• O škole

     • Ponuka odborov

     •  

      Študijné odbory strednej športovej školy

       

       

       

       7451 J športové gymnázium od 1.9.2019 začínajúc 1. ročníkom, dovtedy 7902 J 77 gymnázium - šport (otvorený od školského roku 2001/02)

      všeobecné vzdelanie so zameraním na rozvíjanie športových zručností a talentu v danom športovom odvetví. 

      Druhy športov: basketbal, volejbal, futbal, futsal, hokej,  vodný slalom, plávanie, športové potápanie, karate, atletika, judo, športová gymnastika – fitnes, stolný tenis, zjazdové lyžovanie, tenis, lukostreľba, motorizmus, florbal, krasokorčuľovanie, cyklistika, jazdectvo.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa


       7471 M športový manažment (otvára sa od školského roku 2019/20)

      absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborník pre širokú oblasť telesnej výchovy a športu. Po absolvovaní štúdia je odborne pripravený organizovať a viesť telovýchovný a športový didaktický proces. Ekonomické vzdelanie umožní absolventovi podieľať sa na riadení športových a telovýchovných organizácií a klubov a s tým súvisiacich činností v štátnom aj súkromnom sektore. Absolvent študijného odboru je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, vie projektovať, pripravovať, organizovať športové aktivity, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme aj samostatne, hodnotiť prácu podriadených, kultivovane komunikovať a vystupovať na verejnosti a flexibilne riešiť problémy. Absolvent tohto štúdia je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania, ako aj štúdium v oblasti telovýchovy a športu. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú zamerané aj na oblasť športového marketingu a manažmentu, práva a športu, športovej prípravy, teórie a didaktiky v športe, základov podnikania v športe a komunikácie v športovom manažmente.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa

      EXPERIMENTÁLNE ŠTUDIJNÉ ODBORY (v experimentálnom overovaní od 2020/2021)

       7476 M  spracovanie dát v športe

            7475 M digitálne služby v športe

      Tieto študijné odbory poskytujú vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe - dvojitá kariéra športovca. Absolventi týchto študijných odborov sú súčasne pripravení aj na štúdium na vysokých školách príbuzného odborného zamerania. Študijné odbory umožňujú absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti informačných odborov. Poskytujú štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolania v tomto informatickom odbore s podielom praktickej prípravy. Študijné odbory sa odlišujú profiláciou odborných predmetov v zmysle názvu študijných odborov.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa       

       

       Študijné odbory strednej odbornej školy

       

       

         2951 M výživa a šport (neotvára sa od školského roku 2019/20)

      športová trieda, štúdium zamerané na oblasť výživy, tvorba výživových programov, poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolventa čaká práca v tíme so zameraním na kontrolu správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt pri pohybových výkonových aktivitách, s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške


       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie