• Automatizácia v drevárskom priemysle: Web stránka

   • O predmete

   •  

    Odborný predmet automatizácia v drevárskom priemysle rozširuje a prehlbuje učivo 1. ročníka odborného predmetu výrobné zariadenia. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s predpokladaným zaradením absolventov v praxi. Na základe prechodu od základných strojov a zariadení k čiastočne automatizovaným linkám, alebo automatizovaným linkám, študenti získavajú základné vedomosti o týchto zariadeniach. Nové stroje a zariadenia sa kinematicky a konštrukčne odlišujú od doterajších strojov a zariadení. 

    Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s drevárskymi a nábytkárskymi strojmi a zariadeniami . Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov aj s zásadami bezpečnosti práce na drevoobrábacích strojoch a zariadeniach ako aj s energetickou náročnosťou a teda následne s možnosťami využiť všetky prostriedky pre znižovanie energetickej náročnosti.

    Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu automatizácia v drevárskom priemysle majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami, počítačom, prístupným propagačným materiálom firiem, ktoré sa zapodievajú výrobou drevoobrábacích strojov a zariadení ako aj návštevami výstav drevoobrábacích strojov a zariadení. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s tematikou drevoobrábacích strojov a zariadení.

    K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu automatizácia v drevárskom priemysle patria aj ukážky strojov dostupných v stolárskej dielni. Mnohé stroje a nástroje  sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov. Vhodným doplnením učiva je návšteva výstav drevoobrábacích strojov. V tomto predmete získajú študenti základné zručnosti, ktoré sú požadované v projekte: Premena tradičnej školy na modernú.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie