• Fyzika: Web stránka

   • O predmete

   • Predmet fyzika je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov tak, aby porozumením podstate javov a procesov, vedeli použiť získané poznatky pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.

    Prírodovedné vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje ich poznatkami užitočnými v každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. V odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.

    Fyzika sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Poskytuje žiakovi ucelený systém poznatkov, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problému, aj za pomoci dostupných  komunikačných technológií.

    Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu fyzika majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť.

    Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.

    Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.