• Konštrukčné cvičenia: Web stránka

   • O predmete

   • Cieľom odborného predmetu konštrukčné cvičenia v študijnom odbore 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení je nadviazať na získané vedomosti z odborného kreslenia, stavebnej technológie, technológie, grafických informačných systémov a odborného výcviku a aplikovať ich pri vypracovávaní individuálnych zadaní z problematiky navrhovania projektov zdravotných inštalácií a vykurovania a zakresľovania vnútorných plynovodov. Žiaci majú príležitosť získať návyky samostatnej práce.

    Predmet má charakter cvičení, ktoré umožňujú v plnej miere diferencovať individuálne schopnosti žiakov a podľa nich stanoviť náročnosť zadanej práce.

    S prihliadnutím na vybavenosť školy výpočtovou technikou môžu žiaci spracovávať ročníkové projekty prostredníctvom grafických programov na počítačoch.

    Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických a textových prác podľa stanoveného harmonogramu a spracované na vyhovujúcej úrovni klasickou metódou alebo pomocou grafického počítačového softvéru.