• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

    • V prípade záujmu o využitie športovísk školy je potrebné urobiť nasledovné:

     • preveriť si orientačnú dostupnosť vybraných športovísk vo verejných kalendároch športovísk,
     • kontaktovať (najlepšie telefonicky) zástupcu riaditeľa pre šport PaedDr. Vladimíra Kuťku +421 908 902 252, resp. e-mailom vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     • postupovať podľa jeho pokynov, tzn. zaslať oficiálnu objednávku s uvedením informácií o prenájom akých športovísk máte záujem, v akom období, čase a akom rozsahu, resp. periodicite.
     • po akceptovaní objednávky a zverejnení rezervácie vo verejnom kalendári, môžete športovisko podľa dohody využívať, pri rešpektovaní prevádzkového poriadku a oznamovacích tabúľ v priestoroch vonkajších športovísk.
     • pri využívaní vonkajších športovísk je nevyhnutné dbať na vhodné správanie a rešpektovanie noriem slušného správania sa v záujme zachovávania dobrých susedských vzťahov s vlastníkmi nehnuteľností susediacimi s areálom športovísk. V prípade opakovaného porušovania týchto zásad bude prenájom zrušený ako celok, bez nároku vrátenia poplatku za prenájom.

      

     Postup pri sprístupňovaní športovísk užívateľom:

     • Nevyhnutnou podmienkou sprístupnenia akýchkoľvek športovísk školy je, aby mal užívateľ/užívatelia pridelený užívací čas v rezervačných verejných kalendároch športovísk dostupných po kliknutí na nižšie uvedené odkazy.
     • Zodpovedná osoba (1 zástupca užívateľov) sa najskôr 5 až 15 minút (podľa prevádzkového poriadku) pred určeným užívacím časom dostaví na vrátnicu školského internátu za účelom vyzdvihnutia kľúčov od daných športovísk. Nevzťahuje sa na prenájom športovej haly, kde vstup nájomcov koordinuje správca športovísk.
     • Následne zamestnanec vrátnice školského internátu vydá zodpovednej osobe kľúče od športovísk proti podpisu na vyčlenený užívací čas v súlade s rezervačným kalendárom.
     • Zodpovedná osoba je povinná dohliadať na dodržiavanie prevádzkového poriadku športovísk ostatnými užívateľmi a do 5 až 15 minút (v závislosti od typu športoviska) od ukončenia užívacieho času vrátiť kľúče od športovísk na vrátnici školského internátu.

      

    • VEREJNÉ KALENDÁRE ŠPORTOVÍSK

    • Použité skratky:

     VI 1 = vonkajšie ihrisko veľké            VI 2 = vonkajšie ihrisko malé            VI 3 = vonkajšie streetbalové ihrisko

     AT = atletická časť                             GT = gymnastická telocvičňa           PC = pohybové centrum

     PO = posilňovňa

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie