• O škole

     • Profil školy

     • Spojená škola na Rosinskej ceste 4 v Žiline pozostáva z 2 organizačných zložiek:

      STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA a 

      STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA.

      Súčasťami školy sú školský internát s kapacitou 289 ubytovaných a školská jedáleň.

      Výchovno-vzdelávací proces strednej športovej školy sa v duchu duálnej kariéry športovca zameriava na oblasť výchovy mladých športovcov a jej vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví. Úspešným absolvovaním štúdia v strednej športovej škole absolvent získava stredné odborné, úplné stredné odborné alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie so zameraním na šport.

      V organizačnej zložke Stredná odborná škola drevárska je poskytované úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti drevárskeho priemyslu a od školského roku 2014/2015 aj vzdelávanie v študijnom odbore "2951 M výživa a šport", ktorého cieľom je dať absolventom dostatok teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre uplatnenie sa v tomto špecifickom odvetví potravinárstva v spojení so športom a zdravým životným štýlom.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie