• Fyzika: Web stránka

   • O predmete

   • Predmet fyzika je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov tak, aby porozumením podstate javov a procesov, vedeli použiť získané poznatky pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.

    Prírodovedné vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje ich poznatkami užitočnými v každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. V odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.

    Fyzika sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Poskytuje žiakovi ucelený systém poznatkov, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problému, aj za pomoci dostupných  komunikačných technológií.

    Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu fyzika majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť.

    Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.

    Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie