• Novinky

      • Prednáška o marketingu

      • Dňa 6. novembra 2023 sa žiaci I.E, III.E a IV.E zúčastnili prednášky o digitálnom marketingu, pričom nás navštívil odborník z praxe z digitálnej agentúry Visitero sídliacej v Žiline. Žiaci nahliadli do sveta digitálnej reklamy a marketingových stratégií. Odborník z praxe im vysvetlil podstatu digitálneho marketingu v dnešnom svete. Prednáška bola pre našich študentov veľmi obohacujúca, nakoľko sa témam ako tvorba marketingovej kampane alebo úloha propagácie produktov a služieb v digitálnom svete budú venovať na hodinách odborných predmetov.

      • Naše florbalistiky si zmerali sily s najlepšími družstvami zo Žilinského kraja

      • Po vynikajúcich výkonoch a celkovom víťazstve v okresnom kole postupového turnaja vo florbale sa naše dievčatá predstavili na krajskom kole turnaja o Super pohár žiačok stredných škôl vo florbale. Krajské kolo sa uskutočnilo 23.11.2023 v Dolnom Kubíne. Naše dievčatá po bojovných výkonoch obsadili na turnaji celkové štvrté miesto. Do ďalších ročníkov prajeme celému florbalovému družstvu veľa šťastia zdravia a chuti do tréningu, aby mohli aj v budúcnosti nadviazať na tohtoročné športové úspechy.  

      • Naše florbalistky to dokázali

      • Začiatkom novembra sa v priestoroch našej športovej haly uskutočnilo okresné kolo postupového turnaja žiačok stredných škôl vo florbale.

       Turnaja sa zúčastnili družstvá z 8 škôl, ktoré sa svojím nasadením a športovými výkonmi pred bohatou diváckou kulisou postarali o vysokú športovú úroveň turnaja.

       Družstvo žiačok našej školy v zložení Natália Dejová, Slávka Cígerová, Monika Berešíková, Martina Šinálová, Adriana Jaroščiaková, Alexandra Slivová, Hanka Repiská, Natália Babčianská, Patrícia Hájeková a Rebeka Mikytová sa po úvodnom zohrávaní a pomalšom rozbehu v skupinovej fáze turnaja prezentovalo atraktívnou a najmä efektívnou hrou vo vyraďovacej časti turnaja, v ktorej jednoznačne dominovalo. Drámu priniesol až finálový zápas, v ktorom naše dievčatá po bojovnom výkone vyhrali 1: 0 a zaslúžene sa tešia z celkového víťazstva na turnaji ako i z postupu do krajského kola tejto postupovej súťaže.

       Dievčatám úprimne gratulujeme a prajeme veľa šťastia i dobrý športový výsledok aj v krajskom kole.

      • GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023

      • V dňoch 10. až 12. októbra 2023 sa v priestoroch areálu výstaviska INCHEBA EXPO uskutočnil

       XXVI EURÓPSKEHO  VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA pod názvom GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023, v rámci ktorého svoju činnosť propagovalo vyše 400 vysokých škôl zo Slovenska, Česka i zahraničia. A my, konkrétne naši tretiaci a štvrtáci, boli pri tom.

       Počas veľtrhu získali viacerí žiaci prístup k bohatým a hodnotným informáciám, ktoré im pomôžu zorientovať sa v oblasti celoživotného vzdelávania a správne sa rozhodnúť pri voľbe ďalšieho pomaturitného, či vysokoškolského štúdia.

      • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

      • ​​​​riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline

       Názov pozície: riaditeľ Strednej športovej školy, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/27/2023

       Názov organizácie: Stredná športová škola, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       Miesto výkonu práce: Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Počet obsadzovaných miest: 1

       Pracovný pomer: TPP

       Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       Dátum nástupu: 01. 02. 2024

       Platové podmienky: od 1 400,- € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov).

       Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy.

       Popis činnosti pracovného miesta:

       komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
       zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
       • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
       • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
       • bezúhonnosť,
       • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
       • ovládanie štátneho jazyka.

       Študijný odbor:

       kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       Znalosť štátneho jazyka: áno

       Vodičský preukaz: sk. B

       Osobnostné predpoklady:

       • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
       • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
       • riadiace schopnosti a skúsenosti,
       • ochota vysokého pracovného nasadenia,
       • samostatnosť,
       • dobré vyjadrovacie schopnosti,
       • analytické myslenie,
       • presnosť a zodpovednosť;

       Ďalšie požiadavky:

       • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
       • Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

       a) úvod,
       b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
       c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
       d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
       e) ciele koncepcie rozvoja školy,
       f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
       g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
       h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
       i) záver.
       Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

       Zoznam požadovaných dokumentov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • profesijný štruktúrovaný životopis,
       • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),
       • odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
       • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
       • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
       • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
       • návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

       INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       Dátum vyhlásenia výberového konania:

       13. 11. 2023 (Profesia.sk)

       13. 11. 2023 (webové sídlo zriaďovateľa)

       13. 11. 2023 (webová stránka školy)

       Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 27. 11. 2023 (vrátane)

       Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 27. 11. 2023 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

       Kontaktný telefón: 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

        

       Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Stredná športová škola, Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Spôsob vykonania výberového konania: ústne

       Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      • Beseda s výživovým poradcom

      • Hneď po jesenných prázdninách k nám zavítal pán Filip Vendel (výživový poradca), ktorý spolupracuje s profesionálnymi športovcami, s tímom sa stará aktívne o 150 klientov, ktorým pomáha posunúť sa za svojimi cieľmi. Je bývalý hráč basketbalu za kluby v SVK aj NL. Aktuálne vedie kadetky U17 Žilina Team. Pre našich žiakov si pripravil veľmi zaujímavú prednášku o správnom stravovaní športovcov, ako zvýšiť svoju výkonnosť. Pán Vendel viedol celú svoju prednášku interaktívne a žiakov zapájal do diskusie. Prezentácia sa neniesla len v duchu “ako sa správne stravovať”, bola všestranne nabitá odbornými znalosťami a skúsenosťami vrcholových športovcov z celého sveta. Vďaka prednáške si naši študenti (športovci) upevnili znalosti o tom, ako sa starať o seba, ako predísť zraneniam, že všetko je to hlavne o ich rozhodnutiach, čo chcú v živote robiť a čo chcú dokázať.

       Ďakujeme Filipovi Vendelovi za prednášku, ktorá veríme, že našich mladých športovcov posunula k ďalšiemu rozvoju svojich športových schopností a zároveň posilnila ich vedomosti v oblasti výživy.

      • Iniciatíva "TV technika do každej učebne"

      • ​​​Vážení rodičia,

       ďakujeme za reakciu na iniciatívu vybavenia TV technikou v každej učebni. V krátkom čase po vyhlásení tejto výzvy sa vďaka iniciatívnym a ochotným rodičom podarilo obstarať prvú TV techniku, ktorá nájde svoje využitie v učebni č. 219.

       Konkrétne ĎAKUJEME patrí rodičom týchto žiakov a žiačok našej školy: Bazgerová, Chebeň, Repiská, Sedliaková, Šupica, Zauška, Zemjaková, Tichák, Baleja, Cabúk, Cvešperová, Mydlo, Rehák, Sekáč, Špiriak, Žilinčár, Buliak, Haladej, Hunčár.

      • Pripomenuli sme si deň stromov

      • Medzinárodný deň stromov sa každoročne oslavuje 20. októbra už od roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton. Stromy sú dôležitou súčasťou nášho prostredia, bez ktorej by sa nám žilo na svete oveľa ťažšie. Nielen, že sú producentom kyslíka, ale sú i domovom veľkého množstva živočíchov. Poskytujú nám svoje plody  a zásadne vplývajú na kvalitu nášho života. Dôležitosť ochrany životného prostredia a stromov ako jeho významnej súčasti sme si v októbri pripomenuli návštevou okolia školy zameranou najmä na spoznávanie okolitých drevín a ich využitia. Viacerí z nás mali možnosť stromov sa dotknúť, či ich objať. Aj touto cestou sme sa snažili pripomenúť si dôležitosť ochrany životného prostredia a posilniť náš vzťah k prírode ako takej.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

      • Registrácia spustená do 4.12.2023. 

       Zaregistrujte sa tu: registračný formulár​​​​​​​

       Vážení rodičia, milí deviataci,

       pozývame Vás na Deň otvorených dverí Strednej športovej školy v Žiline.

       Tešiť sa môžete na prehliadku priestorov školy, športovej haly, školského internátu a školskej jedálne v sprievode našich žiakov.

       Na našich športoviskách sa môžete zapojiť do ukážok hodín športovej prípravy.

       Pozrieť si môžete otvorené hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov, športovej prípravy alebo odborných predmetov študijných odborov športový manažment, digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe.

       Tiež si budete môcť preveriť Vašu tvorivosť v tvorivej dielni v školskom internáte, ako aj čo-to ochutnať z ponuky našej školskej jedálne.

       Popritom sa môžete všeličo dozvedieť a na hocičo sa opýtať 😊

       TEŠÍME SA NA VÁS

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie