• Novinky

      • Bezpečnosť na železničných priecestiach

      • Dňa 18.92020 sme rozhlasovým pásmom zareagovali na výzvu Policajného zboru SR, ktoré aj touto formou oslovuje mladých ľudí. Je dôležité chrániť životy a spolupôsobiť na našu pozornosť, ktorú musíme venovať tak nebezpečným miestam,  ako sú železničné priecestia. Stačí len trošku opatrnosti a železničné priecestie môže byť bezpečné nielen pre nás, ale aj pre všetkých účastníkov dopravy. Sme radi ak môžeme poskytnúť súčinnosť PZ SR.

      • Židovský kódex

      • Dňa 9.9.2020 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli prijatie protižidovských zákonov snemom Slovenskej Republiky v roku 1940. Na ich základe boli porušené práva občanov na slobodný život a následne viedli k násilnej „arizácii“ ich majetkov. Neskôr boli osoby židovského pôvodu, a nielen oni, deportované do koncentračných táborov, hlavne do Osvienčimu, kde väčšina skončila v plynových komorách. Toto sa už nikdy v histórii nesmie opakovať. Je na nás, aby sme tieto udalosti pripomínali všetkým, aby sme chyby histórie neopakovali a spoločne bojovali proti extrémizmu našich čias.

      • Rúško je dôležité nosiť !!!!!

      • Dňa 8.9.2020 sme rozhlasovým pásmom museli zareagovať na potrebu nosenia rúšok na našej škole. Na základe nariadenia ÚVZ SR a hlavného hygienika SR Jána Mikasa sme žiakov opätovne upozornili, na povinné nosenie rúšok na našej škole. Táto situácia je samozrejme pre viacerých z nás veľmi zaťažujúca, ale nie je to výmysel, za účelom niekomu poškodiť. Zároveň sme žiakov informovali o trestnom postihu nielen v zmysle  školského poriadku (nenosenie rúška je jeho porušením), ale aj zo strany polície SR, ktorá nenosenie rúška môže pokutovať vysokou pokutou.

      • Prvé zasadnutie(zastojenie) ŽŠR v novom šk. roku 2020/2021

      • Dňa 3.9.2020 na základe nariadení ÚVZ SR sme zorganizovali prvé „zastojenie“ ŽŠR v exteriéri. Pre nedostatok času prebehlo len v rýchlosti. Privítali sme nových členov, ktorí boli zvolení v triednych voľbách, a tak dostali dôveru triedy, ktorú budú zastupovať na ďalších zasadnutiach. Predseda Martin Matejčík sa v krátkosti prihovoril a všetkých privítal. Prezentovala sa  práca ŽŠR  v školskom roku 2019/2020. Hlavné bolo zoznámenie, ktoré je potrebné pre ďalšiu spoluprácu. Zároveň boli všetci požiadaní, aby do ďalšieho stretnutia navrhli plán práce na nový školský rok 2020/2021.

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

      • Dňa 2.9.2020 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2020/2021. Na úvod sa prihovorila pani zástupkyňa riaditeľa Janka Čibenková, ktorá posmelila žiakov nebáť sa situácie okolo nás, a že všetko zvládneme. Nasledoval príhovor predsedu ŽŠR Martina Matejčíka. 

       Pre pretrvávajúcu situáciu Covid 19, sme začali školský rok rozhlasovým pásmom, v ktorom sme žiakov privítali a zaželali im veľa úspechov v novom školskom roku. Škola je organizmus, ktorý potrebuje všetky jeho súčasti, a preto dúfame, že budeme v novom školskom roku 2020/2021, čo najdlhšie spolu prézentnou formou. Spoločnou zodpovednosťou prispejeme, nielen k ochrane seba, ale aj ostatných okolo nás.

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu v areáli školy, bude dňa 10.9.2020 v čase od 9,00 do 15,00 hod. z prevádzkových dôvodov prerušené vyučovanie. Vyučuje sa 1. a 2. vyučovacia hodina.

       Rovnako sa prerušuje aj prevádzka školskej jedálne. Obedy v školskej jedálni sa v tento deň nevydávajú. 

       Za porozumenie ďakujeme

     • Ponuka záujmových útvarov
      • Ponuka záujmových útvarov

      • v školskom roku 2020/2021

       Ponuka záujmových útvarov „krúžkov“

       v školskom roku 2020/2021

        

       Názov záujmového útvaru                                              Vedúci záujmového útvaru

        

       1. Piatkový futsal                                                              Mgr. Michal Dominik

       Cieľom je zdokonaliť sa v pohybových aktivitách a utužiť vzťahy medzi žiakmi.

       2. Práca v LAN                                                                  Mgr. Juraj Rovňan

       Cieľom je rozšíriť si vedomosti o počítačových sieťach.

       3. Stolnotenisový krúžok                                                 Mgr. Juraj Rovňan

       Cieľom je zdokonaliť sa v pohybových aktivitách.

       4. Umenie obrazom aj zvukom                                        Mgr. Karol Tichý

       Cieľom je naučiť žiakov vyhotovovať kvalitné fotografie, pripraviť rozhlasové pásmo, pripraviť vernisáž.

       5. Blogujeme (školský časopis)                                      Mgr. Gabriela Pažická

                                                                                                  Mgr.Miroslava Poláková

       Cieľom je pozitívne propagovať školu, prezentovať aktivity žiakov a viesť ich k vlastnej tvorivej činnosti.

       6. Nemčina pre trh práce                                                  Mgr. Karol Tichý

       Cieľom je naučiť žiakov  vypĺňať administratívne tlačivá. (životopis, pracovné zmluvy, ponuky pre trh práce)

       7.Kalokagatia                                                                     Mgr.Miroslava Poláková

       Cieľom športového krúžku  je posilnenie tela i ducha.

        

       Vzdelávacie poukazy Vám budú vydané triednym učiteľom najneskôr do 10.9.2020.

       Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 25.9.2020 (piatok).

        

        

       V Žiline, dňa 3. septembra 2020                                             PaedDr. Peter Hruška

                                                                                                                 riaditeľ školy

     • Otvorenie školského roku 2020/2021
      • Otvorenie školského roku 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 2.9.2020 (streda) v čase o 8,30 hod. sa uskutoční otvorenie školského roku 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu.

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pred vstupom do budovy školy je nevyhnutné, aby žiak predložil (na vrátnici školy) zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom vyplnené a podpísané ČESTNÉ VYHLÁSENIE pri prvom nástupe do školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Bezprostredne po otvorení školského roku budú prebiehať triednické hodiny a pre žiakov 1. ročníka bude v čase od 10,00 do 11,00 hod. realizované poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré je pre žiakov povinné.

       Tešíme sa na Vás

       Pozn.: V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR do budovy školy nesmú v čase vyučovania vstupovať iné osoby. V prípade potreby osobnej návštevy školy si, prosím, dohodnite stretnutie telefonicky vopred.

       Ďakujeme 
        

     • ÚRADNÉ HODINY
      • ÚRADNÉ HODINY

      • v čase letných prázdnin

       Celoškolská dovolenka v čase od 20.07.2020 do 02.08.2020 (vrátane) - Potvrdenia o návšteve školy sa v tomto období nevydávajú.

       V ostatnom čase letných prázdnin sú úradné hodiny denne od 8,00 do 12,00 hod.

       Neodkladné úradné záležitosti vybavíte vždy po predchádzajúcej telefonickej dohode (0907849466 - riaditeľ školy).

       Za porozumenie ďakujeme
        

     • Oznámenie
      • Oznámenie

      • Vážení kolegovia, milí žiaci a rodičia!

       Z prevádzkových a organizačných dôvodov a tiež v zmysle odporúčania zriaďovateľa školy Vám oznamujem, že prevádzka školského internátu a školskej jedálne sa od 22.6.2020 do 30.6.2020 neobnovuje. Výchovno-vzdelávací proces v organizačných zložkách školy (SOŠD a SŠŠ) bude do 26.6.2020 prebiehať naďalej dištančne. V dňoch od 29. do 30. júna budú priestory školy sprístupnené za účelom realizácie triednických hodín podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov a na odovzdanie koncoročných vysvedčení.

       Ďakujem za porozumenie

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Tragédia na škole vo Vrútkach
      • Tragédia na škole vo Vrútkach

      • V mene žiackej školskej rady chcem vyjadriť podporu všetkým učiteľkám, učiteľom, policajtom, deťom a ich rodičom, ktorí zažili ťažké chvíle strachu vo Vrútkach a vyjadriť úprimnú sústrasť rodine pána zástupcu,

       Ostro odsudzujeme podobné násilie na školách. Dúfame, že sa už nikdy nič také nebude opakovať.   

       predseda Žiackej školskej rady Martin Matejčík a

       pripája sa vedenie a zamestnanci Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina

     • Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest
      • Zverejnenie počtu obsadených a voľných miest

      • pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

       V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

     • Absolventi 2020
      • Absolventi 2020

      • Online príhovor predsedu ŽŠR Martina Matejčíka a riaditeľa školy PaedDr. Petra Hrušku pri príležitosti ukončenia štúdia žiakov štvrtých ročníkov.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie