• Chémia: Web stránka

   • O predmete

   • Učebný predmet chémia na gymnáziu je súčasť vzdelávacej oblasti  Človek a príroda. Do tejto oblasti patria i predmety biológia a fyzika. Chémia úzko spolupracuje s týmito prírodovednými predmetmi.

    Predmet chémia poskytuje študentom systém poznatkov o chemických látkach, ich premenách a ich použití v bežnom živote.

    V úvode gymnaziálnej chémie sú zaradené pojmy, teórie, zákony a metódy práce, ktoré tvoria prvotný základ pre študentov. Na základe nových poznatkov si študenti prehlbujú a rozširujú svoje vedomosti o chemických látkach. Zložením, štruktúrou a vlastnosťami chemických látok sa zaoberá všeobecná chémia. Zákonitosťami reakcií chemických látok sa zaoberá fyzikálna chémia. Anorganická chémia dopĺňa tieto poznatky o anorganických látkach. Na tieto poznatky nadväzujú témy v organickej chémii a chémii prírodných látok, ktoré študujú štruktúru, vlastnosti, využitie a prípravu látok v praxi a bežnom živote.

    Záverečný obsah chémie tvoria poznatky biochémie (poznanie biolátok, ich význam a poznanie biochemických dejov v živých organizmoch.

    Vo vyučovaní chémie sa využívajú formy a metódy, ktoré podporujú rozvoj logického myslenia, tvorivého a aktívneho využívania poznatkov pre riešenie problémov, s ktorými sa človek veľmi často stretáva.

    Chémia, ako povinný predmet rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov a súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (medicína, chemické študijné odbory a pod.).

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie