• Vážení priatelia a priaznivci školy,

     v súvislosti s možnosťou darovať 1%, resp. 2% z dane si Vás dovoľujeme v mene Strednej športovej školy v Žiline osloviť s prosbou o pomoc a podporu v úsilí budovať a zveľaďovať športovú infraštruktúru, športové i materiálno-technické vybavenie školy, v ktorej sa snažíme vzdelávať a vychovávať kvalitných športovcov a pracovníkov v športe. Avšak ako každá škola, i napriek podpore zriaďovateľa, zápasíme s nedost
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Židovský kódex

      22. 9. 2020

      Dňa 9.9.2020 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli prijatie protižidovských zákonov snemom Slovenskej Republiky v roku 1940. Na ich základe boli porušené práva občanov na slobodný život a následne viedli k násilnej „arizácii“ ich majetkov. Neskôr boli osoby židovského pôvodu, a nielen oni, deportované do koncentračných táborov, hlavne do Osvienčimu, kde väčšina skončila v plynových komorách. Toto sa už nikdy v histórii nesmie opakovať. Je na nás, aby sme tieto udalosti pripomínali všetkým, aby sme chyby histórie neopakovali a spoločne bojovali proti extrémizmu našich čias.

     • Rúško je dôležité nosiť !!!!!

      22. 9. 2020

      Dňa 8.9.2020 sme rozhlasovým pásmom museli zareagovať na potrebu nosenia rúšok na našej škole. Na základe nariadenia ÚVZ SR a hlavného hygienika SR Jána Mikasa sme žiakov opätovne upozornili, na povinné nosenie rúšok na našej škole. Táto situácia je samozrejme pre viacerých z nás veľmi zaťažujúca, ale nie je to výmysel, za účelom niekomu poškodiť. Zároveň sme žiakov informovali o trestnom postihu nielen v zmysle školského poriadku (nenosenie rúška je jeho porušením), ale aj zo strany polície SR, ktorá nenosenie rúška môže pokutovať vysokou pokutou.

     • Prvé zasadnutie(zastojenie) ŽŠR v novom šk. roku 2020/2021

      22. 9. 2020

      Dňa 3.9.2020 na základe nariadení ÚVZ SR sme zorganizovali prvé „zastojenie“ ŽŠR v exteriéri. Pre nedostatok času prebehlo len v rýchlosti. Privítali sme nových členov, ktorí boli zvolení v triednych voľbách, a tak dostali dôveru triedy, ktorú budú zastupovať na ďalších zasadnutiach. Predseda Martin Matejčík sa v krátkosti prihovoril a všetkých privítal. Prezentovala sa práca ŽŠR v školskom roku 2019/2020. Hlavné bolo zoznámenie, ktoré je potrebné pre ďalšiu spoluprácu. Zároveň boli všetci požiadaní, aby do ďalšieho stretnutia navrhli plán práce na nový školský rok 2020/2021.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

      22. 9. 2020

      Dňa 2.9.2020 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2020/2021. Na úvod sa prihovorila pani zástupkyňa riaditeľa Janka Čibenková, ktorá posmelila žiakov nebáť sa situácie okolo nás, a že všetko zvládneme. Nasledoval príhovor predsedu ŽŠR Martina Matejčíka.

      Pre pretrvávajúcu situáciu Covid 19, sme začali školský rok rozhlasovým pásmom, v ktorom sme žiakov privítali a zaželali im veľa úspechov v novom školskom roku. Škola je organizmus, ktorý potrebuje všetky jeho súčasti, a preto dúfame, že budeme v novom školskom roku 2020/2021, čo najdlhšie spolu prézentnou formou. Spoločnou zodpovednosťou prispejeme, nielen k ochrane seba, ale aj ostatných okolo nás.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      9. 9. 2020

      Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu v areáli školy, bude dňa 10.9.2020 v čase od 9,00 do 15,00 hod. z prevádzkových dôvodov prerušené vyučovanie. Vyučuje sa 1. a 2. vyučovacia hodina.

      Rovnako sa prerušuje aj prevádzka školskej jedálne. Obedy v školskej jedálni sa v tento deň nevydávajú.

    • Ponuka záujmových útvarov
     • Ponuka záujmových útvarov

      9. 9. 2020

      v školskom roku 2020/2021

      Ponuka záujmových útvarov „krúžkov“

      v školskom roku 2020/2021

      Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru

      1. Piatkový futsal Mgr. Michal Dominik

      Cieľom je zdokonaliť sa v pohybových aktivitách a utužiť vzťahy medzi žiakmi.

      2. Práca v LAN Mgr. Juraj Rovňan

    • Otvorenie školského roku 2020/2021
     • Otvorenie školského roku 2020/2021

      25. 8. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 2.9.2020 (streda) v čase o 8,30 hod. sa uskutoční otvorenie školského roku 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    • ÚRADNÉ HODINY
     • ÚRADNÉ HODINY

      17. 7. 2020

      v čase letných prázdnin

      Celoškolská dovolenka v čase od 20.07.2020 do 02.08.2020 (vrátane) - Potvrdenia o návšteve školy sa v tomto období nevydávajú.

      V ostatnom čase letných prázdnin sú úradné hodiny denne od 8,00 do 12,00 hod.

      Neodkladné úradné záležitosti vybavíte vždy po predchádzajúcej telefonickej dohode (0907849466 - riaditeľ školy).

    • Oznámenie
     • Oznámenie

      16. 6. 2020

      Vážení kolegovia, milí žiaci a rodičia!

      Z prevádzkových a organizačných dôvodov a tiež v zmysle odporúčania zriaďovateľa školy Vám oznamujem, že prevádzka školského internátu a školskej jedálne sa od 22.6.2020 do 30.6.2020 neobnovuje. Výchovno-vzdelávací proces v organizačných zložkách školy (SOŠD a SŠŠ) bude do 26.6.2020 prebiehať naďalej dištančne. V dňoch od 29. do 30. júna budú priestory školy sprístupnené za účelom realizácie triednických hodín podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov a na odovzdanie koncoročných vysvedčení.

    • Tragédia na škole vo Vrútkach
     • Tragédia na škole vo Vrútkach

      11. 6. 2020

      V mene žiackej školskej rady chcem vyjadriť podporu všetkým učiteľkám, učiteľom, policajtom, deťom a ich rodičom, ktorí zažili ťažké chvíle strachu vo Vrútkach a vyjadriť úprimnú sústrasť rodine pána zástupcu,

      Ostro odsudzujeme podobné násilie na školách. Dúfame, že sa už nikdy nič také nebude opakovať.

    • Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest
     • Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest

      5. 6. 2020

      pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

      V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

    • Usmernenie č. 4
     • Usmernenie č. 4

      24. 4. 2020

      riaditeľa školy k realizácii opatrení MŠVVaŠ SR v období prerušenia vyučovania

      zo dňa 24.4.2020

      Usmernenie

      riaditeľa školy k realizácii opatrení MŠVVaŠ SR v období prerušenia vyučovania

      zo dňa 24.4.2020

      A) Usmernenie k realizácii usmernení vydaných Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu do 23.4.2020 v podmienkach Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.

     • DEŇ ZEME

      21. 4. 2020

      Planéta Zem má taktiež svoj sviatok. Deň Zeme oslavujeme 22. apríla. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Ľudia svojimi aktivitami výrazne zasahujú do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade a ostatné cenné biotopy, znečisťujeme prírodu odpadom. Je potrebné, aby si každý z nás uvedomil dôležitosť svojho správania ku krajine a k životnému prostrediu. Je dôležité venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor