• Ekonomika: Web stránka

   • O predmete

   • Predmet ekonomika je predmet, ktorý pomôže žiakom spoznávať tajomstvá hospodárskeho života. Má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, pomocou ktorých získajú základnú orientáciu vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti a pomôže im orientovať sa v praktickom živote a v konkurenčnom trhovom prostredí.

    Žiaci sa obohatia o novú slovnú zásobu ekonomickými výrazmi a naučia sa rozumieť ekonomike.

    Okrem osvojovania vedomostí je cieľom výučby systematické spoznávanie hospodárskeho života. Stáva sa základom pre pochopenie narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie