• Novinky

     • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii
      • Vyhlásenie riaditeľa školy k aktuálnej situácii

      • Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia!

       Život nám prináša každým dňom nové výzvy, na ktoré dokážeme len sotvakedy promptne a vhodne zareagovať. Aktuálna situácia, žiaľ, nie je výnimkou. Boríme sa s problémami, ktoré sme si prednedávnom vedeli predstaviť iba v katastrofických či sci-fi filmoch, no teraz sú však smutnou realitou. Niektorých z nás premáha strach o vlastné zdravie, iných zlosť či pochybnosti o skutočnej existencii nejakého globálneho problému. Nech sú však naše názory akokoľvek rozdielne, prosím, zachovajme chladnú hlavu a zdravý rozum a skúsme na tento fakt pozerať aj očami iných, pre ktorých aktuálna situácia môže byť ohrozením ich života a zdravia.

       Žiadne dobré ani zlé správy nie je možné dlho udržať pod rúškom tajomstva a v aktuálnej situácii by to nebolo ani fér a správne. Aj preto si Vás touto cestou dovoľujem informovať, že dnešným dňom som na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pristúpil k prerušeniu prezenčnej formy vyučovania v jednej triede našej školy z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 u jedného zo žiakov tejto triedy. Nakoľko nie som lekár ani hygienik, dávam na odporúčania MŠVVaŠ SR dúfajúc, že aspoň malým dielom prispejem k zníženiu rizika šírenia tohto ochorenia medzi žiakmi našej školy. I napriek tomu, že sú to mladí a zdraví športovci a športovkyne, ktorých imunitný systém by túto infekciu pravdepodobne hravo prekonal.

       Každopádne ide o preventívne opatrenie, ktoré nemá za cieľ označiť všetkých žiakov danej triedy za reálne infikovaných či šíriteľov nákazy medzi spolužiakmi a zamestnancami školy. O tom musia rozhodnúť lekári a hygienici, ktorých je nevyhnutné kontaktovať v prípade, že sa u niekoho objavia príznaky respiračného ochorenia, resp. strata čuchu či chuti. V prípade, ak sa u žiaka neprejavujú takéto príznaky, je potrebné, aby sledoval svoj zdravotný a zdržal sa takého konania, ktorým by mohol nevedomky rozšíriť nákazu hlavne medzi rizikové skupiny obyvateľstva.

       Žiaci, ktorým je takto prerušené prezenčné vyučovanie sú povinní vzdelávať sa dištančne podľa platného rozvrhu a pokynov jednotlivých vyučujúcich. Prípadné problémy s dištančným vzdelávaním (hlavne technické) je potrebné bezodkladne riešiť s triednym učiteľom.

       Žiaci ostatných tried sa riadne zúčastňujú prezenčného vyučovania za dodržania vydaných usmernení a opatrení hlavného hygienika SR.

       Týmto vyhlásením nechcem vzbudiť diskusiu o problémoch, ktoré nás všetkých trápia, ale skôr poukázať na to, že spoločnými silami a vzájomným porozumením dokážeme prekonať akékoľvek prekážky.

        

       PaedDr. Peter Hruška

       riaditeľ školy

        

      • Bezpečnosť na železničných priecestiach

      • Dňa 18.92020 sme rozhlasovým pásmom zareagovali na výzvu Policajného zboru SR, ktoré aj touto formou oslovuje mladých ľudí. Je dôležité chrániť životy a spolupôsobiť na našu pozornosť, ktorú musíme venovať tak nebezpečným miestam,  ako sú železničné priecestia. Stačí len trošku opatrnosti a železničné priecestie môže byť bezpečné nielen pre nás, ale aj pre všetkých účastníkov dopravy. Sme radi ak môžeme poskytnúť súčinnosť PZ SR.

      • Židovský kódex

      • Dňa 9.9.2020 sme si rozhlasovým pásmom pripomenuli prijatie protižidovských zákonov snemom Slovenskej Republiky v roku 1940. Na ich základe boli porušené práva občanov na slobodný život a následne viedli k násilnej „arizácii“ ich majetkov. Neskôr boli osoby židovského pôvodu, a nielen oni, deportované do koncentračných táborov, hlavne do Osvienčimu, kde väčšina skončila v plynových komorách. Toto sa už nikdy v histórii nesmie opakovať. Je na nás, aby sme tieto udalosti pripomínali všetkým, aby sme chyby histórie neopakovali a spoločne bojovali proti extrémizmu našich čias.

      • Rúško je dôležité nosiť !!!!!

      • Dňa 8.9.2020 sme rozhlasovým pásmom museli zareagovať na potrebu nosenia rúšok na našej škole. Na základe nariadenia ÚVZ SR a hlavného hygienika SR Jána Mikasa sme žiakov opätovne upozornili, na povinné nosenie rúšok na našej škole. Táto situácia je samozrejme pre viacerých z nás veľmi zaťažujúca, ale nie je to výmysel, za účelom niekomu poškodiť. Zároveň sme žiakov informovali o trestnom postihu nielen v zmysle  školského poriadku (nenosenie rúška je jeho porušením), ale aj zo strany polície SR, ktorá nenosenie rúška môže pokutovať vysokou pokutou.

      • Prvé zasadnutie(zastojenie) ŽŠR v novom šk. roku 2020/2021

      • Dňa 3.9.2020 na základe nariadení ÚVZ SR sme zorganizovali prvé „zastojenie“ ŽŠR v exteriéri. Pre nedostatok času prebehlo len v rýchlosti. Privítali sme nových členov, ktorí boli zvolení v triednych voľbách, a tak dostali dôveru triedy, ktorú budú zastupovať na ďalších zasadnutiach. Predseda Martin Matejčík sa v krátkosti prihovoril a všetkých privítal. Prezentovala sa  práca ŽŠR  v školskom roku 2019/2020. Hlavné bolo zoznámenie, ktoré je potrebné pre ďalšiu spoluprácu. Zároveň boli všetci požiadaní, aby do ďalšieho stretnutia navrhli plán práce na nový školský rok 2020/2021.

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

      • Dňa 2.9.2020 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2020/2021. Na úvod sa prihovorila pani zástupkyňa riaditeľa Janka Čibenková, ktorá posmelila žiakov nebáť sa situácie okolo nás, a že všetko zvládneme. Nasledoval príhovor predsedu ŽŠR Martina Matejčíka. 

       Pre pretrvávajúcu situáciu Covid 19, sme začali školský rok rozhlasovým pásmom, v ktorom sme žiakov privítali a zaželali im veľa úspechov v novom školskom roku. Škola je organizmus, ktorý potrebuje všetky jeho súčasti, a preto dúfame, že budeme v novom školskom roku 2020/2021, čo najdlhšie spolu prézentnou formou. Spoločnou zodpovednosťou prispejeme, nielen k ochrane seba, ale aj ostatných okolo nás.

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu v areáli školy, bude dňa 10.9.2020 v čase od 9,00 do 15,00 hod. z prevádzkových dôvodov prerušené vyučovanie. Vyučuje sa 1. a 2. vyučovacia hodina.

       Rovnako sa prerušuje aj prevádzka školskej jedálne. Obedy v školskej jedálni sa v tento deň nevydávajú. 

       Za porozumenie ďakujeme

     • Ponuka záujmových útvarov
      • Ponuka záujmových útvarov

      • v školskom roku 2020/2021

       Ponuka záujmových útvarov „krúžkov“

       v školskom roku 2020/2021

        

       Názov záujmového útvaru                                              Vedúci záujmového útvaru

        

       1. Piatkový futsal                                                              Mgr. Michal Dominik

       Cieľom je zdokonaliť sa v pohybových aktivitách a utužiť vzťahy medzi žiakmi.

       2. Práca v LAN                                                                  Mgr. Juraj Rovňan

       Cieľom je rozšíriť si vedomosti o počítačových sieťach.

       3. Stolnotenisový krúžok                                                 Mgr. Juraj Rovňan

       Cieľom je zdokonaliť sa v pohybových aktivitách.

       4. Umenie obrazom aj zvukom                                        Mgr. Karol Tichý

       Cieľom je naučiť žiakov vyhotovovať kvalitné fotografie, pripraviť rozhlasové pásmo, pripraviť vernisáž.

       5. Blogujeme (školský časopis)                                      Mgr. Gabriela Pažická

                                                                                                  Mgr.Miroslava Poláková

       Cieľom je pozitívne propagovať školu, prezentovať aktivity žiakov a viesť ich k vlastnej tvorivej činnosti.

       6. Nemčina pre trh práce                                                  Mgr. Karol Tichý

       Cieľom je naučiť žiakov  vypĺňať administratívne tlačivá. (životopis, pracovné zmluvy, ponuky pre trh práce)

       7.Kalokagatia                                                                     Mgr.Miroslava Poláková

       Cieľom športového krúžku  je posilnenie tela i ducha.

        

       Vzdelávacie poukazy Vám budú vydané triednym učiteľom najneskôr do 10.9.2020.

       Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 25.9.2020 (piatok).

        

        

       V Žiline, dňa 3. septembra 2020                                             PaedDr. Peter Hruška

                                                                                                                 riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 00695106
    • DIČ: 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
    • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie