• Novinky

      • Vianoce 2021

      • Príhovor riaditeľa školy zamestnancom, rodičom a žiakom školy pri príležitosti vianočných sviatkov a nového roku.

      • Pred Vianocami sme nelenili svoje triedy vyzdobili :-)

      • Je na mieste sa poďakovať všetkým Vám, žiakom našej školy, ktorí ste si popri predvianočnom zhone našli čas a chuť skrášliť svoje okolie vianočnou výzdobou. Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu už pozná svojich víťazov.

       Po dôkladnom posúdení odborná porota vyhlásila za najkrajšie vyzdobenú triedu našej školy učebňu III. D. Na ďalších miestach tejto milej súťaže skončili učebne I.E a 4.B.

       Víťazom blahoželáme i ďakujeme za ich usilovnosť a kreativitu. Všetkým zúčastneným prajeme príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov.

       Výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

       1. miesto III.D

       2. miesto I.E

       3. miesto 4.B

      • Slovenčina nás baví

      • Vybraní záujemcovia z jednotlivých tried našej školy sa dňa 10.12.2021 zúčastnili školského kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré prebehlo prvýkrát v dejinách súťaže online formou. Súťažiaci mali 35 minút na vypracovanie náročného testu, ktorý preveril ich vedomosti z predmetu a zároveň ukázal ich schopnosť čítať s porozumením. Úspešnou riešiteľkou a zároveň jedinou postupujúcou do krajského kola OSJL sa stala Michaela Kubová z III.A.

       Víťazi školského kola

       A kategória (3. a 4. ročník)

       1. miesto Michaela Kubová III.A

       2. miesto Rebeka Milová IV.B

       3. miesto Romana Vráblová IV.A

                      Dominika Hujová IV.B

       B kategória (1. a 2. ročník)

       1. miesto Šimon Žille II.D

       2. miesto Alžbeta Blahová II.A

       3. miesto Petra Kissová II.B

      • Mikuláš

      •  

       Napriek celosvetovou pandémiou spôsobeným problémom s dopravou nám Mikuláš aj tento rok ukázal svoju moc, keď medzi žiakov našej školy zavítal v predstihu. Štvrtého decembra sa mu podarilo otvoriť brány školy, navštíviť študentov i pedagógov a vniesť trocha radosti, porozumenia, úsmevu, priateľskej atmosféry medzi nás všetkých i v tejto neľahkej dobe.  

       Mikuláš sa zmiloval a prišiel aj medzi nás i napriek tomu, že niektorí žiaci vykazujú isté známky neposlušnosti. Okrem sladkého potešenia, ktoré rozdával, pripomínal, že najdôležitejšia je láska medzi nami a také priateľstvá, ktoré pretrvajú večne. Bolo to veľmi milé stretnutie, a aj keď nikto nesľúbil, že sa polepší, veríme, že Mikulášovo posolstvo padne na úrodnú pôdu, a jeho slová v mnohých z nás vyklíčia a prinesú dobré plody v ďalšom živote.

      • Už vieme ako na to!

      •  

       Začiatok decembra bol na našej škole plný podnetných podujatí a interaktívnych prednášok s odborníkmi na viaceré zaujímavé témy. V rámci týchto podujatí sa žiaci našej školy dozvedeli mnoho užitočných rád a informácií z praxe.

       Ako pozitívny príklad za všetky je možné uviesť tematicky zladenú sériu prednášok a diskusií zameranú na problematiku využívania biopalív a ekonomického spôsobu jazdenia.  

       Spomenuté podujatia prebehli začiatkom decembra v priestoroch našej školy. Na prvom z tematicky nadväzujúcej dvojice podujatí sa zúčastnili žiaci tried II. A a II. B, ktorí mali možnosť v rámci prednášky a následnej diskusie s pánom Pacnerom  a pani Jánošíkovou, (odborníkmi z praxe ) preniknúť hlbšie do problematiky výroby a používania biopalív. Pozvaní hostia prostredníctvom prezentácie informovali žiakov o alternatívnych palivách a výhodách i obmedzeniach ich použitia, napr.  pohonu automobilov  LPG,  CNG  ako i  vodíkových pohonných jednotiek a podobne.

       Po skončení prednášky prebehla živá diskusia k prezentovaným skutočnostiam, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili veľkým množstvom otázok. Z početnosti otázok ako i aktivity žiakov počas diskusie bolo zrejmé, že ich téma podujatia zaujala.

       Záver podujatia spestrilo žiacke súperenie v kvízových otázkach spojených s prezentovanými skutočnosťami v oblasti výroby a používania biopalív. Najlepší súťažiaci si nakoniec za svoju snahu a aktivitu odniesli i malú odmenu.

       Druhým tematicky nadväzujúcim podujatím bola prednáška o ekonomickom štýle jazdenia. Podujatia sa zúčastnili žiaci tried IV. A a IV. B. V rámci prednášky a následnej diskusie sa žiaci pútavou formou dozvedeli informácie o tom, ako jazdiť ekonomicky, ako prispôsobiť auto na ekonomické jazdenie, ako prispôsobiť jazdu daným podmienkam na ceste, z čoho pozostáva priebežná kontrola auta atď. Na záver podujatia žiaci súťažili v kvíze, ktorý preveril ich poznatky z diskutovaných tém. Najlepší súťažiaci nakoniec získali zaujímavú vecnú odmenu (tričko, vak s poukážkou na zľavu na kúpu auta).

      • Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

      • Žiaci našej školy sa v utorok 30.11.2021 zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. V súťaži mali šancu predviesť vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Svoje kvality mohli prejaviť v téme, ktorá ich baví. Vyberali si dve spomedzi šiestich ponúknutých tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

       Výsledky sa súťažiaci dozvedia 21. 12.2021 na webovej stránke https://sutazexpert.sk/. Benefitom pre všetkých účastníkov bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.

       Našim géniom držíme palce :-)

   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
    • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
    • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie