• Novinky

      • Hravá olympiáda v cudzích jazykoch

      • Dňa 14.2.2022 sa na našej škole konala Hravá olympiáda v cudzích jazykoch. Až 20 študentov si hravou formou precvičilo svoje zručnosti v anglickom jazyku. Pre zúčastnených boli pripravené 4. kolá, v ktorých plnili rôzne úlohy. V každom kole sa nám počet súťažiacich zmenšoval, pričom v poslednom kole sme mali 3 najlepšie dvojice, ktoré bojovali o prvé miesto. Zo všetkých zúčastnených sa najlepšie umiestnili:

        

       1. Patrícia Hájeková I.B, Juraj Kodaj II.B

       2. Lukáš Panáček I.B, Lukáš Kličimunka II.D

       3. Ondrej Macúš II.E, Dominika Oravcová II.E

        

       Výhercom srdečne blahoželáme!!

      • Deň bezpečného internetu

      • 8. februára 2022 sme si pripomenuli Svetový deň bezpečného internetu. Cieľom tohto dňa bolo zvýšiť informovanosť mladých ľudí ohľadom bezpečného používania moderných IKT prostriedkov s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu a sociálnych sietí. Na hodinách anglického jazyka študenti tried: 1.B, 1.D, 1.E, 2.A a 3.B viedli diskusiu o danej téme, neskôr riešili úlohy zamerané na to, čo sa dozvedeli z textu a na záver si zmerali vedomosti vo vedomostnom kvíze.

     • Školské stravovanie - oznam
      • Školské stravovanie - oznam

      • Vážení stravníci,

       v súvislosti s nárastom cien potravín a režijných nákladov Vám oznamujeme, že sme nútení pristúpiť k zmene finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania s nepretržitou prevádzkou.

       Vzhľadom na uvedené, s účinnosťou od 1. marca 2022, prechádzame do 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania s nepretržitou prevádzkou.

       Suma zálohovej platby za stravovanie bude stravníkom školskej jedálne upravená automaticky od 1. marca 2022.

       Ďakujeme za porozumenie

     • Senzácia a zaslúžený postup
      • Senzácia a zaslúžený postup

      • Pripájame sa k postupovým gratuláciám našim olympionikom a veríme, že posledné víťazstvá budú výraznou motiváciou pre našich absolventov Petra Cehlárika, Mareka Hrivíka a Adriána Holešinského, ako aj celého tímu našich hokejistov a v semifinále dosiahnu zaslúžený olympijský úspech.

       Ešte raz gratulujeme!  

      • Poznáme základné ľudské práva

      • Toto tvrdenie dokázali naši žiaci účasťou na školskom kole Olympiády ľudských práv, ktoré bolo organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v poslednom štvrťroku minulého roka. Nosnou témou súťaže bola téma  : DEMOKRACIA A ĽUDSKÉ PRÁVA V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH.

       Cieľom súťaže bolo posilniť základné demokratické piliere na Slovensku a prezentovať vedomosti o ľudských právach.

       Za našu školu sa súťaže zúčastnilo vybraných 12 žiakov spomedzi žiakov III. tried.

       V rámci súťaže súťažiaci preukázali svoje vedomosti o Ľudských právach absolvovaním vedomostného testu v rozsahu 60 min. a 20 úloh, ktoré preverili všeobecný rozhľad v tejto dôležitej problematike.

       Žiaci mohli v teste celkovo získať 76 bodov.

       Medzi najúspešnejších riešiteľov spomedzi všetkých zúčastnených žiakov sa zaradili:

       Samuel Javorček 69 b. – III.B

       Michal Mynař 68 b. – III.B

       Daniela Ben Saad 61 b. - III.A

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom prehlbovaní poznania v tejto spoločensky významnej problematike.

      • Nie je nám to jedno!

      • Dňa 27.1.2022 sme si na našej škole rozhlasovým pásmom pripomenuli   Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň bol vyhlásený  Valným  zhromaždením OSN 1. novembra 2005 na jej 42. plenárnom zasadaní. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Holokaust hebrejsky „šoa“  znamenal nenávisť proti inakosti. Ak niekto dnes nenávidí jeden národ, zajtra môže nenávidieť aj druhý národ a pozajtra tretí. Len preto, že ten národ vyzerá inak, hovorí iným jazykom či vyznáva iné náboženstvo. Dátum dňa pamiatky obetí holokaustu je stanovený na deň, kedy v roku 1945 došlo k oslobodeniu koncentračného tábora Osvienčim  „červenou armádou“.

       Spomienka na obete holokaustu musí zostať živá. Zverstvá fašizmu a nacizmu nesmú upadnúť do zabudnutia. Iba tak má spoločnosť šancu poučiť sa z dejín a vyvarovať sa rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu.

      • Nezabúdame na prevenciu

      • Napriek stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa v prvom polroku školského roka 2021/2022 uskutočnilo viacero aktivít v rámci prevencie sociálno-patologických javov.

       V predchádzajúcich školských rokoch sa školský rok začínal akciou Dni nádeje s množstvom sprievodných akcií. Tie sa však ani tento, bohužiaľ opäť pandemický, rok nekonali. Namiesto toho sme však do školy pozvali pána Jána Peťka, ktorý našim žiakom naozaj do detailov opísal svoj životný príbeh s démonom menom alkohol. Bolo to veľmi silné svedectvo, ktoré v každom z účastníkov podujatia zanechalo silnú stopu, ale aj varovanie, že s alkoholom neradno experimentovať, pretože je taký silný, že nám zoberie vládu nad celým naším životom.

       Ďalšou akciou boli Červené stužky, aj keď tiež neprebehli úplne tak, ako sme boli zvyknutí. Aspoň sme si však pripomenuli boj proti ochoreniu AIDS a jeho vplyvu na životy mnohých ľudí a detí, najmä v krajinách tretieho sveta.

       V rámci preventívno-informačných podujatí bola rozoberaná i  téma šikanovania, nakoľko ide  o aktuálny fenomén, ktorý súčasná pandémia so sebou, žiaľ,  priniesla. V dôsledku stresu zo  zmien životného štýlu vyplývajúcich zo súčasnej epidemiologickej situácie a uplatňovania protipandemických opatrení dochádza k výskytu  zvýšenej agresivity a násilia i medzi žiakmi a mladými. To v mnohých prípadoch vedie k výskytu šikanany.  V rámci triednych besied sme si o tejto téme pohovorili a aj formou dotazníka sme zisťovali, či sa  v našej škole šikanovanie vyskytuje, čomu zatiaľ nič nenasvedčuje. V rámci predmetnej problematiky je možné potvrdiť pozitívny účinok športu a fyzickej aktivity našich žiakov, ktorí práve vďaka športu využívajú svoju energiu pozitívnym spôsobom.

       Veríme a dúfame, že v už v blízkej  budúcnosti sa spoločenská i epidemiologická situácia stabilizuje natoľko, že budeme zas môcť absolvovať podobne podnetné akcie, na ktoré sme boli zvyknutí v minulosti vo väčšom rozsahu.

     • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO
      • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

      •  Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania - písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o  nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych  výsledkoch žiakov, o výsledkoch školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

       Za šk. rok 2020/21 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov  z písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené.

       Spojená škola získala za rok 2020/2021 celkové bodovanie 5,0. Podľa INEKO sme 2. najlepšou strednou športovou školou  na Slovensku a v Žilinskom kraji sme spomedzi všetkých stredných škôl získali 52.miesto.

       Najnovšie hodnotenia INEKO  nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov.

     • 2% dane
      • 2% dane

      • Vážení priatelia a priaznivci školy,

       v súvislosti s možnosťou darovať 1%, resp. 2% z dane si Vás dovoľujeme v mene Strednej športovej školy v Žiline osloviť s prosbou o pomoc a podporu v úsilí budovať a zveľaďovať športovú infraštruktúru, športové i materiálno-technické vybavenie školy, v ktorej sa snažíme vzdelávať a vychovávať kvalitných športovcov a pracovníkov v športe. Avšak ako každá škola, i napriek podpore zriaďovateľa, zápasíme s nedostatkom finančných prostriedkov.

       Pri škole je za účelom skvalitňovania podmienok štúdia zriadené občianske združenie Športom k vzdelaniu, ktorého platné stanovy vám prikladáme. Bližšie info o škole a občianskom združení nájdete na www.sportovaskolaza.sk.

       V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov by tieto boli použité, napríklad na:

       • zakúpenie zariadenia a vybavenia do športových a regeneračných priestorov školy,
       • zakúpenie zariadenia a vybavovania školských priestorov teoretického či praktického vyučovania,
       • zabezpečenie organizácie školských (spoločenských a športových) akcií,
       • na zabezpečenie iných aktivít v súlade s platnými Stanovami občianskeho združenia Športom k vzdelaniu.

       Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu

      • Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže ZAV-100

      • Česká národná skupina Interinfo ČR a Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií Intersteno už niekoľko rokov organizujú internetovú online súťaž v písaní na PC.   

       Ostatný ročník tejto významnej medzinárodnej súťaže sa konal 09. a 11. decembra minulého roku. Už druhý raz medzi súťažiacimi svoje majstrovstvo predviedli i žiaci našej školy. Do súťaže sa zapojili žiaci študijného odboru 7471 M  športový  manažment. .

       Úlohou súťažiacich bolo presne a rýchlo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z monitoru počítača. Pravidlá súťaže boli prísne. Za neopravenú chybu bola súťažiacim udelená penalizácia 100 úderov. 

        Konkurencia v súťaži bola naozaj početná a rôznorodá. Súťaže sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z USA, Ruska, Turecka, Belgicka, Luxemburska, Talianska, Poľska, Chorvátska, Česka a Slovenska.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách – deti do 12 r., žiaci 12 – 16 roč., juniori 17 – 20 roč. a seniori 21+.  

       Do súťaže sa zapojilo mnoho súťažiacich, ktorí sa písaniu na PC venujú niekoľko rokov.

       V kategórii „žiaci 12 – 16 roční“ našu školu reprezentovali štyria žiaci z I. D triedy – Dávid Fiflík, Veronika Kramárová, Teodor Staník a Ján Zrebný.

       Napriek tomu, že naši žiaci nepatrili medzi najlepších, určite sa v početnej konkurencii nestratili.

       Spomedzi všetkých účastníkov v  uvedenej kategórii zvíťazil žiak z Turecka s výkonom 738,8 čistých úderov za minútu. 

       kategórii „juniori 17 – 20 roční“ za našu školu súťažila Monika Berešíková z II. D. Táto kategória bola obzvlášť náročná, pretože v nej zvíťazil študent Karlovej univerzity v Prahe s výkonom 925,6 čistých úderov za minútu, a stal sa aj absolútnym víťazom. 

       Naši žiaci získali ďalšiu cennú skúsenosť. Ďakujeme im za reprezentáciu školy v tejto významnej medzinárodnej súťaži a želáme im veľa úspechov nielen v zdokonaľovaní sa v písaní na PC.

        

      • Vianoce 2021

      • Príhovor riaditeľa školy zamestnancom, rodičom a žiakom školy pri príležitosti vianočných sviatkov a nového roku.

      • Pred Vianocami sme nelenili svoje triedy vyzdobili :-)

      • Je na mieste sa poďakovať všetkým Vám, žiakom našej školy, ktorí ste si popri predvianočnom zhone našli čas a chuť skrášliť svoje okolie vianočnou výzdobou. Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu už pozná svojich víťazov.

       Po dôkladnom posúdení odborná porota vyhlásila za najkrajšie vyzdobenú triedu našej školy učebňu III. D. Na ďalších miestach tejto milej súťaže skončili učebne I.E a 4.B.

       Víťazom blahoželáme i ďakujeme za ich usilovnosť a kreativitu. Všetkým zúčastneným prajeme príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov.

       Výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

       1. miesto III.D

       2. miesto I.E

       3. miesto 4.B

      • Slovenčina nás baví

      • Vybraní záujemcovia z jednotlivých tried našej školy sa dňa 10.12.2021 zúčastnili školského kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré prebehlo prvýkrát v dejinách súťaže online formou. Súťažiaci mali 35 minút na vypracovanie náročného testu, ktorý preveril ich vedomosti z predmetu a zároveň ukázal ich schopnosť čítať s porozumením. Úspešnou riešiteľkou a zároveň jedinou postupujúcou do krajského kola OSJL sa stala Michaela Kubová z III.A.

       Víťazi školského kola

       A kategória (3. a 4. ročník)

       1. miesto Michaela Kubová III.A

       2. miesto Rebeka Milová IV.B

       3. miesto Romana Vráblová IV.A

                      Dominika Hujová IV.B

       B kategória (1. a 2. ročník)

       1. miesto Šimon Žille II.D

       2. miesto Alžbeta Blahová II.A

       3. miesto Petra Kissová II.B

      • Mikuláš

      •  

       Napriek celosvetovou pandémiou spôsobeným problémom s dopravou nám Mikuláš aj tento rok ukázal svoju moc, keď medzi žiakov našej školy zavítal v predstihu. Štvrtého decembra sa mu podarilo otvoriť brány školy, navštíviť študentov i pedagógov a vniesť trocha radosti, porozumenia, úsmevu, priateľskej atmosféry medzi nás všetkých i v tejto neľahkej dobe.  

       Mikuláš sa zmiloval a prišiel aj medzi nás i napriek tomu, že niektorí žiaci vykazujú isté známky neposlušnosti. Okrem sladkého potešenia, ktoré rozdával, pripomínal, že najdôležitejšia je láska medzi nami a také priateľstvá, ktoré pretrvajú večne. Bolo to veľmi milé stretnutie, a aj keď nikto nesľúbil, že sa polepší, veríme, že Mikulášovo posolstvo padne na úrodnú pôdu, a jeho slová v mnohých z nás vyklíčia a prinesú dobré plody v ďalšom živote.

      • Už vieme ako na to!

      •  

       Začiatok decembra bol na našej škole plný podnetných podujatí a interaktívnych prednášok s odborníkmi na viaceré zaujímavé témy. V rámci týchto podujatí sa žiaci našej školy dozvedeli mnoho užitočných rád a informácií z praxe.

       Ako pozitívny príklad za všetky je možné uviesť tematicky zladenú sériu prednášok a diskusií zameranú na problematiku využívania biopalív a ekonomického spôsobu jazdenia.  

       Spomenuté podujatia prebehli začiatkom decembra v priestoroch našej školy. Na prvom z tematicky nadväzujúcej dvojice podujatí sa zúčastnili žiaci tried II. A a II. B, ktorí mali možnosť v rámci prednášky a následnej diskusie s pánom Pacnerom  a pani Jánošíkovou, (odborníkmi z praxe ) preniknúť hlbšie do problematiky výroby a používania biopalív. Pozvaní hostia prostredníctvom prezentácie informovali žiakov o alternatívnych palivách a výhodách i obmedzeniach ich použitia, napr.  pohonu automobilov  LPG,  CNG  ako i  vodíkových pohonných jednotiek a podobne.

       Po skončení prednášky prebehla živá diskusia k prezentovaným skutočnostiam, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili veľkým množstvom otázok. Z početnosti otázok ako i aktivity žiakov počas diskusie bolo zrejmé, že ich téma podujatia zaujala.

       Záver podujatia spestrilo žiacke súperenie v kvízových otázkach spojených s prezentovanými skutočnosťami v oblasti výroby a používania biopalív. Najlepší súťažiaci si nakoniec za svoju snahu a aktivitu odniesli i malú odmenu.

       Druhým tematicky nadväzujúcim podujatím bola prednáška o ekonomickom štýle jazdenia. Podujatia sa zúčastnili žiaci tried IV. A a IV. B. V rámci prednášky a následnej diskusie sa žiaci pútavou formou dozvedeli informácie o tom, ako jazdiť ekonomicky, ako prispôsobiť auto na ekonomické jazdenie, ako prispôsobiť jazdu daným podmienkam na ceste, z čoho pozostáva priebežná kontrola auta atď. Na záver podujatia žiaci súťažili v kvíze, ktorý preveril ich poznatky z diskutovaných tém. Najlepší súťažiaci nakoniec získali zaujímavú vecnú odmenu (tričko, vak s poukážkou na zľavu na kúpu auta).

      • Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

      • Žiaci našej školy sa v utorok 30.11.2021 zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. V súťaži mali šancu predviesť vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Svoje kvality mohli prejaviť v téme, ktorá ich baví. Vyberali si dve spomedzi šiestich ponúknutých tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

       Výsledky sa súťažiaci dozvedia 21. 12.2021 na webovej stránke https://sutazexpert.sk/. Benefitom pre všetkých účastníkov bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.

       Našim géniom držíme palce :-)

      • Informatická súťaž iBobor

      • V dňoch 9.11.2021 a 11.11.2021 od 8:00 do 20:00 sa žiaci až siedmich tried našej školy zúčastnili hlavnej informatickej súťaže pre každého - iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior. Úspešným riešiteľom bol ten žiak, ktorý získal viac než 50 bodov.

       V kategórii Junior boli úspešnými riešiteľmi dvaja žiaci:

       Samuel Valek (1.B)

       Patrícia Hájeková (1.B)

       Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v ďalšom rozvoji informatických zručností a vedomostí.

      • Už nás len tak neoblafnú!

      • Túto vetu si v duchu pravdepodobne povedali viacerí žiaci prvého ročníka po tom, čo sa zúčastnili veľmi užitočného a odborne výborne pripraveného podujatia s názvom Stratení v informáciách.

       Pre žiakov prvých tried našej školy podujatie pripravili pracovníci Krajskej knižnice v Žiline. Podujatie prebehlo v priestoroch knižnice, kde počas októbra a novembra mali možnosť žiaci nadobudnúť informácie a zručnosti v problematike efektívneho vyhľadávania informácií na internete i v samotnom informačnom systéme knižnice ako i o spôsoboch overovania hodnovernosti, odbornosti a relevancií  informačných zdrojov. 

       V rámci podujatia žiaci aktívne diskutovali o možnostiach využitia sprostredkovaných poznatkov  v rámci ich školského a aj osobného života, napr. pri tvorbe ročníkových prác, tvorbe osobných blogov či príspevkov na sociálnych sieťach. Okrem bohatého informačného obsahu mali žiaci vďaka ochote pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline možnosť získané vedomosti hneď prakticky vyskúšať a priamo na mieste sa zorientovať v informačnom systéme knižničného a medziknižničného vyhľadávania i v internetových nástrojoch overovania a analýzy webového informačného obsahu.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
    Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6
    010 08 Žilina
    Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška
    peter.hruska@sportovaskolaza.sk
    041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová
    maria.dubova@sportovaskolaza.sk
    041/5004409 - 10
    agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková
    jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
    0917823046
    agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka
    vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
    0908902252
    agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková
    erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
    0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková
    emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
    0918370885
    agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková
    renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    041/5004408
    ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková
    alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
    0918222935
   • Zdenka Konštiaková
    skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
    0918370887
    041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný)
    SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
    SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie