• O škole

     • Profil školy

     • Spojená škola na Rosinskej ceste 4 v Žiline pozostáva z 2 organizačných zložiek:

      STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA a 

      STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA.

      Súčasťami školy sú školský internát s kapacitou 289 ubytovaných a školská jedáleň.

      Výchovno-vzdelávací proces strednej športovej školy sa v duchu duálnej kariéry športovca zameriava na oblasť výchovy mladých športovcov a jej vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví. Úspešným absolvovaním štúdia v strednej športovej škole absolvent získava stredné odborné, úplné stredné odborné alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie so zameraním na šport.

      V organizačnej zložke Stredná odborná škola drevárska je poskytované úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti drevárskeho priemyslu a od školského roku 2014/2015 aj vzdelávanie v študijnom odbore "2951 M výživa a šport", ktorého cieľom je dať absolventom dostatok teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre uplatnenie sa v tomto špecifickom odvetví potravinárstva v spojení so športom a zdravým životným štýlom.