• Informatika: Web stránka

   • O predmete

   • Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a metódy riešenia problémov, presne formulovať myšlienky a jednoznačne ich zaznamenávať vo formalizovaných zápisoch. Zároveň u žiakov rozvíja i schopnosť prezentovať svoje myšlienky a  riešenia a primerane ich  esteticky stvárniť. Prudký rozvoj informačných technológií zároveň vedie žiakov k neustálemu štúdiu nových poznatkov a potrebe sebazdokonaľovania.

     Poznanie princípov informačno-komunikačných technológií a ich cieľavedomého a efektívneho používania patrí ku kľúčovým kompetenciám človeka.

    Cieľom vyučovania informatiky je u žiakov:

    • vytvorenie primeraného vzťahu k IKT (nepreceňovať možnosti, neodmietať používanie) pri riešení problémov,
    • osvojenie si základných pojmov, princípov a postupov informačno-komunikačných technológií a pochopenie tendencií vývoja,
    • vytvorenie zručnosti v používaní bežných aplikačných programov na prácu s rôznymi typmi dát,
    • vytvorenie návykov na samostatné a nepretržité samovzdelávanie a zdokonaľovanie,
    • rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť analýzy a syntézy, zovšeobecňovania,
    • rozvíjať programátorské zručnosti umožňujúce hlbšie pochopiť princípy a možnosti IKT,
    • rozvíjať kreatívne schopnosti a estetické cítenie,
    • rozvíjať schopnosť kooperácie a spoločnej práce v skupine,
    • rozvíjať potrebu priebežného a celoživotného samovzdelávania,
    • rozvíjať schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia,
    • upevňovať rešpektovanie duševného vlastníctva iných,
    • orientovať sa vo vývoji IKT.