• O škole

    • Dôležité dokumenty

     • Pracovný poriadok
      Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina účinný od 1. marca 2020 a vypracovaný na základe Vzorového pracovného poriadku vydaného MŠVVaŠ SR zo dňa 10. februára 2020.
     • Vyhláška 65/2015 Z. z. o stredných školách
      Táto vyhláška upravuje
      a) podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl a
      b) zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
     • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Tento zákon ustanovuje
      a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti,
      b) dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky,
      c) vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni,
      d) sústavu škôl a školských zariadení,
      e) práva a povinnosti škôl a školských zariadení,
      f) práva a povinnosti detí a žiakov,
      g) práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“).
     • Vyhláška 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
      Táto vyhláška ustanovuje spôsoby ukončovania štúdia na stredných školách, zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách, podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky, teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky a absolventskej skúšky, umeleckých diel absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác, spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pokyny na vykonávanie externej časti, písomnej formy internej časti a internej časti maturitnej skúšky, podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.
     • Vyhláška 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
      Táto vyhláška upravuje termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.
     • Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
      (2) Metodický pokyn upravuje postup pri
      a) hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov stredných škôl (ďalej len „žiaci“),
      b) hodnotení a klasifikácii správania žiakov,
      c) udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,
      d) celkovom hodnotení žiakov,
      e) komisionálnych skúškach,
      f) vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív
     • Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2019/2020
      Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
      Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.
     • Školský poriadok
      Školský poriadok upravuje podrobnosti o:
      a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými i ostatnými zamestnancami školy,
      b) prevádzke a vnútornom režime školy,
      c) podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
      d) podmienkach nakladania s majetkom školy zo strany žiakov.
     • Interná smernica o štúdiu podľa individuálneho učebného plánu
      Táto smernica upravuje podmienky a organizáciu vzdelávanie žiakov, ktorí majú riaditeľom školy umožnené štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
     • Interná smernica k odbornej praxi
      Odborná prax žiakov študijného odboru 2951 M výživa a šport
     • Smernica MŠVVaŠ č. 36/2018 k prevencii šikanovania
      Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí
      a žiakov (ďalej len „žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia
      šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia
      podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144
      ods. 1 písm. i) a k) zákona.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie