• Novinky

      • Exit Tour 2021online

      • 12.2.2021 sme už druhýkrát privítali prevenčný program Exit Tour 2021. Zatiaľ čo minulý rok sme boli spolu prezenčne v škole a mohli sme spolu kooperovať  reálne, tento rok sme sa museli uchýliť do online priestoru. Boli sme rozdelení do skupín a jednotlivé interaktívne prednášky sme absolvovali  v dvoch blokoch. Prednášky 1. Zdravé vzťahy a komunikácia, 2. Starostlivosť o duševné zdravie, 3. Ako prekonať prekážky a strach, 4. Zdravá rodina, 5. Sociálne siete, 6. Ako sa v živote nevzdať  boli smerované a cielené na rôzne ročníky našej školy. Myslím si, že sa tvorcom podarilo prekonať obmedzujúce online prostredie, i keď dĺžka workroomov mohla byť časovo  rozsiahlejšia.  Bolo super a tešíme sa nabudúce.

      • Valentín 2021 online

      • 12.2.2021 Ako tradične oslavujeme Valentína. O tom, ako je v tejto dobe veľmi potrebná láska a priateľstvo, vie asi každý, a preto aj ŽŠR sa rozhodla online spôsobom pripomenúť tento pekný sviatok.  Tak všetkým pripomenúť, ako si navzájom chýbame,  a zároveň ako sa aj na diaľku vieme mať radi. Nech sú naše dni plné lásky a porozumenia, lebo s láskou ide všetko ľahšie.

     • Oznam
      • Oznam

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci,

       z technicko-organizačných dôvodov spojených so zabezpečením testovania a blížiacich sa jarných prázdnin po predchádzajúcom rokovaní so zriaďovateľom Vám týmto oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces v týždni od 8. februára 2021 pokračuje naďalej dištančnou formou. O ďalších krokoch vo veci obnovenia prezenčného vyučovania Vás budem informovať.

       Ďakujem za porozumenie

       S pozdravom

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Voľby zástupcov rodičov a žiakov do rady školy
      • Voľby zástupcov rodičov a žiakov do rady školy

      • pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina

       Riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta 4, na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 18.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina.

       Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy vyjadruje a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina sa vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnia elektronicky dňa 18.1.2021 v čase od 6,00 do 12,00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, do ktorej má každý rodič prístup. Z radov rodičov budú volení do rady školy traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná (resp. ak sa tajného hlasovania zúčastní) nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, tzn. 18.1.2021 v čase od 12,00 do 18,00 hod., v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

       Na základe prejaveného súhlasu s volením za člena rady školy bude zostavený hlasovací lístok.

       Voľby jedného zástupcu žiakov sa uskutočnia v termíne do 18.1.2021 na základe tajného hlasovania členov žiackej školskej rady, ktorí spomedzi seba zvolia jedného zástupcu do rady školy.

       Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

     • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021
      • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol nasledovne:

       Znenie rozhodnutia v prílohe.

      • Červené stužky 2020 kategória Stredné školy

      • Timea a Dominika

       1.12.2020 boli zverejnené výsledky literárnej súťaže pre stredné a základné školy, ktorú organizujú Červené stužky na Slovensku. Na 1. mieste v kategórii Stredné školy  sa umiestnila naša žiačka Timea Uhlíková z III.B triedy. Následne v spolupráci so svojou spolužiačkou  Dominikou Hujovou uverenili video s víťaznou prácou. Gratulujeme! 

      • ŽŠR - Terror in WIEN (Teror vo Viedni)

      • Durch die Schwäche werde stark Wien

       Včera sa udiala hrozná udalosť vo Viedni. V mene školskej rady chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a priateľom pozostalých. Nepodporujeme žiadne takéto činy a sme z toho smutní. Všetky naše modlitby putujú do Viedne.

       Niekoľko odkazov našich žiakov:

       Ich bete für Wien und glaube, dass die Menschen diese schwierige Situation gemeinsam bewältigen werden. (Natalia)

        

       viel Kraft für Wien (Lívia)

       für Wien kämpfen (Terézia)

       Wir sind bei dir Wien (Michaela)

       Ich bete für Wien. (Adela, Marek)

       Wir denken in unseren Herzen an alle in Wien und wir glauben,dass alles gut sein wird. Wir sind Gedanken mit euch. (Daniela)

        

       Lass sich das Bőse verschwinden und gut,Liebe,Frieden soll alle besuchen. (Alex)

       Lassen Sie sich nicht einschüchtern . Wir sind bei Ihnen. (Dominik)

       Wir halten Wien für Sie (Vratko)

       Es ist sehr traurig, was passiert ist und ich hoffe, dass wir gemeinsam einen weiteren ähnlichen Angriff verhindern können. (Filip M.)

        

       Die Welt war schockiert über das, was über Nacht in Wien schrecklich passiert war.

       (Samuel)

        

       Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Angriff von heute Abend. (Filip. K.)

        

       Die ganze Welt betet für die Opfer des Terroranschlags in Wien.(Jakub)

        

       Es tut mir leid Opfer ermordet in Wien. Der Terrorismus durft nicht

       bestehenbleiben. Herzliches Beileid alles hintergebleiben. (Bohuslav)

        

       Es ist sehr beängstigend, wie islamistische Fanatiker - in ihrem Glauben – greifen auf   unschuldige Menschen an, sie verursachen Angst und schmerzen die Menschen für den Verlust ihrer Lieben.  (Alžbeta)

        

       sei stark Wien. Sie müssen stark sein. (Branislav)

        

       Aufrichtiges Beileid an alle Familien der Opfer des Attentats. Ich wünsche den Überlebenden eine baldige Genesung.(Rebeka)

        

       Ich bin Slowake und es tut mir leid, was nachts in Wien passiert ist. Und ich wünsche ihnen aufrichtiges Beileid (Nina)

        

       Ich habe Angst vor dieser Tragödie, aber ich glaube, dass sich unsere starken Nachbarn davon erholen. (Maxim)

        

       Ich denke, wir haben jetzt genug vom Corona-Virus, weshalb ich denke, dass es eine ziemlich schlechte Situation ist, Terroranschläge zu verüben.(Lucia)

        

       Bleib bei Wien, du kannst damit umgehen, aufrichtiges Beileid an alle Überlebenden, und ich hoffe, dass es allen Verwundeten gut gehen wird. (Dominika)

        

       Wien, warte, du kannst es schaffen (Martin)

       Ich bin ein Wiener Wladimir und ich möchte sagen, dass wir es gemeinsam schaffen können.(Vladimír)

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Z aktuálnych epidemiologických a prevádzkových dôvodov oznamujeme nájomcom, že všetky športoviská školy sú do odvolania zatvorené.

       Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme

     • Program dištančného vzdelávania
      • Program dištančného vzdelávania

      • AKTUALIZÁCIA k 17.09.2021

       Úprava organizácie a formy vzdelávania v čase prerušenia prezenčného vzdelávania jednotlivých žiakov, jednotlivých tried, respektíve celej školy z dôvodu preventívnych epidemiologických opatrení.

       Dokument upravuje všeobecné pokyny pre žiakov a rodičov v rámci dištančného vzdelávania. Program môže byť priebežne aktualizovaný, aby tak reflektoval na aktuálne potreby takejto formy vzdelávania.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania
      • Prerušenie prezenčného vyučovania

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa od 12.10.2020 (pondelok) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prerušuje prezenčná forma vzdelávania v stredných školách do odvolania.

       Vzhľadom k uvedenému oznamujeme žiakom školy, že v priebehu pondelka 12.10.2020 budú kontaktovaní jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom EduPage, resp. MS teams za účelom sprostredkovania základných organizačných pokynov k dištančnému vzdelávaniu, ktoré bude realizované podľa platného rozvrhu od utorka 13.10.2020 v súlade s aktuálnym Programom dištančného vzdelávania.

       Do priestorov budovy školy je možné vstúpiť len po predchádzajúcej dohode s konkrétnym triednym učiteľom a súhlase riaditeľa školy za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení.

       Prevádzka školy sa týmto neprerušuje. Zamestnanci naďalej vykonávajú pracovné činnosti na pracovisku.

       Prevádzka školskej jedálne sa obmedzuje na prípravu a výdaj obedov pre zamestnancov.

       Prevádzka školského internátu sa prerušuje.

       Prevádzka športovej haly sa rovnako prerušuje.

       Bližiše informácie budú poskytované priebežne, prostredníctvom vedúcich zamestnancov.

        

       Za porozumenie ďakujeme a ostávame s pozdravom

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii
      • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii

      • Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia!

       Život nám prináša každým dňom nové výzvy, na ktoré dokážeme len sotvakedy promptne a vhodne zareagovať. Aktuálna situácia, žiaľ, nie je výnimkou. Boríme sa s problémami, ktoré sme si prednedávnom vedeli predstaviť iba v katastrofických či sci-fi filmoch, no teraz sú však smutnou realitou. Niektorých z nás premáha strach o vlastné zdravie, iných zlosť či pochybnosti o skutočnej existencii nejakého globálneho problému. Nech sú však naše názory akokoľvek rozdielne, prosím, zachovajme chladnú hlavu a zdravý rozum a skúsme na tento fakt pozerať aj očami iných, pre ktorých aktuálna situácia môže byť ohrozením ich života a zdravia.

       Žiadne dobré ani zlé správy nie je možné dlho udržať pod rúškom tajomstva a v aktuálnej situácii by to nebolo ani fér a správne. Aj preto si Vás touto cestou dovoľujem informovať, že dnešným dňom som na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pristúpil k prerušeniu prezenčnej formy vyučovania v jednej triede našej školy z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 u jedného zo žiakov tejto triedy. Nakoľko nie som lekár ani hygienik, dávam na odporúčania MŠVVaŠ SR dúfajúc, že aspoň malým dielom prispejem k zníženiu rizika šírenia tohto ochorenia medzi žiakmi našej školy. I napriek tomu, že sú to mladí a zdraví športovci a športovkyne, ktorých imunitný systém by túto infekciu pravdepodobne hravo prekonal.

       Každopádne ide o preventívne opatrenie, ktoré nemá za cieľ označiť všetkých žiakov danej triedy za reálne infikovaných či šíriteľov nákazy medzi spolužiakmi a zamestnancami školy. O tom musia rozhodnúť lekári a hygienici, ktorých je nevyhnutné kontaktovať v prípade, že sa u niekoho objavia príznaky respiračného ochorenia, resp. strata čuchu či chuti. V prípade, ak sa u žiaka neprejavujú takéto príznaky, je potrebné, aby sledoval svoj zdravotný a zdržal sa takého konania, ktorým by mohol nevedomky rozšíriť nákazu hlavne medzi rizikové skupiny obyvateľstva.

       Žiaci, ktorým je takto prerušené prezenčné vyučovanie sú povinní vzdelávať sa dištančne podľa platného rozvrhu a pokynov jednotlivých vyučujúcich. Prípadné problémy s dištančným vzdelávaním (hlavne technické) je potrebné bezodkladne riešiť s triednym učiteľom.

       Žiaci ostatných tried sa riadne zúčastňujú prezenčného vyučovania za dodržania vydaných usmernení a opatrení hlavného hygienika SR.

       Týmto vyhlásením nechcem vzbudiť diskusiu o problémoch, ktoré nás všetkých trápia, ale skôr poukázať na to, že spoločnými silami a vzájomným porozumením dokážeme prekonať akékoľvek prekážky.

        

       PaedDr. Peter Hruška

       riaditeľ školy

        

      • Bezpečnosť na železničných priecestiach

      • Dňa 18.92020 sme rozhlasovým pásmom zareagovali na výzvu Policajného zboru SR, ktoré aj touto formou oslovuje mladých ľudí. Je dôležité chrániť životy a spolupôsobiť na našu pozornosť, ktorú musíme venovať tak nebezpečným miestam,  ako sú železničné priecestia. Stačí len trošku opatrnosti a železničné priecestie môže byť bezpečné nielen pre nás, ale aj pre všetkých účastníkov dopravy. Sme radi ak môžeme poskytnúť súčinnosť PZ SR.

      • Židovský kódex

      • Dňa 9.9.2020 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli prijatie protižidovských zákonov snemom Slovenskej Republiky v roku 1940. Na ich základe boli porušené práva občanov na slobodný život a následne viedli k násilnej „arizácii“ ich majetkov. Neskôr boli osoby židovského pôvodu, a nielen oni, deportované do koncentračných táborov, hlavne do Osvienčimu, kde väčšina skončila v plynových komorách. Toto sa už nikdy v histórii nesmie opakovať. Je na nás, aby sme tieto udalosti pripomínali všetkým, aby sme chyby histórie neopakovali a spoločne bojovali proti extrémizmu našich čias.

      • Rúško je dôležité nosiť !!!!!

      • Dňa 8.9.2020 sme rozhlasovým pásmom museli zareagovať na potrebu nosenia rúšok na našej škole. Na základe nariadenia ÚVZ SR a hlavného hygienika SR Jána Mikasa sme žiakov opätovne upozornili, na povinné nosenie rúšok na našej škole. Táto situácia je samozrejme pre viacerých z nás veľmi zaťažujúca, ale nie je to výmysel, za účelom niekomu poškodiť. Zároveň sme žiakov informovali o trestnom postihu nielen v zmysle  školského poriadku (nenosenie rúška je jeho porušením), ale aj zo strany polície SR, ktorá nenosenie rúška môže pokutovať vysokou pokutou.

      • Prvé zasadnutie(zastojenie) ŽŠR v novom šk. roku 2020/2021

      • Dňa 3.9.2020 na základe nariadení ÚVZ SR sme zorganizovali prvé „zastojenie“ ŽŠR v exteriéri. Pre nedostatok času prebehlo len v rýchlosti. Privítali sme nových členov, ktorí boli zvolení v triednych voľbách, a tak dostali dôveru triedy, ktorú budú zastupovať na ďalších zasadnutiach. Predseda Martin Matejčík sa v krátkosti prihovoril a všetkých privítal. Prezentovala sa  práca ŽŠR  v školskom roku 2019/2020. Hlavné bolo zoznámenie, ktoré je potrebné pre ďalšiu spoluprácu. Zároveň boli všetci požiadaní, aby do ďalšieho stretnutia navrhli plán práce na nový školský rok 2020/2021.

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

      • Dňa 2.9.2020 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2020/2021. Na úvod sa prihovorila pani zástupkyňa riaditeľa Janka Čibenková, ktorá posmelila žiakov nebáť sa situácie okolo nás, a že všetko zvládneme. Nasledoval príhovor predsedu ŽŠR Martina Matejčíka. 

       Pre pretrvávajúcu situáciu Covid 19, sme začali školský rok rozhlasovým pásmom, v ktorom sme žiakov privítali a zaželali im veľa úspechov v novom školskom roku. Škola je organizmus, ktorý potrebuje všetky jeho súčasti, a preto dúfame, že budeme v novom školskom roku 2020/2021, čo najdlhšie spolu prézentnou formou. Spoločnou zodpovednosťou prispejeme, nielen k ochrane seba, ale aj ostatných okolo nás.

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu v areáli školy, bude dňa 10.9.2020 v čase od 9,00 do 15,00 hod. z prevádzkových dôvodov prerušené vyučovanie. Vyučuje sa 1. a 2. vyučovacia hodina.

       Rovnako sa prerušuje aj prevádzka školskej jedálne. Obedy v školskej jedálni sa v tento deň nevydávajú. 

       Za porozumenie ďakujeme

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • 041/5004408
  • Prihlásenie