• Novinky

      • Nie je nám to jedno!

      • Dňa 27.1.2022 sme si na našej škole rozhlasovým pásmom pripomenuli   Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň bol vyhlásený  Valným  zhromaždením OSN 1. novembra 2005 na jej 42. plenárnom zasadaní. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Holokaust hebrejsky „šoa“  znamenal nenávisť proti inakosti. Ak niekto dnes nenávidí jeden národ, zajtra môže nenávidieť aj druhý národ a pozajtra tretí. Len preto, že ten národ vyzerá inak, hovorí iným jazykom či vyznáva iné náboženstvo. Dátum dňa pamiatky obetí holokaustu je stanovený na deň, kedy v roku 1945 došlo k oslobodeniu koncentračného tábora Osvienčim  „červenou armádou“.

       Spomienka na obete holokaustu musí zostať živá. Zverstvá fašizmu a nacizmu nesmú upadnúť do zabudnutia. Iba tak má spoločnosť šancu poučiť sa z dejín a vyvarovať sa rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu.

      • Nezabúdame na prevenciu

      • Napriek stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa v prvom polroku školského roka 2021/2022 uskutočnilo viacero aktivít v rámci prevencie sociálno-patologických javov.

       V predchádzajúcich školských rokoch sa školský rok začínal akciou Dni nádeje s množstvom sprievodných akcií. Tie sa však ani tento, bohužiaľ opäť pandemický, rok nekonali. Namiesto toho sme však do školy pozvali pána Jána Peťka, ktorý našim žiakom naozaj do detailov opísal svoj životný príbeh s démonom menom alkohol. Bolo to veľmi silné svedectvo, ktoré v každom z účastníkov podujatia zanechalo silnú stopu, ale aj varovanie, že s alkoholom neradno experimentovať, pretože je taký silný, že nám zoberie vládu nad celým naším životom.

       Ďalšou akciou boli Červené stužky, aj keď tiež neprebehli úplne tak, ako sme boli zvyknutí. Aspoň sme si však pripomenuli boj proti ochoreniu AIDS a jeho vplyvu na životy mnohých ľudí a detí, najmä v krajinách tretieho sveta.

       V rámci preventívno-informačných podujatí bola rozoberaná i  téma šikanovania, nakoľko ide  o aktuálny fenomén, ktorý súčasná pandémia so sebou, žiaľ,  priniesla. V dôsledku stresu zo  zmien životného štýlu vyplývajúcich zo súčasnej epidemiologickej situácie a uplatňovania protipandemických opatrení dochádza k výskytu  zvýšenej agresivity a násilia i medzi žiakmi a mladými. To v mnohých prípadoch vedie k výskytu šikanany.  V rámci triednych besied sme si o tejto téme pohovorili a aj formou dotazníka sme zisťovali, či sa  v našej škole šikanovanie vyskytuje, čomu zatiaľ nič nenasvedčuje. V rámci predmetnej problematiky je možné potvrdiť pozitívny účinok športu a fyzickej aktivity našich žiakov, ktorí práve vďaka športu využívajú svoju energiu pozitívnym spôsobom.

       Veríme a dúfame, že v už v blízkej  budúcnosti sa spoločenská i epidemiologická situácia stabilizuje natoľko, že budeme zas môcť absolvovať podobne podnetné akcie, na ktoré sme boli zvyknutí v minulosti vo väčšom rozsahu.

     • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO
      • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

      •  Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania - písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o  nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych  výsledkoch žiakov, o výsledkoch školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

       Za šk. rok 2020/21 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov  z písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené.

       Spojená škola získala za rok 2020/2021 celkové bodovanie 5,0. Podľa INEKO sme 2. najlepšou strednou športovou školou  na Slovensku a v Žilinskom kraji sme spomedzi všetkých stredných škôl získali 52.miesto.

       Najnovšie hodnotenia INEKO  nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov.

     • 2% dane
      • 2% dane

      • Vážení priatelia a priaznivci školy,

       v súvislosti s možnosťou darovať 1%, resp. 2% z dane si Vás dovoľujeme v mene Strednej športovej školy v Žiline osloviť s prosbou o pomoc a podporu v úsilí budovať a zveľaďovať športovú infraštruktúru, športové i materiálno-technické vybavenie školy, v ktorej sa snažíme vzdelávať a vychovávať kvalitných športovcov a pracovníkov v športe. Avšak ako každá škola, i napriek podpore zriaďovateľa, zápasíme s nedostatkom finančných prostriedkov.

       Pri škole je za účelom skvalitňovania podmienok štúdia zriadené občianske združenie Športom k vzdelaniu, ktorého platné stanovy vám prikladáme. Bližšie info o škole a občianskom združení nájdete na www.sportovaskolaza.sk.

       V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov by tieto boli použité, napríklad na:

       • zakúpenie zariadenia a vybavenia do športových a regeneračných priestorov školy,
       • zakúpenie zariadenia a vybavovania školských priestorov teoretického či praktického vyučovania,
       • zabezpečenie organizácie školských (spoločenských a športových) akcií,
       • na zabezpečenie iných aktivít v súlade s platnými Stanovami občianskeho združenia Športom k vzdelaniu.

       Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu

      • Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže ZAV-100

      • Česká národná skupina Interinfo ČR a Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií Intersteno už niekoľko rokov organizujú internetovú online súťaž v písaní na PC.   

       Ostatný ročník tejto významnej medzinárodnej súťaže sa konal 09. a 11. decembra minulého roku. Už druhý raz medzi súťažiacimi svoje majstrovstvo predviedli i žiaci našej školy. Do súťaže sa zapojili žiaci študijného odboru 7471 M  športový  manažment. .

       Úlohou súťažiacich bolo presne a rýchlo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z monitoru počítača. Pravidlá súťaže boli prísne. Za neopravenú chybu bola súťažiacim udelená penalizácia 100 úderov. 

        Konkurencia v súťaži bola naozaj početná a rôznorodá. Súťaže sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z USA, Ruska, Turecka, Belgicka, Luxemburska, Talianska, Poľska, Chorvátska, Česka a Slovenska.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách – deti do 12 r., žiaci 12 – 16 roč., juniori 17 – 20 roč. a seniori 21+.  

       Do súťaže sa zapojilo mnoho súťažiacich, ktorí sa písaniu na PC venujú niekoľko rokov.

       V kategórii „žiaci 12 – 16 roční“ našu školu reprezentovali štyria žiaci z I. D triedy – Dávid Fiflík, Veronika Kramárová, Teodor Staník a Ján Zrebný.

       Napriek tomu, že naši žiaci nepatrili medzi najlepších, určite sa v početnej konkurencii nestratili.

       Spomedzi všetkých účastníkov v  uvedenej kategórii zvíťazil žiak z Turecka s výkonom 738,8 čistých úderov za minútu. 

       kategórii „juniori 17 – 20 roční“ za našu školu súťažila Monika Berešíková z II. D. Táto kategória bola obzvlášť náročná, pretože v nej zvíťazil študent Karlovej univerzity v Prahe s výkonom 925,6 čistých úderov za minútu, a stal sa aj absolútnym víťazom. 

       Naši žiaci získali ďalšiu cennú skúsenosť. Ďakujeme im za reprezentáciu školy v tejto významnej medzinárodnej súťaži a želáme im veľa úspechov nielen v zdokonaľovaní sa v písaní na PC.

        

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 00695106
    • DIČ: 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
    • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
    • 041/5004408
   • Prihlásenie