• Anglický jazyk: Web stránka

   • O predmete ANJ-SOŠ

   • Vo vyučovaní cudzích jazykov sa realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. Prvoradý je komunikatívny cieľ, čiže osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných rečových zručnostiach. Pri plnení informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové aj nejazykové poznatky, osvojujú si informácie z rôznych oblastí spoločenského života v krajinách, ktorých jazyk sa učia. Vyučovanie cudzieho jazyka sa podieľa aj na formovaní rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie k názorom iných ľudí.

    Počas štvorročného štúdia si žiaci osvojujú počúvanie s porozumením, ústny prejav, čítanie s porozumením, písomný prejav. Naučia sa napr. viesť dialóg, vyjadriť hlavné myšlienky z vypočutého alebo prečítaného textu, súvisle hovoriť o všeobecných témach zo spoločenského života, písomne zaznamenať hlavné myšlienky z vypočutého prejavu alebo prečítaného textu a pod.

    Čo sa týka slovnej zásoby, aktívne si osvoja asi 2 000 lexikálnych jednotiek a 200 - 300 výrazov z odbornej terminológie. Základnými tematickými okruhmi sú: rodina, bývanie, mesto, práca a zamestnanie, voľný čas, príroda, cestovanie, obliekanie, zdravie, umenie, vzdelávanie v krajinách, ktorých cudzí jazyk sa žiaci učia apod.

    Vyučovanie predmetu anglický jazyk zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného štúdia osvojili produktívne a receptívne cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa mohli úspešne zapájať do spoločenskej praxe.

    K základným cieľom výučby cudzieho jazyka patrí predovšetkým:

    • postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j.:
     • ústny prejav (schopnosť nadviazať, udržať a ukončiť konverzáciu; správne používať naučené frázy a výrazy, vedieť podať inštrukcie apod.),
     • čítanie s porozumením (schopnosť vystihnúť základnú myšlienku zložitého textu, selektovať informácie, schopnosť predvídať a pochopiť zámer a postoj pisateľa textu, porozumieť preneseným významom atď.),
     • počúvanie s porozumením,
     • písomný prejav.
    • posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka,
    • naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces,
    • pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať vlastné ciele a niesť zodpovednosť za proces učenia sa,
    • viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu,
    • podporovať multikultúrnu a interkultúrnu výchovu, a tým prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva,
    • viesť žiakov k aktívnemu a cielenému využívaniu prostriedkov IKT,
    • viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii,
    • viesť žiakov k tomu, aby využívali možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi,
    • vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manažérom vyučovacieho procesu, poradcom a facilitátorom. Vedie žiakov k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu žiakov a pomáha im pri výbere vhodných stratégií učenia sa. vytvára príležitosti, aby žiaci, čo najviac používali jazyk v reálnych situáciách,
    • osvojenie si cudzieho jazyka má umožniť absolventom stredných odborných škôl aj úspešne študovať na vysokých školách.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie