• O škole

     • Ponuka odborov

     •  

       7451 J športové gymnázium 

      všeobecné vzdelanie so zameraním na rozvíjanie športových zručností a talentu v danom športovom odvetví a príprava na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

      Druhy športov: basketbal, volejbal, futbal, futsal, hokej,  vodný slalom, plávanie, športové potápanie, karate, atletika, judo, športová gymnastika – fitnes, stolný tenis, zjazdové lyžovanie, tenis, lukostreľba, motorizmus, florbal, krasokorčuľovanie, cyklistika, jazdectvo.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa

       

      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa všeobecného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7451J športové gymnázium

       


       7471 M športový manažment

      absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborník pre širokú oblasť telesnej výchovy a športu. Po absolvovaní štúdia je odborne pripravený organizovať a viesť telovýchovný a športový didaktický proces. Ekonomické vzdelanie umožní absolventovi podieľať sa na riadení športových a telovýchovných organizácií a klubov a s tým súvisiacich činností v štátnom aj súkromnom sektore. Absolvent študijného odboru je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, vie projektovať, pripravovať, organizovať športové aktivity, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme aj samostatne, hodnotiť prácu podriadených, kultivovane komunikovať a vystupovať na verejnosti a flexibilne riešiť problémy. Absolvent tohto štúdia je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania, ako aj štúdium v oblasti telovýchovy a športu. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú zamerané aj na oblasť športového marketingu a manažmentu, práva a športu, športovej prípravy, teórie a didaktiky v športe, základov podnikania v športe a komunikácie v športovom manažmente.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa

       

      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa odborného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7471M športový manažment

       


       7476 M  spracovanie dát v športe

       7475 M digitálne služby v športe

      Tieto študijné odbory poskytujú vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe - dvojitá kariéra športovca. Absolventi týchto študijných odborov sú súčasne pripravení aj na štúdium na vysokých školách príbuzného odborného zamerania. Študijné odbory umožňujú absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti informačných odborov. Poskytujú štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolania v tomto informatickom odbore s podielom praktickej prípravy. Študijné odbory sa odlišujú profiláciou odborných predmetov v zmysle názvu študijných odborov.

      Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii:

      • vysvedčenie o maturitnej skúške
      • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II., resp. III. kvalifikačného stupňa


      Študijné odbory 7475M a 7476M sú v experimentálnom overovaní od 2020/2021, čo však nemá vplyv na prijímanie žiakov na štúdium ako aj ukončovanie štúdia.

      Pre viac informácií o odbore si pozrite aj:

      Profil absolventa odborného vzdelávania v SŠŠ alebo

      Školský vzdelávací program 7475M digitálne služby v šport a 7476 spracovanie dát v športe

              

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie