• ŠPORTOVISKÁ ŠKOLY

    • V prípade záujmu o využitie športovísk školy je potrebné urobiť nasledovné:

     • preveriť si orientačnú dostupnosť vybraných športovísk vo verejných kalendároch športovísk,
     • kontaktovať (najlepšie telefonicky) zástupcu riaditeľa pre šport PaedDr. Vladimíra Kuťku +421 908 902 252, resp. e-mailom vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     • postupovať podľa jeho pokynov, tzn. zaslať oficiálnu objednávku s uvedením informácií o prenájom akých športovísk máte záujem, v akom období, čase a akom rozsahu, resp. periodicite.
     • po akceptovaní objednávky a zverejnení rezervácie vo verejnom kalendári, môžete športovisko podľa dohody využívať, pri rešpektovaní prevádzkového poriadku a oznamovacích tabúľ v priestoroch vonkajších športovísk.
     • pri využívaní vonkajších športovísk je nevyhnutné dbať na vhodné správanie a rešpektovanie noriem slušného správania sa v záujme zachovávania dobrých susedských vzťahov s vlastníkmi nehnuteľností susediacimi s areálom športovísk. V prípade opakovaného porušovania týchto zásad bude prenájom zrušený ako celok, bez nároku vrátenia poplatku za prenájom.

      

     Postup pri sprístupňovaní športovísk užívateľom:

     • Nevyhnutnou podmienkou sprístupnenia akýchkoľvek športovísk školy je, aby mal užívateľ/užívatelia pridelený užívací čas v rezervačnom kalendári dostupnom na webovom sídle školy: https://www.sportovaskolaza.sk/a/sportoviska
     • Zodpovedná osoba (1 zástupca užívateľov) sa najskôr 5 až 15 minút (podľa prevádzkového poriadku) pred určeným užívacím časom dostaví na vrátnicu školského internátu za účelom vyzdvihnutia kľúčov od daných športovísk.
     • Následne zamestnanec vrátnice školského internátu vydá zodpovednej osobe kľúče od športovísk proti podpisu na vyčlenený užívací čas v súlade s rezervačným kalendárom.
     • Zodpovedná osoba je povinná dohliadať na dodržiavanie prevádzkového poriadku športovísk ostatnými užívateľmi a do 5 až 15 minút (v závislosti od typu športoviska) od ukončenia užívacieho času vrátiť kľúče od športovísk na vrátnici školského internátu.

      

    • VEREJNÉ KALENDÁRE ŠPORTOVÍSK

    • Použité skratky:

     VI 1 = vonkajšie ihrisko veľké            VI 2 = vonkajšie ihrisko malé            VI 3 = vonkajšie streetbalové ihrisko

     AT = atletická časť                             GT = gymnastická telocvičňa           PC = pohybové centrum

     PO = posilňovňa

     * v prípade ak pred rezerváciou nie je uvedená žiadna z daných skratiek, ide o rezerváciu športovej haly ŽSK.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie