• Konverzácia v nemeckom jazyku: Web stránka

   • O predmete

   • Predmet je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností daného jazyka, aplikáciu morfologických, syntaktických a lexikálnych javov. Učebné osnovy predmetu sú rozpracované na dvojhodinovú týždennú dotáciu a poskytujú študentom priestor na prehlbovanie komunikačných kompetencií, ako aj utvrdzovanie gramatiky a lexiky.

    Ciele

    Vyučovanie predmetu konverzácie z anglického jazyka zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného štúdia osvojili predovšetkým produktívne zručnosti v cudzom jazyku na úrovni, ktorá im umožní hlavne úspešne absolvovať internú časť maturitnej ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa môcť úspešne zapájať do spoločenskej praxe. K hlavným cieľom patrí, aby žiak dokázal:

    ·        podať jednoducho formulovaný popis na rôzne témy z oblasti svojho záujmu.

    ·        pomerne plynule zvládnuť nekomplikované rozprávanie alebo popis ako lineárny sled myšlienok.

    ·        podrobne popísať zážitky zachytávajúce pocity a reakcie.

    ·        popísať podrobnosti nepredvídateľných udalostí, napr. nehody.

    ·        rozprávať príbeh alebo priblížiť obsah knihy alebo filmu a popísať svoje reakcie.

    ·        popísať svoje sny, nádeje a ambície.

    ·        popísať udalosti či už skutočné alebo vymyslené.

    ·        rozprávať príbeh.

    ·        rozvinúť argumentáciu natoľko dobre, že sa väčšinou dá bez problémov sledovať. Dokázal stručne zdôvodňovať a vysvetľovať svoje názory, plány a konanie.

    ·        predniesť krátke, dopredu nacvičené hlásenie na tému vzťahujúcu sa ku každodenným udalostiam v jeho/jej odboru. Aj keď sú oznamy poznamenané veľmi silným cudzím prízvukom a intonáciou, sú aj tak celkom zrozumiteľné.

    ·        s istou mierou sebadôvery komunikovať o rutinných i menej rutinných záležitostiach, ktoré sa vzťahujú k jeho/jej záujmom a profesionálnej sfére. Dokázal získať a podať, overiť a potvrdiť si informácie, zvládnuť menej bežné situácie a vysvetliť, prečo niečo predstavuje problém. Dokázal vyjadriť svoje myšlienky týkajúce sa abstraktných a kultúrnych tém, akými sú filmy, knihy, hudba apod.

    ·         využiť široký register jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní. Dokázal sa bez prípravy zapojiť do rozhovoru o témach, ktorá mu/ jej sú známe, vyjadriť osobné názory a vymieňať si informácie týkajúce sa tém, ktorá sú známe, týkajú sa osobných záujmov, alebo každodenného života (rodina, koníčky, cestovanie, aktuálne udalosti).

    Žiak je po úspešnom absolvovaní predmetu schopný viesť monológ a dialóg v tematických okruhoch:

    ·        Rodina, vzťahy medzi ľuďmi

    ·        Kultúra a umenie

    ·        Športy a hry

    ·        Bývanie

    ·        Obchody a služby

    ·        Starostlivosť o zdravie

    ·        Cestovanie

    ·        Vzdelanie

    ·        Zamestnanie

    ·        Človek a príroda

    ·        Veda a technika

    ·        Človek a spoločnosť

    ·        Mládež a spoločnosť

    ·        Jedlo

    ·        Záľuby, voľný čas a životný štýl

    ·        Multikultúrna spoločnosť

    ·        Mestá a miesta

    ·        Móda

    ·        Anglicky hovoriace krajiny

    ·        Komunikácia a jazyky

    ·        Masmédia

    ·        Kniha – priateľ človeka

    ·        Vzory a ideály

    ·        Slovensko – moja vlasť

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie