostavenie tréningovej skupiny.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie