• Informatika: Web stránka

   • O predmete

   • Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a metódy riešenia problémov, presne formulovať myšlienky a jednoznačne ich zaznamenávať vo formalizovaných zápisoch. Zároveň u žiakov rozvíja i schopnosť prezentovať svoje myšlienky a  riešenia a primerane ich  esteticky stvárniť. Prudký rozvoj informačných technológií zároveň vedie žiakov k neustálemu štúdiu nových poznatkov a potrebe sebazdokonaľovania.

     Poznanie princípov informačno-komunikačných technológií a ich cieľavedomého a efektívneho používania patrí ku kľúčovým kompetenciám človeka.

    Cieľom vyučovania informatiky je u žiakov:

    • vytvorenie primeraného vzťahu k IKT (nepreceňovať možnosti, neodmietať používanie) pri riešení problémov,
    • osvojenie si základných pojmov, princípov a postupov informačno-komunikačných technológií a pochopenie tendencií vývoja,
    • vytvorenie zručnosti v používaní bežných aplikačných programov na prácu s rôznymi typmi dát,
    • vytvorenie návykov na samostatné a nepretržité samovzdelávanie a zdokonaľovanie,
    • rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy, zovšeobecňovania,
    • rozvíjať programátorské zručnosti umožňujúce hlbšie pochopiť princípy a možnosti IKT,
    • rozvíjať kreatívne schopnosti a estetické cítenie,
    • rozvíjať schopnosť kooperácie a spoločnej práce v skupine,
    • rozvíjať potrebu priebežného a celoživotného samovzdelávania,
    • rozvíjať schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia,
    • upevňovať rešpektovanie duševného vlastníctva iných,
    • orientovať sa vo vývoji IKT.
  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie