• Jana Čibenková: Web stránka

     • O mne

     • Vitajte na mojich stránkach!

      PaedDr. Jana Čibenková

      aprobačné predmety: nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra

      Profesijný životopis

      Vzdelanie:

      1994 - Gymnázum Veľká Okružná Žilina

      1999 - Univerzita Komenského Bratislava, slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk  a literatúra

      2002 - Univerzita Komenského Bratislava, rigorózne konanie (PaedDr.)

      2017 - 2. atestácia, Katolícka univerzita Ružomberok

      Doterajšie zamestnania

      2019 - doteraz - zástupkyňa riaditeľa Spojená škola, ZA

      2009 - 2019 - učiteľka Spojená škola, Rosinská, ZA

      2002 - 2003 - učiteľka SZŠ, Hlboká, ZA

      2001 - 2003 - lektorka NJ Siemens, ZA

      2000 - 2002 - učiteľka Súkromné SOU spoločného stravovania, ZA

      1999 - 2000 - učiteľka OA Nevädzova, BA

      1998 - 1999 - učiteľka ZŠ s vyuč. jazyk. maď., BA

      1998 - učiteľka Súkromná hotelová akadémia, BA

      1997 - 1998 - učiteľka SOU Hydrostav, BA

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie