• O škole

     • Športom k vzdelaniu, o. z.     • Toto občianske združenie vzniklo pri Strednej športovej škole v Žiline ako samostatná, nepolitická, nezávislá organizácia vyvíjajúca svoju činnosť na demokratických princípoch a je organizáciou s právnou subjektivitou.

      Združenie je „občianskym združením“ v zmysle zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien zák. č. 300/1990 Zb., zák. č. 513/1991 Zb. a zák. NR SR č. 62/1993 Z. z.

      Združenie je právnickou osobou, vo svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a hospodári s vlastným majetkom.

      Do postavenia a činnosti združenia môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

      Činnosť združenia sa vykonáva formou aktívnej účasti členov združenia v 2 oblastiach:

      1. podpory, zabezpečovania a rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov školy a/alebo
      2. podpory, zabezpečovania a rozvoja športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia.

      ​​​​​​​Združenie podporuje činnosť:

      1. riaditeľa školy a pedagogického zboru vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
       • podporuje odborné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy (napr. súťaže talentovanej mládeže: predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity);
       • pomáha zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a prevádzku nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inováciu učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové a hardwarové vybavenie, modernizáciu učební a ostatných priestorov školy);
       • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní exkurzií, zájazdov, študentskej vedeckej činnosti, športových a iných podujatí;
       • pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane študentov pred škodlivými vplyvmi;
      2. športovej prípravy žiakov a ostatných členov združenia najmä tým, že:
       • podporuje a rozvíja podmienky na výkon športovej prípravy žiakov školy a ostatných členov združenia v jednotlivých športových odvetviach;
       • zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie združenia z jednotlivcov alebo družstiev na rôznych športových súťažiach.
       • podporuje zdravý životný štýl žiakov školy a ostatných členov združenia.
      3. Združenie poskytuje škole materiálnu a odbornú pomoc prácou svojich členov, najmä pri zlepšovaní školského prostredia a podmienok športovej prípravy.
      4. Združenie pomáha škole pri zabezpečovaní dochádzky žiakov, ich ubytovaní a pri školskom stravovaní.
      5. Združenie poskytuje škole v oblasti predmetu svojej činnosti finančnú pomoc v súlade so schváleným rozpočtom združenia.
      6. Združenie môže získať prostriedky na svoju činnosť organizáciou kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí, zabezpečovaním reklamnej činnosti pre sponzorov alebo iným spôsobom dovoleným v zákone.
    • Postup pri darovaní 2% z dane

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
     1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
     5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: Športom k vzdelaniu
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rosinská 3182/4, 01008 Žilina
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911520
     6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
     Podávate si daňové priznanie sami?
     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: Športom k vzdelaniu
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rosinská 3182/4, 01008 Žilina
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911520
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
     Postup pre právnické osoby
     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: Športom k vzdelaniu
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rosinská 3182/4, 01008 Žilina
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911520
     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    • Dokumenty združenia

    • Hospodárenie združenia

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie