• O škole

     • Ponuka odborov

     •  

       7451 J športové gymnázium 

      všeobecné vzdelanie so zameraním na rozvíjanie športových zručností a talentu v danom športovom odvetví a príprava na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

      Druhy športov: basketbal, volejbal, futbal, futsal, hokej,  vodný slalom, plávanie, športové potápanie, karate, atletika, judo, športová gymnastika – fitnes, stolný tenis, zjazdové lyžovanie, tenis, lukostreľba, motorizmus, florbal, krasokorčuľovanie, cyklistika, jazdectvo.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa

       

      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa všeobecného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7451J športové gymnázium

       


       7471 M športový manažment

      absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborník pre širokú oblasť telesnej výchovy a športu. Po absolvovaní štúdia je odborne pripravený organizovať a viesť telovýchovný a športový didaktický proces. Ekonomické vzdelanie umožní absolventovi podieľať sa na riadení športových a telovýchovných organizácií a klubov a s tým súvisiacich činností v štátnom aj súkromnom sektore. Absolvent študijného odboru je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, vie projektovať, pripravovať, organizovať športové aktivity, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme aj samostatne, hodnotiť prácu podriadených, kultivovane komunikovať a vystupovať na verejnosti a flexibilne riešiť problémy. Absolvent tohto štúdia je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania, ako aj štúdium v oblasti telovýchovy a športu. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú zamerané aj na oblasť športového marketingu a manažmentu, práva a športu, športovej prípravy, teórie a didaktiky v športe, základov podnikania v športe a komunikácie v športovom manažmente.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa


      Odborné vyučovacie predmety: 

      • teoretické vyučovanie - základy výživy v športe, základy športovej prípravy, ekonomika, športový marketing a manažment, základy práva v športe, podnikanie v športe, doprava a logistika, psychológia v športe, účtovníctvo;
      • praktické vyučovanie - cvičenia manažérskych zručností, aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, cvičenia z marketingu, odborná prax


      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa odborného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7471M športový manažment

       


       7476 M  spracovanie dát v športe

       7475 M digitálne služby v športe

      Tieto študijné odbory poskytujú vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe - dvojitá kariéra športovca. Absolventi týchto študijných odborov sú súčasne pripravení aj na štúdium na vysokých školách príbuzného odborného zamerania. Študijné odbory umožňujú absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti informačných odborov. Poskytujú štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolania v tomto informatickom odbore s podielom praktickej prípravy. Študijné odbory sa odlišujú profiláciou odborných predmetov v zmysle názvu študijných odborov.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa


      Odborné vyučovacie predmety - digitálne služby v športe: 

      • teoretické vyučovanie - ekonomika, základy digitálnych technológií a digitálnych služieb, riadenie digitálnych služieb, digitálne služby, základy podnikového riadenia v digitálnom veku, základy bezpečnosti v digitálnom veku, metodika odborných prác, aplikovaná matematika, základy športovej prípravy;
      • praktické vyučovanie - digitálna komunikácia, aplikovaná informatika, odborná prax


      Odborné vyučovacie predmety - spracovanie dát v športe: 

      • teoretické vyučovanie - ekonomika, analýza a reporting dát, spracovanie a vizualizácia dát na úrovni databázového servera, úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, data science a machine learning II, metodika odborných prác, základy športovej prípravy;
      • praktické vyučovanie - aplikovaná informatika, spracovanie dát na úrovni databázového servera, data science a machine learning I, odborná prax


      Študijné odbory 7475M a 7476M sú v experimentálnom overovaní od 2020/2021, čo však nemá vplyv na prijímanie žiakov na štúdium ako aj ukončovanie štúdia.

      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa odborného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7475M digitálne služby v šport a 7476 spracovanie dát v športe