• O škole

      • 1.9.2023
       • Transformácia školy

        Transformácia školy

        K 31.8.2023 došlo k zrušeniu a vyradeniu Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina zo siete škôl a školských zariadení a nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2023 stala Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina, ktorej súčasťami sú školský internát a školská jedáleň.

      • 1.9.2020
       • Experimentálne overovanie

        Experimentálne overovanie

        Od školského roku 2020/2021, v rámci experimentálneho overovania nových študijných odborov strednej športovej školy sa športovo talentovní záujemcovia môžu uchádzať o štúdium v jedinečných študijných odboroch, 7475 M digitálne služby v športe a 7476 M spracovanie dát v športe, a získať tak odbornú kvalifikáciu na výkon povolaní v oblasti IKT a športu.

      • 1.1.2020
       • Buď gramotný, buď in!

        Buď gramotný, buď in!

        Po úspešnom schvaľovacom konaní sme sa od 1.1.2020 zapojili do realizácie projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu sumou 153 173,20 EUR.

        Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

      • 1.9.2019
       • Nové študijné odbory

        Nové študijné odbory

        Od 1.9.2019 môžu naši žiaci študovať v inovovanom študijnom odbore 7451J športové gymnázium (úplné stredné všeobecné vzdelanie) a v novom študijnom odbore 7471M športový manažment (úplné stredné odborné vzdelanie)

      • 1.1.2019
       • Stredná športová škola

        Stredná športová škola

        V zmysle platnej legislatívy došlo k zmene názvu školy zo športového gymnázia na strednú športovú školu. V tomto novovzniknutom type školy možno študovať v špecifických študijných a učebných odborov, ktoré nie je možné študovať na žiadnej inej strednej škole. O štúdium sa žiaci môžu uchádzať od školského roku 2019/2020.

      • 2014
       • V školskom roku 2014/2015 škola zaradila nový študijný odbor Výživa a šport, ktorý je určený pre nadaných športovcov, ktorí uprednostňujú odborné vzdelanie pred gymnaziálnym. Ide o odbor, v ktorom sa vyžaduje úspešné zloženie talentovej skúšky. Pre potreby kvalitnej výučby žiakov v tomto odbore sa v priestoroch školy zriadilo chemické laboratórium a moderne vybavená posilňovňa.

        Od školského roku 2015/2016 je tiež zaradený študijný odbor Tvorba nábytku a interiéru, ktorý žiakom ponúka možnosť tvorivej práce v drevárskom priemysle. Ide o umelecký odbor, ktorý vyžaduje preverenie schopností talentovou skúškou. Pre potreby kvalitnej výučby sú na škole zriadené moderné učebne pre vyučovanie Grafických systémov a odborných umeleckých predmetov s interaktívnou tabuľou.

      • 2008
       • V roku 2008 sa Stredné odborné učilište spolu so Športovým gymnáziom zlúčili pod názvom SPOJENÁ ŠKOLA s dvoma organizačnými zložkami: Športové gymnázium a Stredná odborná škola drevárska (bývalé Stredné odborné učilište stavebné).

        Intenzívnym zapájaním sa do rôznych projektov sa zlepšuje materiálno-technické a softvérové vybavenie školy. V uplynulých rokoch škola vynovila a neustále inovuje bežné učebne, aby sa v nich žiaci a pedagógovia cítili komfortne.

      • 2004
       •     Od roku 2004 sa škola intenzívne zapája do rôznych projektov financovaných z ESF zameraných predovšetkým na obsahovú prestavbu stredoškolského vzdelávania s využitím interaktívnych foriem a metód výučby, aby tak orientovala výučbu študentov pre potreby trhu práce v žilinskom regióne a tiež pre ďalšie vzdelávanie. V škole sú v súčasnosti 3 modernizované učebne vytvorené za týmto účelom:

        • počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou a dataprojekciou s kapacitou 12 žiakov,
        • učebňa odborných umeleckých predmetov tiež s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou s kapacitou 22 žiakov,
        • učebňa všeobecnovzdelávacích predmetov vybavená interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, televízorom a DVD a video prehrávačom s kapacitou 22 žiakov.

        Vedenie školy sa aj naďalej naplno venuje získavaniu ďalších finančných prostriedkov na skvalitnenie výučby žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej.

      • 2002
       • Od 1.7.2002 sa zmenil zriaďovateľ školy - Žilinský samosprávny kraj v Žiline. Odbor školstva ŽSK vypracoval koncepciu ďalšieho rozvoja škôl v jeho pôsobnosti. V tejto koncepcii sa uvažuje, že naše SOU stavebné vyradí zo siete stavebné odbory, ktoré prejdú na iné SOU stavebné a bude pokračovať len s drevárskymi odbormi, vzhľadom na veľmi dobre vytvorené podmienky a tradíciu.

        Vychádzajúc z niekoľkoročných skúseností so športovými triedami v SOU sme v školskom roku 2003/2004 otvorili nový učebný odbor technickoadministratívny pracovník, ktorý je vhodnejší pre žiakov - športovcov. Takto zabezpečujeme kontinuitu prechodu športovo talentovaných žiakov zo športových tried ZŠ, ktorí nemajú študijné výsledky také, aby mohli pokračovať v štúdiu na športovom gymnáziu.

      • 1.1.2001
       • Vznik športového gymnázia

        Vznik športového gymnázia

        Športové gymnázium vzniklo 2.9.2001.


        Podnet na jeho založenie vyšiel z potrieb športových klubov, ktorým sa 14-15 ročné talenty niekde strácali. Už predtým sa učili futbalisti a hokejisti v študijných odboroch SOU stavebného, ale pre žiakov základných škôl s lepšími vyučovacími výsledkami nebola v našom kraji možnosť skĺbenia vzdelávania a športu.

        Keďže športový areál SOU vyhovoval vysokým nárokom, v spolupráci so zriadovateľom -Krajským úradom v Žiline - sme otvorili prvé dve triedy Športového gymnázia. K športovým odvetiam futbal a hokej, pribudli ďalšie - basketbal, volejbal,vodný slalom, plávanie, karate, judo, atletika, športová gymnastika-fitnes, cyklistika, tenis, stolný tenis, zjazdové lyžovanie, motorizmus, lukostreľba.

        Šport naučí ľudí vytrvalosti, systematickosti, naučí ich prekonávať prekážky. Väčšina športovcov na základe schopností, ktoré získali pri športe, dosahuje veľmi dobré výsledky aj v školských laviciach .

        Väčšina absolventov ŠG úspešne pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Nezanedbateľný je aj úspech našich žiakov - športovcov v športových súťažiach okresného, krajského, slovenského a aj medzinárodného charakteru.

        Vďaka ich umiestneniam na popredných miestach sme sa v rokoch 2005 a 2006 stali:


        športovou školou roka

      • 1995
       • S účinnosťou od 24.7.1996 sa stal zriaďovateľom SOU Krajský úrad v Žiline. Na základe vypracovaného  projektu, bola v školskom roku 1997/1998 zriadená trieda s vrcholovou športovou prípravou v športových odvetviach futbal a hokej. Pre žiakov - športovcov boli do siete zaradené nové študijné odbory: operátor stavebnej výroby a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

        Krajský úrad v Žiline začal v roku 1999 s racionalizáciou siete škôl. Na základe skutočnosti, že v Žiline existujú 4 stavebné SOU, vedenie školy vypracovalo projekt Združenej športovej školy. V projekte sme uvažovali o združení gymnázia a SOU, čo však z legislatívnych dôvodov nebolo možné. Preto KÚ v Žiline zriadil s účinnosťou od 15.6.2001 v priestoroch SOU gymnázium a dodatkom č. 1 zo dňa 1.1.2002 zmenil názov na športové gymnázium (všetky triedy sú športové).

        SOU stavebné ostalo so športovými triedami ako samostatný právny subjekt. K jestvujúcim športovým odvetviam pribudli ďalšie kolektívne a individuálne športy, na základe požiadavky jednotlivých športových klubov v Žiline.

      • 1991
       • Zriaďovateľom školy sa stalo Ministerstvo školstva a vedy SR. Pribudli nové študijné odbory: mechanik stavebnoinštalačných zariadení a umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce. SOU bolo zaradené ako jedna z 20 pilotných škôl do programu PHARE „Reforma odborného vzdelávania a prípravy“.

      • 1984
       • {#1084}

        Prvé kroky

        História školy sa začala písať v roku 1984, keď vzniklo SOU stavebné ako združená investícia podnikov miestneho stavebníctva: Okresný stavebný podnik, Mestský stavebný podnik a Považské stavebné družstvo a malo za úlohu prípravu žiakov v stavebných odboroch: murár, inštalatér, maliar, klampiar, elektromechanik, lakovník, rezbár, stolár a tesár pre organizácie miestneho stavebníctva.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mgr. Martina Mažgútová
    martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie