• Novinky

      • Výzva pre žiakov ubytovaných žiakov v školskom internáte

      • Ubytovaní žiaci, ktorí si dnes 1.4.2020 nevyzdvihli svoje osobné veci z internátu tak môžu urobiť zajtra 2.4.2020 v čase medzi 8,00 až 10,00 hod.

       Vstup do internátu bude umožnený individuálne s tým, že žiaci majú osobné veci už zbalené.

       Prosím pred budovou internátu sa zhromažďujte v min. 2 metrových odstupoch v ochranných rúškacha a rukaviciach.

       Iný termín vyzdvihnutia osobných vecí už nebude k dispozícií a k veciam sa dostanete až po odvolaní preventívnych opatrení.

       Ďakujeme za porozumenie!

     • Organizácia sprístupnenia školského internátu
      • Organizácia sprístupnenia školského internátu

      • Dôležité organizačné pokyny

       Do budovy školského internátu bude umožnený vstup:

       • len ubytovaným žiakom, ktorí požiadali SMS správou o sprístupnenie ŠI v najviac 5 členných skupinách (bez sprevádzajúcich osôb – príbuzných, kamarátov a pod.), ostatným ubytovaným budú veci zabalené a uložené v uzamknutej miestnosti, prístupné až po odvolaní preventívnych opatrení.
       • len v ochranných rúškach a rukaviciach,
       • len po dobu max. 15 minút v čase a termíne určenom v SMS správe.

       Pokiaľ ste nepožiadali SMS správou o sprístupnenie ŠI a nebudete v zozname ubytovaných, žiakov, ktorí o toto požiadali, vstup do ŠI vám nebude umožnený, nech sa Vám to bude zdať akokoľvek nevhodné!

       Prosím ubytovaných, aby si nezabudli priniesť aj kľúče od skriniek, pokiaľ v nich majú osobné veci uzamknuté.

       Je prísne zakázané sa zhromažďovať sprevádzajúcim a iným osobám pred budovou školského internátu alebo v jej blízkosti. Sprevádzajúcim osobám odporúčame čakať v aute. Ak auto nemáte, zdržiavajte sa, prosím, v dostatočnom odstupe od iných ľudí (najmenej 2 m od nich).

       Priamo pred budovou školského internátu sa môže zhromaždiť 4 až 7 ľudí, ktorí čakajú na termín sprístupnenia ŠI. Čakajúci dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť min. 2 m od seba.

       V záujme, čo najplynulejšieho priebehu vyzdvihnutia si osobných vecí zo ŠI, prosím, dôsledne dodržiavajte stanovený čas a zbytočne sa nezdržiavajte. Areál a parkovisko školského internátu ste povinný opustiť najneskôr do 10 minút od vyzdvihnutia vecí z budovy ŠI.

       V areáli školského internátu sa, prosím, zdržiavajte len v najnevyhnutnejšom čase na naloženie vyzdvihnutých vecí zo ŠI. Jednotlivé termíny sprístupnenia ŠI sú nastavené na 30 minútové intervaly, v rámci ktorých je zahrnutý:

       • príchod do areálu školského internátu (najviac 5 minút pred termínom uvedeným v SMS správe)
       • vyzdvihnutie osobných vecí z budovy školského internátu (najviac 15 minút),
       • naloženie osobných vecí a opustenie areálu školského internátu (do 10 minút od vyzdvihnutia veci z budovy ŠI).

       PROSÍME UBYTOVANÝCH A ICH SPREVÁDZAJÚCICH, ABY NEPRICHÁDZALI V ZBYTOČNOM PREDSTIHU A NEZDRŽIAVALI SA V AREÁLI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU VIAC AKO 30 MINÚT!

       Mrzí ma vzniknutá situácia a spôsob realizácie sprístupnenia školského internátu, avšak bezpečnosť a zdravie musia byť momentálne na prvom mieste. A preto Vás prosím o strpenie všetkých úkonov pomenovaných vyššie, ako aj o ich dôsledné dodržiavanie.

        

       V Žiline dňa 30.3.2020                                                                                 PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

     • Príhovor riaditeľa školy
      • Príhovor riaditeľa školy

      • pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov

       Vážené kolegyne, kolegovia!

       Dovoľte mi, i keď takouto netradičnou formou, prihovoriť sa Vám v tomto komplikovanom období, v ktorom omnoho viac ako inokedy spoločnosťou rezonuje potreba vzájomnej tolerancie a zodpovednosti. Zodpovednosti nielen za seba a svojich blízkych, ale tiež za žiakov našej školy, ktorým sa snažíte v tejto neistej situácii odovzdávať to najlepšie zo seba spôsobom, ktorý nie je vždy jednoduchý a už vôbec nie ideálny. No som rád, že ste, ako vždy, profesionáli a ani táto situácia Vás nezaskočila natoľko, že by ste podliehali panike a i popri rodinným povinnostiam zvládate venovať Váš čas a tvorivosť online vyučovaniu a našim žiakom. Verím, že ak nie teraz, tak určite neskôr ocenia to, čo pre nich robíte.

       Dnešný deň si pripomíname narodenie učiteľa národov, Jána Amosa Komenského, ktorý je autorom mnohých pamätných výrokov. Jedným z nich je aj ten, ktorý nápadne pripomína aktuálnu situáciu v slovenskom školstve, pretože naozaj to, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky. Teraz je len na nás, milé kolegyne a kolegovia, ako s týmto poznaním naložíme.

       Touto cestou by som rád poďakoval aj všetkým férovým a zodpovedným žiakom a rodičom žiakov našej školy za podporu, slová vďaky a porozumenie, s ktorými, verím, že tieto neľahké časy skoro prekonáme a budeme sa môcť vrátiť do bežných koľají.

       Na záver chcem vysloviť ešte slová vďaky všetkým zamestnancom, či už pedagogickým, odborným alebo nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a fungovaní školy.

       Ďakujem a teraz Vám, milé kolegyne a kolegovia aspoň takto virtuálne pripíjam na pevné zdravie a želám do nadchádzajúcich dní veľa sily.

       Držte sa! My to určite zvládneme!

       Pekný večer

     • Usmernenie riaditeľa školy
      • Usmernenie riaditeľa školy

      • revidované dňa 25.3.2020

       USMERNENIE

       (revidované znenie)

       pre zamestnancov školy, žiakov, uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov

       v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

        

       A) Všeobecné ustanovenia

       1. Budova školy, školského internátu, školskej jedálne a športovej haly, ako aj ostatné priestory školy sú pre žiakov a verejnosť do odvolania uzatvorené. Nevyhnutné úradné záležitosti vybavíte po predchádzajúcej telefonickej dohode s riaditeľom školy na telefónnom čísle 0907849466.
       2. V období preventívnych opatrení nejde o karanténne opatrenie, ale o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. Zároveň je dôležité zvýrazniť, že toto obdobie nie je ani obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
       3. V čase týchto preventívnych opatrení sú všetci zamestnanci školy povinní pravidelne, aspoň raz denne sledovať webové sídlo školy, resp. pracovný e-mail a webovú stránku zriadenú MŠVVaŠ SR www.ucimenadialku.sk.
       4. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov sú taktiež k dispozícii na: www.ucimenadialku.sk.
       5. V prípade, že niektorí zamestnanci nemajú k dispozícii internetové pripojenie bezodkladne o tom informujú svojho priameho nadriadeného, ktorý zabezpečí náhradný spôsob informovania o aktuálnom dianí.

       B) Usmernenie vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom

       1. Riaditeľom určení zamestnanci zabezpečujú nevyhnutný chod školy po vzájomnej dohode nasledovne:
       • zabezpečenie korešpondencie školy a kontrola priestorov školy: 2x týždenne po jednej hodine,
       • nevyhnutná hospodárska, personálna, ekonomická a účtovná agenda: podľa potreby, najviac 2x týždenne po jednej hodine,
       • nevyhnutné pedagogicko-organizačné záležitosti: podľa potreby, najviac 2 x týždenne po jednej hodine,
       • iné nevyhnutné záležitosti: podľa potreby v nevyhnutnom rozsahu
       1. V čase nariadenej práce v určené dni sa má sa za to, že zamestnanec bol v práci celý deň, a teda mu prináleží plat za odpracovaný deň.
       2. Príchod na pracovisko a odchod z pracoviska zamestnanci zaznamenajú prostredníctvom čipu v elektronickom dochádzkovom systéme.
       3. Príchod na pracovisko je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, napríklad respirátorom, rúškom, šálom, šatkou, prípadne inou vhodnou ochranou.
       4. O plánovanej prítomnosti v práci zamestnanci vopred oboznámia svojho priameho nadriadeného, ktorý zváži nevyhnutnosť prítomnosti na pracovisku a zabezpečí prístupnosť pracoviska.
       5. Hospodárka školy zabezpečí, minimálne 1 pracovný deň pred plánovaným ukončením preventívnych opatrení, dezinfekciu pracoviska, resp. priestorov, kde sa zamestnanci v čase zabezpečenia nevyhnutného chodu školy zdržiavali.

       C) Usmernenie vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odbornému zamestnancovi

       1. Pedagogickí zamestnanci a odborný zamestnanec vykonávajú prácu z domu v rozsahu minimálne 3 hodiny denne, v ostatnom čase majú títo zamestnanci z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa pracovné voľno. Tieto informácie uvádzajú v elektronickom dochádzkovom systéme nasledovne:
        • Stĺpec „Z“ – prekážky na strane zamestnávateľa = 4,5
        • Stĺpec „ Práca doma“ = 3
        • Stĺpec „Opustenia“o = Dôležité prekážky na strane zamestnávateľa (bez uvedenia časových údajov)
       2. V čase práce z domu, jednotliví zamestnanci stručne evidujú svoje pracovné činnosti v elektronickom dochádzkovom systéme v stĺpci „Poznámka“ (napr. vypracovanie elektronického testu pre I.B, ústne skúšanie žiakov prostredníctvom videohovoru, spracovanie elektronického učebného materiálu pre II.C, vyhodnocovanie písomných prác, príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť, sebavzdelávanie apod.)
       3. V prípade, že pedagogickí zamestnanci, resp. odborný zamestnanec nemajú prístup k internetu, a teda nemôžu elektronicky komunikovať so žiakmi informujú o tom svojho priameho nadriadeného telefonicky, ktorý zabezpečí v spolupráci so správcom siete vybavenie nevyhnutné na plnohodnotnú prácu z domu a na online vzdelávanie žiakov.

       D) Usmernenie vo vzťahu k žiakom a zákonným zástupcom žiakov

       1. Žiaci a ich zákonní zástupcovia využívajú virtuálne vzdelávacie prostredie prostredníctvom aplikácie Edupage. V prípade, že žiaci nemajú možnosť využiť toto prostredie, je ich povinnosťou pripravovať sa na vyučovanie samoštúdiom prostredníctvom učebníc a iných printových zdrojov a zároveň bezodkladne informovať zástupkyňu riaditeľa pre vzdelávanie PaedDr. Čibenkovú na telefónnom čísle 0917823046 o tejto skutočnosti, ktorá zabezpečí náhradný spôsob vyučovania na diaľku.
       2. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR dochádza k presunu, respektíve zrušeniu termínov jednotlivých častí maturitnej skúšky nasledovne:
        • Externá časť a písmná forma internej časti maturitnej skúšky – riadny termín aj náhradný termín sú ZRUŠENÉ pre školský rok 2019/2020.
        • Ústna forma internej časti MS prebehne v termíne do 2 týždňov od odvolania preventívnych opatrení.

       E) Usmernenie vo vzťahu k žiakom ubytovaným v školskom internáte

       1. Nevyhnutnosť sprístupnenia školského internátu za účelom prevzatia osobných vecí zanechaných v našom školskom internáte je potrebné oznámiť formou SMS správy v tvare: Meno a priezvisko ubytovaného, číslo izby a miesto odkiaľ ubytovaný dochádza na telefónne číslo: 0907849466. SMS správy môžete zasielať do nedele 29.3.2020. Na základe množstva požiadaviek bude v týždni od 30.3.2020 vypracovaný harmonogram a organizácia sprístupnenia školského internátu pre jednotlivých záujemcov v súlade so zachovaním všetkých preventívnych opatrení pre obmedzenie šírenia sa koronavírusu. Tento harmonogram bude zverejnený na oficiálnom webovom sídle školy: www.sportovaskolaza.sk, ktorej súčasťou je školský internát.
       2. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a fakt, že nevieme predvídať ako sa táto situácia bude vyvíjať odporúčam žiakom ubytovaným v školskom internáte, aby platby za ubytovanie realizovali v štandardnom režime s tým, že prípadné vzniknuté preplatky na poplatku za ubytovanie budú vysporiadané k 30.6.2020.

       F) Usmernenie vo vzťahu k uchádzačom o štúdium

       1. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR dochádza k presunu termínov prijímacej skúšky nasledovne:
        • Konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl v období najskôr 1 týždeň po odvolaní preventívnych opatrení.
        • Prijímacie (talentové) skúšky prebehnú v období jedného týždňa, pravdepodobne v jednom pracovnom dni.
        • Bližšie infrmácie o mieste a termíne prijímacích skúšok dostanú zákonní zástupcovia žiakov prostredníctvom webového sídla školy, resp. formou SMS správy najskôr v prvý deň po odvolaní preventívnych opatrení.

       G) Usmernenie vo vzťahu k realizácii projektu spolufinancovaného z ESF „Buď gramotný, buď in!“

       1. Členovia projektového tímu vykonávajú niektoré činnosti súvisiace z ich náplňou práce pre projekt z domu. Čas strávený výkonom týchto činností evidujú v elektronickom dochádzkovom systéme.
       2. Bližšie informácie budú sprostredkované prostredníctvom usmernenia MŠVVaŠ odborom implementácie projektov EÚ.

        

       Toto usmernenie platí od 16. marca 2020

       Revidované: 25. marca 2020

                                                                                               PaedDr. Peter Hruška

                                                                                               riaditeľ školy

     • Informácia o sprístupnení školského internátu
      • Informácia o sprístupnení školského internátu

      • Vzhľadom na množiace sa požiadavky žiakov a ich zákonných zástupcov na sprístupnenie Školského internátu pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina v čase preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia sa nákazy koronavírusu Vám oznamujeme, že nutnosť sprístupnenia školského internátu je potrebné oznámiť formou SMS správy v tvare: Meno a priezvisko ubytovaného, číslo izby a miesto odkiaľ ubytovaný dochádza na telefónne číslo: 0907849466.

       SMS správy môžete zasielať do nedele 29.3.2020. Na základe množstva požiadaviek bude v týždni od 30.3.2020 vypracovaný harmonogram a organizácia sprístupnenia školského internátu pre jednotlivých záujemcov v súlade so zachovaním všetkých preventívnych opatrení pre obmedzenie šírenia sa koronavírusu.

       Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie, avšak zdravie je pre nás na prvom mieste.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA
      • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      • Na základe opatrení Ústredného krízového štábu dochádza s účinnosťou od 16. marca 2020 do odvolania k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusu.

       Úradné záležitosti v nevyhnutných prípadoch vybavíte po predchádzajúcej telefonickej dohode (0907 849 466 - riaditeľ školy)

     • POSUNUTIE TERMÍNU PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2020/2021
      • POSUNUTIE TERMÍNU PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2020/2021

      • Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia sa nákazy koronavírusu oznamujeme zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium v strednej športovej škole, že dochádza k úprave termínu konania prijímacích skúšok.

       Predpokladaný termín prijímacích (talentových) skúšok je do 1 týždňa od ukončenia preventívnych opatrení, zverejenných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       Prosíme Vás, aby ste v blízkej budúcnosti pravidelne sledovali webové sídlo školy, kde budú uvedené aktuálne informácie o schválených termínoch Vás budeme včas informovať prostredníctvom webového sídla školy, resp. osobitnou pozvánkou.

       Kód uchádzača z prvej pozvánky zostáva zachovaný.

        

     • Usmernenie riaditeľa školy
      • Usmernenie riaditeľa školy

      • vo veci preventívnych opatrení a ich dopadov na chod a zamestnancov školy 

       V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nejde o karanténne opatrenie, ale ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. Zároveň je dôležité zvýrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

                   V čase týchto preventívnych opatrení sú všetci zamestnanci školy povinní pravidelne, aspoň raz denne sledovať webové sídlo školy, resp. pracovný e-mail. V prípade, že nemajú k dispozícii internetové pripojenie bezodkladne o tom informujú svojho priameho nadriadeného, ktorý zabezpečí náhradný spôsob informovania o aktuálnom dianí.

       A) Usmernenie vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom

       1. Určení zamestnanci zabezpečujú nevyhnutný chod školy po vzájomnej dohode nasledovne:
       • zabezpečenie korešpondencie školy a kontrola priestorov školy: 2x týždenne po jednej hodine,
       • nevyhnutná ekonomická a účtovná agenda: podľa potreby, najviac 2x týždenne po jednej hodine,
       • nevyhnutné pedagogicko-organizačné záležitosti: podľa potreby, najviac 2 x týždenne po jednej hodine,
       • iné nevyhnutné záležitosti: podľa potreby v nevyhnutnom rozsahu
       1. V čase nariadenej práce v určené dni sa má za to, že zamestnanec bol v práci celý deň, a teda mu prináleží plat za odpracovaný deň.
       2. O plánovanej prítomnosti v práci zamestnanci vopred oboznámia svojho priameho nadriadeného, ktorý zváži nevyhnutnosť prítomnosti na pracovisku a zabezpečí prístupnosť pracoviska.
       3. Príchod na pracovisko a odchod z pracoviska zamestnanci zaznamenajú prostredníctvom čipu v elektronickom dochádzkovom systéme. Pričom čas prítomnosti na pracovisku v jeden deň nesmie presiahnuť 2 hodiny.
       4. Hospodárka školy zabezpečí, minimálne 1 pracovný deň pred plánovaným ukončením preventívnych opatrení, dezinfekciu pracoviska, resp. priestorov, kde sa zamestnanci v čase zabezpečenia nevyhnutného chodu školy zdržiavali.

       B) Usmernenie vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odbornému zamestnancovi

       1. Pedagogickí zamestnanci a odborný zamestnanec vykonávajú prácu z domu v rozsahu minimálne 3 hodiny denne, v ostatnom čase majú títo zamestnanci z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa pracovné voľno.
       2. V čase práce z domu, jednotliví zamestnanci stručne evidujú svoje pracovné činnosti v elektronickom dochádzkovom systéme v stĺpci „Poznámka“ (napr. vypracovanie elektronického testu pre I.B, ústne skúšanie žiakov prostredníctvom videohovoru, spracovanie elektronického učebného materiálu pre II.C, vyhodnocovanie písomných prác, príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť, sebavzdelávanie apod.)
       3. V prípade, že pedagogickí zamestnanci, resp. odborný zamestnanec nemajú prístup k internetu, a teda nemôžu elektronicky komunikovať so žiakmi informujú o tom svojho priameho nadriadeného telefonicky.

       C) Usmernenie vo vzťahu k žiakom a zákonným zástupcom žiakov

       1. Žiaci a ich zákonní zástupcovia majú možnosť využiť virtuálne vzdelávacie prostredie prostredníctvom aplikácie Edupage. V prípade, že žiaci nemajú možnosť využiť toto prostredie, je ich povinnosťou pripravovať sa na vyučovanie samoštúdiom prostredníctvom učebníc a iných printových zdrojov.
       2. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR dochádza k presunu termínov jednotlivých častí maturitnej skúšky nasledovne:
        • Externá časť a písmná forma internej časti maturitnej skúšky – riadny termín
         • 31. marec 2020         slovenský jazyk a literatúra
         • 1. apríl 2020              cudzie jazyky
        •  Náhradný termín EČ a PFIČ MS v termíne d 15. do 20. apríla 2020
        •  Ústna frma internej časti MS v termíne d 8. do 12. júna 2020

       D) Usmernenie vo vzťahu k uchádzačom o štúdium

       1. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR dochádza k presunu termínov jednotlivých častí maturitnej skúšky nasledovne:
        • Knkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl – predpokladaný termín je od 30. marca do 1. apríla 2020, prípadne v termíne od 6. apríla do 8. apríla 2020.

        

       V prípade predĺženia alebo zmeny preventívneho opatrenia budú všetci dotknutí informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

        

       Toto usmernenie platí od 16. marca 2020

        

        

                                                                                                                                  PaedDr. Peter Hruška

                                                                                                                                  riaditeľ školy

     • Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020
      • Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

       V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.    

       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

     • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRÍSŇUJE OPATRENIA
      • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRÍSŇUJE OPATRENIA

      • S účinnosťou od zajtra až do pondelka 16.3.2020 (vrátane) budú zatvorené všetky stredné školy v pôsobnosti Žilinského kraja.

       S účinnosťou od zajtra až do pondelka 16.3.2020 (vrátane) budú zatvorené všetky stredné školy v pôsobnosti Žilinského kraja. ,,Od začiatku situáciu sledujeme a prijímame opatrenia a reagujeme na všetky nové informácie. Včera večer sa stala pri Ružomberku dopravná nehoda, ktorej účastníkmi boli občania s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Zdravotníkov, policajtov, hasičov, ktorí zasahovali na mieste nehody, máme od tohto času v karanténe. Na Slovensku sa navyše potvrdili ďalšie tri prípady pozitívne testované na koronavírus. Na základe týchto nových informácií sme sa rozhodli po konzultácií s regionálnym hygienikom prijať ešte prísnejšie opatrenia“, uviedla županka Erika Jurinová. V súvislosti s uzatvorením stredných škôl župa uvažuje aj nad zavedením prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy. V tomto prípade je však nutná ešte ďalšia koordinácia s mestami a obcami, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl.

       Žilinský samosprávny kraj zároveň zatvára všetky kultúrne inštitúcie s platnosťou do nasledujúcej nedele (24.3.2020) a prerušuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach. ,,Musíme chrániť aj našich zdravotníkov, lekárov a sestry, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientami, preto v tejto chvíli riešime dodávku rúšok a respirátorov pre zdravotnícke zariadenia a lekárov primárneho kontaktu a  veríme, že sa podarí dodávku zabezpečiť aj pre sociálne zariadenia“ dodala županka.

       Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a v sociálnych zariadeniach. Županka Erika Jurinová apeluje na ľudí, aby rešpektovali tento zákaz. ,,Chcela by som požiadať verejnosť, aby v týchto dňoch vo zvýšenej miere prejavila vnútornú disciplínu, zodpovednosť a ohľaduplnosť voči svojim kolegom, rodinným príslušníkom i verejnosti, len takto odvrátime vznikajúcu neistotu,“ uzavrela županka.

     • 3. usmernenie MŠVVaŠ SR (koronavírus)
      • 3. usmernenie MŠVVaŠ SR (koronavírus)

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

       Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

       1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

       NARIAĎUJE SA:

       a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

       b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

       c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

       - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

            Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

       Dôrazne sa neodporúča:

       - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

       - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Ďalšie informácie nájdete tu:

       http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

       http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf

     • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
      • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

      •      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       RUŠIA SA:

       1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

       2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.    

       Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.    

       Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

       - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

       1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

       2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

       3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

       4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.     

       MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí /medzičasom bol od 10.3.2020 vydaný 14 dňový zákaz organizovať športové, kutlúrne a verejné podujatia na území celého štátu/:

       - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

       - ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

       - pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

       - ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

     • Štúdium v strednej športovej škole
      • Štúdium v strednej športovej škole

      • Príspevok riaditeľa školy žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom pri príležitosti prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

       Kto môže študovať v strednej športovej škole?

       V podstate každý, kto je registrovaným športovcom, je zdravotne spôsobilý, dosiahne, čo najvyššie skóre v talentovej skúške overujúcej požadovanú úroveň športového nadania a dosahuje primerané študijné výsledky na základnej škole v závislosti od študijného odboru, o ktorý má záujem.

       V akých študijných odboroch môžete v strednej športovej škole študovať?

       Exkluzívne v SŠŠ je možné študovať v 4 študijných odboroch pripravujúcich žiakov v systéme duálnej kariéry športovca, čo znamená, že ak sa žiak po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou neuplatní ako profesionálny športovec, získava:

       - v študijnom odbore športové gymnázium nevyhnutné predpoklady na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia rôzneho, zväčša telovýchovného a humanitného zamerania. Avšak v radoch absolventov školy máme aj úspešných lekárov či právnikov.

       - v študijnom odbore športový manažment prvú kvalifikáciu na výkon profesií na nižšom stupni riadenia, počínajúc vedením účtovníctva, bežnej administratívy a aplikovaním poznatkov a praktických zručností zo športového marketingu.

       - v študijnom odbore digitálne služby v športe odborné vedomosti a zručnosti na vykonávanie funkcie administrátora alebo samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľa digitálnych služieb, tvorcu softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk.

       - v študijnom odbore spracovanie dát v športe odborné poznatky a schopnosti na vykonávanie funkcie kvalifikovaného pracovníka pri príprave podkladov pre analýzy dát v rozličných serverových dátových zdrojoch, pri vizualizácii dát a tiež nadobudnutie zručností z aplikovanej informatiky.

       Úspešným vykonaním maturitnej skúšky v strednej športovej školy každý absolvent získava osvedčenie II. až III. kvalifikačného stupňa trénera v danom športovom odvetví, čo mu umožňuje uplatniť sa ako tréner vo väčšine športových klubov v podstate hneď po ukončení štúdia.

       Ako prebieha štúdium v SŠŠ?

       Štúdium v strednej športovej škole je pomerne náročné, predovšetkým časovo, vzhľadom na to, že vyučovací proces v rámci športovej prípravy prebieha niekedy aj do neskorých popoludňajších hodín. Avšak vynaložené úsilie určite prinesie želané úspechy. Okrem iného škola disponuje komplexne vybaveným areálom vrátane školského internátu s jedálňou, čo umožňuje komfortne študovať aj žiakom zo vzdialenejších kútov regiónu, respektíve Slovenska.

       Držím palce všetkým záujemcom o štúdium v Strednej športovej škole v Žiline a zároveň si prajem, aby štúdium v tomto špecifickom, ale plnohodnotnom type strednej školy, naplnilo ich očakávania.

      • Valentínska pošta

      • 14.2.2020 sa na našej škole konala tradičná aktivita ŽŠR „ Valentínska pošta“. Už tradične môžu naši žiaci vyjadriť svoje city a zaľúbenie. Samozrejme nielen vo vzťahu, ale aj v priateľstve a úcte jeden k druhému. Je to milý spôsob vyjadriť náklonnosť, ktorá sa v bežných dňoch vytráca pre veľké vyťaženie. Nech sa tento deň množí a svoje lásky a priateľstvá prejavujema tak často, ako sa dá.

      • Lyžiarsky výcvik prvákov na Orave

      • 4.2.- 7.2. 2020 sa konal lyžiarsky výcvik našich prvákov pobytovou formou na Orave. Pod vedením Zuzky Storoškovej, Františka Baču a Majky Jakubíkovej žiaci zažili krásne chvíle v krásnej oravskej prírode, kde sa naučili, prípadne zdokonalili v jazde na lyžiach alebo na snowboarde.  Zároveň mohli spoločne utužovať kolektív nielen v rámci triedy, ale aj ročníka. Vrátili sa v zdraví a plní krásnych zážitkov. Poďakovanie patrí vedeniu školy a samozrejme našim telocvikárom.

      • Okresné kolo v stolnom tenise

      • 5.2.2020 sa konali v Dopravnej akadémii v Žiline Majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na majstrovstvách sa zúčastnili aj naši žiaci, jedno chlapčenské družstvo (Peter Cúg, Martin Matúš, Lukáš Pavčo, Viktor Danylenko) a jedno dievčenské družstvo (Barbara Lušňáková, Zuzana Godišová, Veronika Čechová, Klára Krajčíová). Pod vedením Mgr. Juraja Rovňana zabojovali.  Chlapci získali skvelé tretie miesto a dievčence nádherné druhé miesto. „ Pani šťastena“ stála pri našich dievčatách. Víťazi odmietli sa  zúčastniť  krajského kola, preto postúpili naše dievčence a budú nás reprezentovať v  krajskom kole v Čadci.

      • EXIT TOUR

      • 28.1.2020 sa na našej škole konal EXIT  TOUR - kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt určený na splnenie štandardov preventívnych programov ministerstva školstva, vedy, výskumu. Je to súbor prednášok uskutočnených zaujímavou formou, ktoré oslovili našich žiakov autenticitou a interaktívnym prístupom k jednotlivcovi. Prednášky, ktoré sme vybrali z bohatej ponuky : Road trip – život v iných krajinách, Závislosti -  drogové závislosti a prevencia, Starostlivosť o svoj duševný svet, Domáce násilie, Tlak okolia a Holokaust. Témy ako aj prístup prednášajúcich oslovil žiakov a zanechal hlboký dojem.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • 041/5004408
  • Prihlásenie