• Geodézia: Web stránka

   • O predmete

   • Cieľom predmetu geodézia je oboznámiť žiakov so základnými geodetickými pomôckami, prístrojmi, ich nastavením a používaním, spôsobmi merania výšok a uhlov zobrazovania na výkrese, určovaním plôch priečnych profilov a výpočtom kubatúr, používaním elektronických kalkulačiek pri geodetických výpočtoch a so základnými pracovnými postupmi pri preberaní a odovzdávaní pracoviska po geodetickej stránke.

    Učivo predmetu nadväzuje na poznatky žiakov získané v predmetoch matematika a odborné kreslenie. Vedomosti a zručnosti získané v predmete geodézia budú žiaci využívať v predmetoch stavebná technológia, technológia a odborný výcvik.

    Obsah predmetu geodézia tvoria tematické celky o meraní dĺžok, uhlov, výškovom a polohovom meraní, tachymetrii, o určovaní plôch a objemov, geodetických vytyčovacích prácach a o preberaní a odovzdávaní staveniska po geodetickej stránke.

    Predmet sa vyučuje formou teórie a cvičení. Základné zručnosti s geodetickými pomôckami a prístrojmi získavajú žiaci cvičením priamo v teréne.

    Na výučbu geodézie priamo v teréne sa trieda delí na skupiny podľa platných predpisov. Vyučovanie v teréne sa zaraďuje s ohľadom na preberané učivo, atmosférické podmienky a podobne. Je potrebné, aby vyučujúci poznali a dodržiavali všetky platné právne predpisy a normy o bezpečnosti práce, aby svojou činnosťou dôsledne riadili a vychovávali žiakov k ich dodržiavaniu.

    V predmete geodézia sa môžu komplexne uplatniť výchovné a vzdelávacie hľadiská. Pri meraní je potrebné pracovať kolektívne, žiak je vychovávaný k zodpovednosti v práci, lebo na výsledkoch jednotlivca závisí výsledok práce celého pracovného kolektívu. Dôležitým výchovným cieľom je preto výchova k presnosti, poriadku, starostlivosti, získaniu návyku k uvedomelej disciplíne a k systematickému postupu v práci.

    Pri výučbe vyučujúci tvorivo využíva všetky dostupné vyučovacie metódy, pomôcky a prístroje v súlade s charakterom preberaného učiva.

    V celom rozsahu výučby predmetu geodézia je potrebné organicky začleňovať hľadiská ekonomické, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie