• Novinky

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Z aktuálnych epidemiologických a prevádzkových dôvodov oznamujeme nájomcom, že všetky športoviská školy sú do odvolania zatvorené.

       Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme

     • Program dištančného vzdelávania
      • Program dištančného vzdelávania

      • AKTUALIZÁCIA k 17.09.2021

       Úprava organizácie a formy vzdelávania v čase prerušenia prezenčného vzdelávania jednotlivých žiakov, jednotlivých tried, respektíve celej školy z dôvodu preventívnych epidemiologických opatrení.

       Dokument upravuje všeobecné pokyny pre žiakov a rodičov v rámci dištančného vzdelávania. Program môže byť priebežne aktualizovaný, aby tak reflektoval na aktuálne potreby takejto formy vzdelávania.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania
      • Prerušenie prezenčného vyučovania

      • Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

       Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa od 12.10.2020 (pondelok) z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prerušuje prezenčná forma vzdelávania v stredných školách do odvolania.

       Vzhľadom k uvedenému oznamujeme žiakom školy, že v priebehu pondelka 12.10.2020 budú kontaktovaní jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom EduPage, resp. MS teams za účelom sprostredkovania základných organizačných pokynov k dištančnému vzdelávaniu, ktoré bude realizované podľa platného rozvrhu od utorka 13.10.2020 v súlade s aktuálnym Programom dištančného vzdelávania.

       Do priestorov budovy školy je možné vstúpiť len po predchádzajúcej dohode s konkrétnym triednym učiteľom a súhlase riaditeľa školy za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení.

       Prevádzka školy sa týmto neprerušuje. Zamestnanci naďalej vykonávajú pracovné činnosti na pracovisku.

       Prevádzka školskej jedálne sa obmedzuje na prípravu a výdaj obedov pre zamestnancov.

       Prevádzka školského internátu sa prerušuje.

       Prevádzka športovej haly sa rovnako prerušuje.

       Bližiše informácie budú poskytované priebežne, prostredníctvom vedúcich zamestnancov.

        

       Za porozumenie ďakujeme a ostávame s pozdravom

       PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 00695106
    • DIČ: 2020678055
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
    • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie