• Novinky

     • Usmernenie č. 4
      • Usmernenie č. 4

      • riaditeľa školy k realizácii opatrení MŠVVaŠ SR v období prerušenia vyučovania

       zo dňa 24.4.2020

       Usmernenie

       riaditeľa školy k realizácii opatrení MŠVVaŠ SR v období prerušenia vyučovania

       zo dňa 24.4.2020

        

       A) Usmernenie k realizácii usmernení vydaných Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu do 23.4.2020 v podmienkach Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin, tzn. ak žiak nespolupracuje môže byť vyučujúcim navrhnutý na preskúšanie komisionálnou skúškou, ktorej termín vykonania určí riaditeľ školy do 31.8.2020.
       2. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
       3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. Žiak je povinný bezodkladne oznámiť prostredníctvom triedneho učiteľa, že nemá vytvorené adekvátne podmienky na online vyučovanie v domácom prostredí.
       4. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy).
        1. Neklasifikované budú od 12.3. 2020 nasledovné vyučovacie predmety:
         1. telesná a športová výchova
         2. športová príprava
         3. vedomosti v praxi
        2. V prípade, ak bol žiak z daných predmetov klasifikovaný komisionálnou skúškou pred 12.3.2020, známka zostáva zachovaná.
       5. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
        1. Hodnotenie súvislej odbornej praxe žiakov 4. ročníka študijného odboru 2951M sa realizuje na základe odovzdanej práce pre potreby praktickej časti odbornej zložky a odzrkadľuje sa vo výslednej známke z vyučovacieho predmetu odborná prax s váhou určenou vyučujúcim predmetu jednotne pre všetkých žiakov.
        2. Žiaci sú v predmetoch, okrem predmetov v ods. 4, písm. a) hodnotení podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich s prihliadnutím na ustanovenia v usmerneniach na hodnotenie klasifikáciu vydaných MŠVVaŠ SR v čase prerušenia vyučovania.
       6. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne v prípade potreby vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.
       7. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
       8. Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.
       9. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
       10. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.
       11. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 12 a 13.
       12. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne riaditeľ školy na základe návrhu pedagogickej rady.
       13. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

        

       B) Usmernenie k realizácii rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23.4.2020 v podmienkach Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina

       1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
        1. Vyučujúci jednotlivých predmetov uzatvoria klasifikáciu najneskôr do 7. mája do 10,00 hod.
        2. V prípade, že žiak 4. ročníka vykazoval nedostatočný prospech pred prerušením vyučovania a súčasne neplnil požiadavky online vyučovania počas prerušenia vyučovania uvedú túto skutočnosť vyučujúci daných predmetov najneskôr do 29. apríla 2020 riaditeľovi školy so stručným opisom v správe na „edupage“, resp. e-mailom.
        3. Riaditeľ školy určí vykonanie komisionálnej skúšky žiakovi podľa bodu b) prezenčnou, resp. dištančnou formou (prostredníctvom videokonferencie) najneskôr do 7. mája 2020. V prípade, že žiak bude komisionálnou skúškou hodnotený známkou nedostatočný, nemôže vykonať maturitnú skúšku v riadnom termíne administratívne a predpokladá sa, že bude môcť požiadať riaditeľa školy o opakovanie ročníka.
        4. Triedni učitelia tried posledných ročníkov do 7. mája do 12,00 hod. spracujú elektronickú Hodnotiacu a klasifikačnú správu za obdobie 2. polroku, vrátane uzavretia dochádzky, návrhov výchovných opatrení, znížených známok zo správania s odôvodnením apod.)
        5. Dňa 7. mája v čase od 14,30 hod. sa uskutoční rokovanie pedagogickej rady formou reakcií na predložené hodnotiace a klasifikačné správy v „edupage“. Od 14,50 do 15,00 prebehne hlasovanie „per rollam“ prostredníctvom „edupage“.
       2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. O presnom mieste a termíne vydania budú žiaci informovaní prostredníctvom elektronickej komunikácie „edupage“.
       3. V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
       4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
        1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov:
         1. Slovenský jazyk a literatúra (príbuzné predmety: seminár zo slovenského jazyka, literárny seminár),
         2. Cudzí jazyk (príbuzné predmety: konverzácia v cudzom jazyku),
         3. Biológia (príbuzné predmety: seminár z biológie),
         4. Geografia (príbuzné predmety: seminár z geografie),
         5. Základy športovej prípravy (príbuzné predmety: športová príprava)
         6. Občianska náuka (príbuzné predmety: spoločenskovedný seminár)
         7. Dejepis (príbuzné predmety: seminár z dejepisu)
         8. Informatika (príbuzné predmety: seminár z informatiky),
         9. Teoretická časť odbornej zložky - 2951M (príbuzné predmety: technológia a hodnotenie potravín, zdravoveda, zdravý životný štýl, výživa a dietetika, výživa v športe, mikrobiológia, biochémia, aplikovaná chémia, právna náuka v športe, športový manažment, základy športovej prípravy)
         10. Praktická časť odbornej zložky - 2951M (príbuzné predmety: odborná prax, učebná prax športová príprava)
        2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
        3. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 na priloženom formulári.
        4. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020 prostredníctvom elektronickej žiackej knižky v „edupage“.
        5. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky.
        6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky. Formulár na vyjadrenie nesúhlasu s výslednými známkami maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov je dostupný po kliknutí na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7GUChNa9A8sklRQux_KWkHqwg2rRoJ0RYw_GQnq_u1rEAjQ/viewform

       Formulár je potrebné podpísať a doručiť do školy, resp. zaslať poštou do 15. mája 2020, rovnako je nevyhnutné vyjadriť súhlas so známkami v elektronickom informačnom systéme školy – „edupage“, v časti „Maturita“.

        1. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
        2. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení. Presný termín bude žiakom včas oznámený.
         1. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
         2. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
         3. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
         4. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
         5. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. Konkrétne opatrenia budú včas upresnené v prípade, ak sa interná časť MS bude realizovať prezenčne.
       1. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
       2. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
       3. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
        1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
       4. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
        1.  Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
        2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
        3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

        

       Toto usmernenie platí od 24. apríla 2020                                       

       PaedDr. Peter Hruška

       riaditeľ školy

      • DEŇ ZEME

      • Planéta Zem má taktiež svoj sviatok. Deň Zeme oslavujeme 22. apríla. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Ľudia svojimi aktivitami výrazne zasahujú do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade a ostatné cenné biotopy, znečisťujeme prírodu odpadom. Je potrebné, aby si každý z nás uvedomil dôležitosť svojho správania ku krajine a k životnému prostrediu. Je dôležité venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      • Medzinárodný deň žien

      • Prijemná spomienka na krásne chvíle spolu v škole

       9.3.2020 dnes sme si s našou ŽŠR pri Spojenej škole spoločne pripomenuli pekný deň. My muži si často neuvedomujeme, ako veľmi dôležité sú pre nás „ženy“ ktoré sú častokrát tie lepšie, chápavejšie a láskavejšie. Myslím, že na našej skole sa snažíme byť trošku iní a snažíme sa naše ženy rešpektovať, a preto sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. V ten deň sme našim „ružičkám“ odovzdali ruže, aby sme im to dokázali.

       Milé ženy,  budeme sa snažiť dokazovať vám, ako si vážime, že vás máme medzi nami, každý deň roka.

      • Prijímanie žiakov do školského internátu 2020/2021

      • O prijatí žiaka do školského internátu (ďalej len „ŠI“) rozhoduje riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský internát na základe § 5 ods. 6 písmeno a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe kritérií prijímania žiakov do školského internátu pre školský rok 2020/2021 zverejnených na webovom sídle školy v sekcii Internát - Prihláška alebo tu: https://ssrosza.edupage.org/a/skolsky-internat

       UPOZORNENIE ŽIADATEĽOM

       1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom.
       2. Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka.
       3. Vyplnený elektronický formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite po prijatí žiaka na strednú školu.
       4. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny o nástupe do školského internátu.
      • Usmernenie

      • o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v školských zariadeniach

       Na základe Usmernenia odboru školstva a športu ŽSK sa vyberanie mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte a stravovaním v školskej jedálni v zmysle VZN ŽSK č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja POZASTAVUJE na obdobie od 1. apríla 2020 až do odvolania.

      • Naša škola pomohla Slovenskému červenému krížu

      • 23.3. - 30.3.2020 sa naša škola zapojila do výzvy Slovenského červeného kríža. Napriek zatvoreniu škôl sme v domácich podmienkach šili rúška, ktoré budú následne rozdávané tým, ktorí to najviac potrebujú, starším spoluobčanom. Tak sme dokázali, že nám osud tých, ktorí sú najviac ohrození, nie je ľahostajný. Sme radi, že sme aspoň málom mohli prispieť. Odovzdali sme 101 kusov. Poďakovanie patri vedeniu, učiteľom,  rodičom, žiakom  a priateľom školy, ktorí sa zapojili.

      • Výzva pre žiakov ubytovaných žiakov v školskom internáte

      • Ubytovaní žiaci, ktorí si dnes 1.4.2020 nevyzdvihli svoje osobné veci z internátu tak môžu urobiť zajtra 2.4.2020 v čase medzi 8,00 až 10,00 hod.

       Vstup do internátu bude umožnený individuálne s tým, že žiaci majú osobné veci už zbalené.

       Prosím pred budovou internátu sa zhromažďujte v min. 2 metrových odstupoch v ochranných rúškacha a rukaviciach.

       Iný termín vyzdvihnutia osobných vecí už nebude k dispozícií a k veciam sa dostanete až po odvolaní preventívnych opatrení.

       Ďakujeme za porozumenie!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • IČO: 00695106
    • DIČ: 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
    • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie