• Peter Hruška: Web stránka

     • O mne

     • Vitajte na mojich stránkach!

      PaedDr. Peter Hruška

      aprobačné predmety: anglický jazyk a literatúra a občianska náuka

      Profesijný životopis

      Vzdelanie:

      2008 - Bc. stupeň - Žilinská univerzita v Žiline, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a občianska náuka

      2012 - Mgr. stupeň - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

      2015 - PaedDr. (rigorózne konanie) - Žilinská univerzita v Žiline, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

      2016 - 1. atestácia - MPC Žilina

      Doterajšie zamestnania

      2008 - 2016 - učiteľ strednej školy, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

      2016 - 2019 - zástupca riaditeľa, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

      2019 - doteraz - riaditeľ školy, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

      2019 - 2021 - manažér monitorovania projektru financovaného z ESF (Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina)

      2020 - 2022 - odborný konzultant pri tvorbe národných štandardov zamestnaní (Trexima, s.r.o.)

       

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie