• Grafické systémy: Web stránka

   • O predmete

   • Predmet grafické systémy rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych grafických zápisoch, výkresoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok technickej komunikácie.

    Obsahový štandard vedie žiakov k získaniu a osvojeniu si základných praktických činností s aplikáciami, určenými na jednoduchú úpravu, editáciu a spracovanie grafických formátov. Dôraz sa kladie aj na schopnosť pracovať s digitálnou technikou, umožňujúcou získavať grafické výstupy. Žiak získa prehľad o grafických formátoch a ich praktickom použití, o možných zdrojoch grafických predlôh. Grafické editačné aplikácie sa žiak naučí ovládať na základnej užívateľskej úrovni tak, aby vedel  vytvoriť napríklad reklamný plagát alebo nakresliť grafické logo firmy. V danom študijnom odbore sa využíva aj grafický návrhový systém CAD/CAM a žiak v ňom získa ucelený prehľad o možnostiach aplikácie, oboznámi sa s jej prostredím a naučí sa kresliť jednoduché ale aj zložité grafické návrhy.

    Obsahový štandard je zameraný na prepojenie odborného vzdelávania s praxou. Vo výrobnej sfére je množstvo technologických postupov postavených na moderných automatizovaných postupoch, využívajúcich aplikačný softvér.

    Žiak získa prehľad o možnostiach programu a jeho nasadení do výrobného procesu. Oboznámi sa s fungovaním zariadenia, ktoré používa softvérovú aplikáciu. Naučí sa samostatne obsluhovať zariadenie a program na takej úrovni, ktorá sa vyžaduje od absolventa študijného odboru po jeho nástupe do praxe. Absolvent bude po odbornej stránke pripravený okamžite sa zapojiť do výrobného procesu, na základe získaných teoretických i praktických kompetencií v oblasti aplikovaného softvéru pre CAM/CAD.

    Obsahový štandard patrí medzi tie, ktoré výraznou mierou pripravia žiaka pre potreby praxe v oblastiach s aplikáciou moderných automatizovaných programovateľných technologických zariadení.

    Vyučovací predmet grafické systémy využíva vedomosti a zručnosti získané v predmete informatika a aplikovaná informatika a vedomosti  v odborných predmetov ako je technológia a najmä odborné kreslenie. Predmet ma charakter cvičení ktoré umožňuje v plnej miere diferencovať individuálne schopnosti žiakov a podľa nich stanoviť náročnosť zadanej práce. Vedomosti a zručnosti môže žiak využiť v nasledujúcom ročníku v predmete konštrukčné cvičenia dizajn. Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických prác podľa stanoveného harmonogramu  a spracované na vyhovujúcej úrovni pomocou grafického počítačového softvéru.

    Predmet grafické systémy sa vyučuje prostredníctvom projektových úloh, ktorých plnenie je hlavnou náplňou vyučovacích hodín.

    Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie