• Novinky

      • Informatická súťaž iBobor

      • V dňoch 9.11.2021 a 11.11.2021 od 8:00 do 20:00 sa žiaci až siedmich tried našej školy zúčastnili hlavnej informatickej súťaže pre každého - iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior. Úspešným riešiteľom bol ten žiak, ktorý získal viac než 50 bodov.

       V kategórii Junior boli úspešnými riešiteľmi dvaja žiaci:

       Samuel Valek (1.B)

       Patrícia Hájeková (1.B)

       Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v ďalšom rozvoji informatických zručností a vedomostí.

      • Už nás len tak neoblafnú!

      • Túto vetu si v duchu pravdepodobne povedali viacerí žiaci prvého ročníka po tom, čo sa zúčastnili veľmi užitočného a odborne výborne pripraveného podujatia s názvom Stratení v informáciách.

       Pre žiakov prvých tried našej školy podujatie pripravili pracovníci Krajskej knižnice v Žiline. Podujatie prebehlo v priestoroch knižnice, kde počas októbra a novembra mali možnosť žiaci nadobudnúť informácie a zručnosti v problematike efektívneho vyhľadávania informácií na internete i v samotnom informačnom systéme knižnice ako i o spôsoboch overovania hodnovernosti, odbornosti a relevancií  informačných zdrojov. 

       V rámci podujatia žiaci aktívne diskutovali o možnostiach využitia sprostredkovaných poznatkov  v rámci ich školského a aj osobného života, napr. pri tvorbe ročníkových prác, tvorbe osobných blogov či príspevkov na sociálnych sieťach. Okrem bohatého informačného obsahu mali žiaci vďaka ochote pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline možnosť získané vedomosti hneď prakticky vyskúšať a priamo na mieste sa zorientovať v informačnom systéme knižničného a medziknižničného vyhľadávania i v internetových nástrojoch overovania a analýzy webového informačného obsahu.

      • Prvá stredná športová škola využívajúca špičkový program XPS network vo vyučovacom procese

      • Žiaci študijných odborov 7475 M digitálne služby v športe a 7476 M spracovanie dát v športe využívajú špičkový profesionálny program XPS network na vyučovaní odborných predmetov a praxe. Samotný program ovládajú prostredníctvom desktopovej a mobilnej aplikácie (XPS network). Program využívajú z pohľadu "trénerov/učiteľov" aj "žiakov/športovcov", čím sa pripravujú na profesionálnu kariéru hráča alebo trénera. Absolvent uvedených odborov je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojich povolaniach, je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa. Všetky tieto oblasti vie zaznamenávať prostredníctvom programu XPS, ktorý momentálne využíva napríklad až 90% českých športových zväzov kolektívnych športov a postupne sa dostáva aj na Slovensko. Program XPS je určený na plánovanie a organizovanie celého tréningového cyklu, komunikáciu, získavanie a analýzu športových dát, tréningov, zápasov. Sme radi, že aj prostredníctvom tohto softvéru sme schopní vychovávať profesionálov uplatniteľných na medzinárodnom poli. 

      • Blahoželanie!

      • Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu našej žiačky Nicol Celerikovej (III.B), ktorá obsadila 3. miesto na IFBB WORLD CHAMPIONSCHIPS 2021 v kategórii Womens Artistic Fitness over 163 cm.
        

       Držíme palce a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Celoslovenské kolo súťaže iBobor

      • V dňoch 9.11.2021 a 11.11.2021 od 8:00 do 20:00 sa 7 tried našej školy zúčastnilo hlavnej informatickej súťaže pre každého - iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Kategórie Senior sa súťažilo 5 517 Seniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 13 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 994, t.j. 18,01% žiakov. Kategória Junior stále prebieha.

      • Ako prví na Slovensku sme testovali SmartBooks

      • Žiaci našej školy sa v uplynulom období ako prví na Slovensku zapojili do testovania Inteligentného systému učenia (ISU), vytvoreného rámci projektu SmartBooks.

       Prostredníctvom ISU je vytvorený tzv. Virtuálny učiteľ, ktorý každého žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevedel a doučí ho celé učivo v predmetoch anglický jazyk, matematika, informatika a fyzika.

       Platforma SmartBooks umožňuje talentovaným športovcom získavať, osvojovať si, upevňovať a testovať svoje vedomosti a zručnosti nielen v rámci prezenčného, ale i počas dištančného a individuálneho štúdia z akéhokoľvek miesta na svete.

       Aj z komentárov študentov, ktorí SmartBooks testovali, vyplynulo, že ide o užitočný nástroj pre vzdelávanie, uľahčujúci osvojovanie si učiva a overovanie poznatkov, vhodný práve pre dnešnú celosvetovou pandémiou poznačenú dobu.

      • Buď gramotný, buď in!

      • V rámci nášho projektu financovaného z OP Ľ"Buď gramotný, buď in!" rozvíjame prostredníctvom extra hodín v učebnom pláne čitateľskú, prírodovednú, finanč a matematickú gramotnosť.

       Názov projektu

       Buď gramotný, buď in!

       Názov operačného programu

       Ľudské zdroje

       Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

       OPLZ-P01/2018/DOP/1.1.1 -03, 312011X341

       Hlavný cieľ

       Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

       Charakteristika projektu

       Projekt sa zameriava na zvyšovanie úrovne pedagogického pôsobenia učiteľov vyučujúcich žiakov študijného odboru 7451 J športové gymnázium v oblasti rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov – športovcov s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky v daných oblastiach. Azda najvýznamnejšou oblasťou projektových činností zameraných na pedagogických zamestnancov bude ich profesijný rozvoj prostredníctvom aktívneho vzdelávania sa v priebehu celej realizácie projektu. Súčasťou projektových činností bude aj príprava a inovácia vzdelávacích materiálov a nadobudnutých skúseností v rámci vyučovania predmetu „Vedomosti v praxi“. Vzhľadom na neustávajúci progres moderných technológií vo vzdelávaní budú zmodernizované 2 učebne nadčasovou počítačovou a projekčnou technikou, a rovnako zariadené novým školským nábytkom, aby tak boli reprezentatívnymi učebňami reflektujúcimi  neutíchajúce nároky praxe. V rámci efektívneho a podnetného prostredia pre prácu pedagogických klubov bude zriadená miestnosť na vzdelávanie a prezentovanie skúseností pedagógov, ktorá bude vybavená modernou didaktickou technikou a novým školským nábytkom.

       Vedomosti v praxi (extra hodiny)

       Čitateľská gramotnosť

       Ako prepojiť teóriu s praxou? S touto otázkou sa musel popasovať tím pedagógov, ktorí sa v rámci projektu Buď gramotný, buď in! zapojil do podpory a rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov. Ich snaha a kreatívny prístup nevyšla nazmar, pretože dokázali vytvoriť databázu metodického materiálu, ktorým dosahujú hlavný stanovený cieľ. Aký?

       Vytvoriť podmienky žiakom vlastnými silami porozumieť rôznym jazykovým prejavom a vedieť použiť nové vedomosti v praxi. Preto žiaci počas hodín čitateľskej gramotnosti pracujú s odbornými textami, časopismi, internetovými zdrojmi, video-ukážkami, audio textami, jazykovými rébusmi, testami vedomostnej inteligencie nielen v učebniach ale aj v prírode.

       Cieľom tímu učiteľov je naučiť žiakov vybrať z textov podstatné informácie,  sformulovať a vyjadriť svoj názor, argumentovať, zabaviť sa a ponúknuť priestor pre prezentáciu vlastnej tvorby. Žiaci si počas hodín čitateľskej gramotnosti utvrdzujú a aplikujú získané vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, a tým sa darí dosahovať prepojenie všetkých oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

       Žiaci prejavujú záujem o takýto druh a formu vzdelávania, oceňujú najmä prepojenosť s praktickým životom, aktuálnosť vybraných tém, ktoré reflektujú spoločenské udalosti súčasnosti. Vybranými tvorivými metódami a formami sú motivovaní aktívne vyjadriť svoj osobný postoj, formovať svoju osobnosť a utvárať vlastný rebríček hodnôt.

       Prírodovedná gramotnosť (fyzika)

       Skúsenosti s používaním IKT ako nového prostriedku štúdia fyziky ma presvedčili, že hlavným vzdelávacím cieľom je zvýšiť efektivitu vyučovania, vytvoriť aktívne kognitívne prostredie nevyhnutné pre dialóg učiteľ-študent, heuristický rozhovor. Organizovať porozumenie (a nie memorovanie) učenie pomocou obsahu počítačových školiacich materiálov. Všetko by malo byť postavené nie na memorovaní, ale na aktívnej nezávislej praktickej činnosti, neštandardných riešeniach. Využívanie IKT revitalizuje vnímanie učiva žiakom, vzbudzuje záujem o štúdium predmetu a zlepšuje tvorivé schopnosti žiakov. Počítačové materiály sú nevyhnutnou súčasťou jedného súboru učebných pomôcok, ktoré môže učiteľ doplniť, modernizovať a obmeniť spôsoby aplikácie.

       Využitie IKT na hodinách fyziky pomáha dosiahnuť aktiváciu záujmu študenta o predmet a proces učenia, rozvoj zručností samostatnej práce pri hľadaní potrebných informácií, úspora času pri spracovaní veľkého množstva matematických informácií, odstránenie konfliktnej situácie v prípade zlyhania žiaka a v neposlednom rade úspora času učiteľa.

       Prírodovedná gramotnosť (biológia)

       Na extra hodinách sme sa rozhodli venovať praktickej stránke biológie. Hodiny sú zamerané na poznávanie rastlín (byliny, dreviny, liečivé i chránené druhy) i živočíchov (bezstavovce i stavovce). Poznávať jednotlivé druhy sa učíme v školskom areáli, tvorbou prezentácii a projektov, pomocou odbornej literatúry.

       Pre poznávanie druhov sme sa rozhodli preto, že veľmi málo žiakov pozná bežne sa vyskytujúce rastlinné i živočíšne druhy. Prostredníctvom týchto hodín chceme žiakom priblížiť aspoň najčastejšie sa vyskytujúce druhy v ich okolí. Chceme im ukázať, že „bežná burina“, ako to oni vidia, dokáže vyliečiť alebo spomaliť množstvo neduhov v tele človeka.

       Je potrebné poznať prírodu okolo seba, pretože len vtedy si ju dokážeme vážiť a chrániť.

       „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.“ Andrej Sládkovič

       Prírodovedná gramotnosť (chémia)

       Na extra hodinách sme sa vydali za chemickými prvkami. Postupne prechádzame rôzne skupiny chemických prvkov, dôležitých z hľadiska života, zdravia, toxicity, životného prostredia... V súčasnosti sa venujeme biogénnymi prvkom. Je to skupina vyše 30 prvkov, bez ktorých by nebol možný život.

       Vyučovanie sa uskutočňuje formou výkladu, kde sú študenti nasmerovaní do problematiky a poukázané je na niektoré základné súvislosti. Na nasledujúcej hodine, žiaci samostatne vypracujú pracovný list. Môžu pri tom použiť vlastné poznámky z predchádzajúcej hodiny. Niektoré otázky majú formu kvízu (výber správnej odpovede), iné sú skôr na logickej úvahe. Po skončení jednej oblasti pripravia v skupinách prezentáciu, kde zhrnú najzákladnejšie poznatky. Záujem študentov sa zvyšuje použitím filmov alebo animácií k danej téme, napríklad z YouTube.  V ďalšom vyučovaní sa chceme venovať aj kolobehu prvkov v prírode. Prvkom dôležitým pre výrobu zliatin. Prvkom ktoré sú základom keramickej výroby.

       Matematická gramotnosť

       Predmet vedomosti v praxi so zameraním na matematickú gramotnosť sa vyučuje už druhý rok. Obsahovo je zameraný na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov. Počas vyučovania riešime množstvo zaujímavých projektov.

       Pomocou rôznych prezentácií a prípadových štúdií neriešime konkrétne príklady, ale sme skôr zameraní na komplexný pohľad na problematiku. Začiatok je venovaný histórií matematiky, slávnym predstaviteľom a matematickým nástrojom. Neskôr plynule prechádzame do modernej sféry matematiky, ktorá je zameraná na praktické využitie matematiky a moderné matematické aplikácie.

       Žiaci postupom času prichádzajú na to, že matematika nemusí byť pre nich ,,strašiak,, ale má aj veľmi zaujímavé pozadie. Našou snahou je zmeniť ich pohľad na matematiku. Aby žiaci vedeli využívať matematiku v bežnom živote, aby ju nebrali iba ako nutnosť pri počítaní peňazí v obchode.

       Finančná gramotnosť

       V dnešnom svete sa nemôžeme sťažovať na nedostatok informácií. Sú všade a sú aj jednoducho dostupné. Ako sa v nich však orientovať?

       Na extra hodinách získavame nielen vybraný sled informácií a údajov z finančnej oblasti, ale najmä analyzujeme ich význam. Učíme sa nielen byť informovaní, ale hlavne rozumieť informáciám.

       Na extra hodinách – Finančná gramotnosť vysvetľujeme, čo znamenajú pojmy vzácnosť a  alternatívne náklady a prečo sú dôležité pre život. Zisťujeme, aké sú základné ekonomické voľby, ktorým čelí každá spoločnosť.

       Dozvedáme sa, čo sa považuje za  piliere slobodného podnikania a akú úlohu hrá zisk v podnikaní. 

       Analyzujeme ako zákazníci profitujú z konkurencie a prečo je podnikanie dôležité pre ekonomický rast hospodárstva krajiny.

       Poznáme odpoveď na otázku – čo majú spoločné stratégia, plánovanie, podnikanie a startup. Porovnávame základné služby obchodných bánk a ostatných finančných inštitúcií. Argumentujeme, na čo slúži RPMN a ako banky „produkujú“ peniaze. Vieme, prečo sa mení hodnota peňazí.

       Učíme sa ako spolu súvisia import export a prečo majú štáty bariéry proti obchodovaniu.

       Vysvetľujeme výmenné kurzy a čo ich ovplyvňuje. Analyzujeme výhody a nevýhody globalizácie.

        

      • Slávnostné stužkovanie maturantov

      •  

       Dňa 22.10.2021 sa v priestoroch zasadačky školského internátu uskutočnilo slávnostné stužkovanie žiakov IV. A a IV. B triedy. Slávnostný akt prebehol v príjemnej atmosfére za účasti vedenia školy.  Štvrtákom tento významný okamih spríjemnil i následný slávnostný obed, počas ktorého štvrtáci diskutovali s prítomnými pedagógmi nielen o prípravách na úspešné absolvovanie maturitných skúšok, ale i o plánoch do budúceho života. Maturantom prajeme veľa šťastia i vedomostí  na maturitnej skúške a následné šťastné vykročenie do ďalšieho života.   :-)

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie