• Novinky

      • Nie je nám to jedno!

      • Dňa 27.1.2022 sme si na našej škole rozhlasovým pásmom pripomenuli   Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň bol vyhlásený  Valným  zhromaždením OSN 1. novembra 2005 na jej 42. plenárnom zasadaní. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu má pripomínať utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Holokaust hebrejsky „šoa“  znamenal nenávisť proti inakosti. Ak niekto dnes nenávidí jeden národ, zajtra môže nenávidieť aj druhý národ a pozajtra tretí. Len preto, že ten národ vyzerá inak, hovorí iným jazykom či vyznáva iné náboženstvo. Dátum dňa pamiatky obetí holokaustu je stanovený na deň, kedy v roku 1945 došlo k oslobodeniu koncentračného tábora Osvienčim  „červenou armádou“.

       Spomienka na obete holokaustu musí zostať živá. Zverstvá fašizmu a nacizmu nesmú upadnúť do zabudnutia. Iba tak má spoločnosť šancu poučiť sa z dejín a vyvarovať sa rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu.

      • Nezabúdame na prevenciu

      • Napriek stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa v prvom polroku školského roka 2021/2022 uskutočnilo viacero aktivít v rámci prevencie sociálno-patologických javov.

       V predchádzajúcich školských rokoch sa školský rok začínal akciou Dni nádeje s množstvom sprievodných akcií. Tie sa však ani tento, bohužiaľ opäť pandemický, rok nekonali. Namiesto toho sme však do školy pozvali pána Jána Peťka, ktorý našim žiakom naozaj do detailov opísal svoj životný príbeh s démonom menom alkohol. Bolo to veľmi silné svedectvo, ktoré v každom z účastníkov podujatia zanechalo silnú stopu, ale aj varovanie, že s alkoholom neradno experimentovať, pretože je taký silný, že nám zoberie vládu nad celým naším životom.

       Ďalšou akciou boli Červené stužky, aj keď tiež neprebehli úplne tak, ako sme boli zvyknutí. Aspoň sme si však pripomenuli boj proti ochoreniu AIDS a jeho vplyvu na životy mnohých ľudí a detí, najmä v krajinách tretieho sveta.

       V rámci preventívno-informačných podujatí bola rozoberaná i  téma šikanovania, nakoľko ide  o aktuálny fenomén, ktorý súčasná pandémia so sebou, žiaľ,  priniesla. V dôsledku stresu zo  zmien životného štýlu vyplývajúcich zo súčasnej epidemiologickej situácie a uplatňovania protipandemických opatrení dochádza k výskytu  zvýšenej agresivity a násilia i medzi žiakmi a mladými. To v mnohých prípadoch vedie k výskytu šikanany.  V rámci triednych besied sme si o tejto téme pohovorili a aj formou dotazníka sme zisťovali, či sa  v našej škole šikanovanie vyskytuje, čomu zatiaľ nič nenasvedčuje. V rámci predmetnej problematiky je možné potvrdiť pozitívny účinok športu a fyzickej aktivity našich žiakov, ktorí práve vďaka športu využívajú svoju energiu pozitívnym spôsobom.

       Veríme a dúfame, že v už v blízkej  budúcnosti sa spoločenská i epidemiologická situácia stabilizuje natoľko, že budeme zas môcť absolvovať podobne podnetné akcie, na ktoré sme boli zvyknutí v minulosti vo väčšom rozsahu.

     • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO
      • Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

      •  Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania - písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o  nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych  výsledkoch žiakov, o výsledkoch školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

       Za šk. rok 2020/21 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov  z písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené.

       Spojená škola získala za rok 2020/2021 celkové bodovanie 5,0. Podľa INEKO sme 2. najlepšou strednou športovou školou  na Slovensku a v Žilinskom kraji sme spomedzi všetkých stredných škôl získali 52.miesto.

       Najnovšie hodnotenia INEKO  nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov.

     • 2% dane
      • 2% dane

      • Vážení priatelia a priaznivci školy,

       v súvislosti s možnosťou darovať 1%, resp. 2% z dane si Vás dovoľujeme v mene Strednej športovej školy v Žiline osloviť s prosbou o pomoc a podporu v úsilí budovať a zveľaďovať športovú infraštruktúru, športové i materiálno-technické vybavenie školy, v ktorej sa snažíme vzdelávať a vychovávať kvalitných športovcov a pracovníkov v športe. Avšak ako každá škola, i napriek podpore zriaďovateľa, zápasíme s nedostatkom finančných prostriedkov.

       Pri škole je za účelom skvalitňovania podmienok štúdia zriadené občianske združenie Športom k vzdelaniu, ktorého platné stanovy vám prikladáme. Bližšie info o škole a občianskom združení nájdete na www.sportovaskolaza.sk.

       V závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov by tieto boli použité, napríklad na:

       • zakúpenie zariadenia a vybavenia do športových a regeneračných priestorov školy,
       • zakúpenie zariadenia a vybavovania školských priestorov teoretického či praktického vyučovania,
       • zabezpečenie organizácie školských (spoločenských a športových) akcií,
       • na zabezpečenie iných aktivít v súlade s platnými Stanovami občianskeho združenia Športom k vzdelaniu.

       Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu

      • Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže ZAV-100

      • Česká národná skupina Interinfo ČR a Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií Intersteno už niekoľko rokov organizujú internetovú online súťaž v písaní na PC.   

       Ostatný ročník tejto významnej medzinárodnej súťaže sa konal 09. a 11. decembra minulého roku. Už druhý raz medzi súťažiacimi svoje majstrovstvo predviedli i žiaci našej školy. Do súťaže sa zapojili žiaci študijného odboru 7471 M  športový  manažment. .

       Úlohou súťažiacich bolo presne a rýchlo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z monitoru počítača. Pravidlá súťaže boli prísne. Za neopravenú chybu bola súťažiacim udelená penalizácia 100 úderov. 

        Konkurencia v súťaži bola naozaj početná a rôznorodá. Súťaže sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z USA, Ruska, Turecka, Belgicka, Luxemburska, Talianska, Poľska, Chorvátska, Česka a Slovenska.  Súťažilo sa v štyroch kategóriách – deti do 12 r., žiaci 12 – 16 roč., juniori 17 – 20 roč. a seniori 21+.  

       Do súťaže sa zapojilo mnoho súťažiacich, ktorí sa písaniu na PC venujú niekoľko rokov.

       V kategórii „žiaci 12 – 16 roční“ našu školu reprezentovali štyria žiaci z I. D triedy – Dávid Fiflík, Veronika Kramárová, Teodor Staník a Ján Zrebný.

       Napriek tomu, že naši žiaci nepatrili medzi najlepších, určite sa v početnej konkurencii nestratili.

       Spomedzi všetkých účastníkov v  uvedenej kategórii zvíťazil žiak z Turecka s výkonom 738,8 čistých úderov za minútu. 

       kategórii „juniori 17 – 20 roční“ za našu školu súťažila Monika Berešíková z II. D. Táto kategória bola obzvlášť náročná, pretože v nej zvíťazil študent Karlovej univerzity v Prahe s výkonom 925,6 čistých úderov za minútu, a stal sa aj absolútnym víťazom. 

       Naši žiaci získali ďalšiu cennú skúsenosť. Ďakujeme im za reprezentáciu školy v tejto významnej medzinárodnej súťaži a želáme im veľa úspechov nielen v zdokonaľovaní sa v písaní na PC.

        

      • Vianoce 2021

      • Príhovor riaditeľa školy zamestnancom, rodičom a žiakom školy pri príležitosti vianočných sviatkov a nového roku.

      • Pred Vianocami sme nelenili svoje triedy vyzdobili :-)

      • Je na mieste sa poďakovať všetkým Vám, žiakom našej školy, ktorí ste si popri predvianočnom zhone našli čas a chuť skrášliť svoje okolie vianočnou výzdobou. Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu už pozná svojich víťazov.

       Po dôkladnom posúdení odborná porota vyhlásila za najkrajšie vyzdobenú triedu našej školy učebňu III. D. Na ďalších miestach tejto milej súťaže skončili učebne I.E a 4.B.

       Víťazom blahoželáme i ďakujeme za ich usilovnosť a kreativitu. Všetkým zúčastneným prajeme príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov.

       Výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

       1. miesto III.D

       2. miesto I.E

       3. miesto 4.B

      • Slovenčina nás baví

      • Vybraní záujemcovia z jednotlivých tried našej školy sa dňa 10.12.2021 zúčastnili školského kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré prebehlo prvýkrát v dejinách súťaže online formou. Súťažiaci mali 35 minút na vypracovanie náročného testu, ktorý preveril ich vedomosti z predmetu a zároveň ukázal ich schopnosť čítať s porozumením. Úspešnou riešiteľkou a zároveň jedinou postupujúcou do krajského kola OSJL sa stala Michaela Kubová z III.A.

       Víťazi školského kola

       A kategória (3. a 4. ročník)

       1. miesto Michaela Kubová III.A

       2. miesto Rebeka Milová IV.B

       3. miesto Romana Vráblová IV.A

                      Dominika Hujová IV.B

       B kategória (1. a 2. ročník)

       1. miesto Šimon Žille II.D

       2. miesto Alžbeta Blahová II.A

       3. miesto Petra Kissová II.B

      • Mikuláš

      •  

       Napriek celosvetovou pandémiou spôsobeným problémom s dopravou nám Mikuláš aj tento rok ukázal svoju moc, keď medzi žiakov našej školy zavítal v predstihu. Štvrtého decembra sa mu podarilo otvoriť brány školy, navštíviť študentov i pedagógov a vniesť trocha radosti, porozumenia, úsmevu, priateľskej atmosféry medzi nás všetkých i v tejto neľahkej dobe.  

       Mikuláš sa zmiloval a prišiel aj medzi nás i napriek tomu, že niektorí žiaci vykazujú isté známky neposlušnosti. Okrem sladkého potešenia, ktoré rozdával, pripomínal, že najdôležitejšia je láska medzi nami a také priateľstvá, ktoré pretrvajú večne. Bolo to veľmi milé stretnutie, a aj keď nikto nesľúbil, že sa polepší, veríme, že Mikulášovo posolstvo padne na úrodnú pôdu, a jeho slová v mnohých z nás vyklíčia a prinesú dobré plody v ďalšom živote.

      • Už vieme ako na to!

      •  

       Začiatok decembra bol na našej škole plný podnetných podujatí a interaktívnych prednášok s odborníkmi na viaceré zaujímavé témy. V rámci týchto podujatí sa žiaci našej školy dozvedeli mnoho užitočných rád a informácií z praxe.

       Ako pozitívny príklad za všetky je možné uviesť tematicky zladenú sériu prednášok a diskusií zameranú na problematiku využívania biopalív a ekonomického spôsobu jazdenia.  

       Spomenuté podujatia prebehli začiatkom decembra v priestoroch našej školy. Na prvom z tematicky nadväzujúcej dvojice podujatí sa zúčastnili žiaci tried II. A a II. B, ktorí mali možnosť v rámci prednášky a následnej diskusie s pánom Pacnerom  a pani Jánošíkovou, (odborníkmi z praxe ) preniknúť hlbšie do problematiky výroby a používania biopalív. Pozvaní hostia prostredníctvom prezentácie informovali žiakov o alternatívnych palivách a výhodách i obmedzeniach ich použitia, napr.  pohonu automobilov  LPG,  CNG  ako i  vodíkových pohonných jednotiek a podobne.

       Po skončení prednášky prebehla živá diskusia k prezentovaným skutočnostiam, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili veľkým množstvom otázok. Z početnosti otázok ako i aktivity žiakov počas diskusie bolo zrejmé, že ich téma podujatia zaujala.

       Záver podujatia spestrilo žiacke súperenie v kvízových otázkach spojených s prezentovanými skutočnosťami v oblasti výroby a používania biopalív. Najlepší súťažiaci si nakoniec za svoju snahu a aktivitu odniesli i malú odmenu.

       Druhým tematicky nadväzujúcim podujatím bola prednáška o ekonomickom štýle jazdenia. Podujatia sa zúčastnili žiaci tried IV. A a IV. B. V rámci prednášky a následnej diskusie sa žiaci pútavou formou dozvedeli informácie o tom, ako jazdiť ekonomicky, ako prispôsobiť auto na ekonomické jazdenie, ako prispôsobiť jazdu daným podmienkam na ceste, z čoho pozostáva priebežná kontrola auta atď. Na záver podujatia žiaci súťažili v kvíze, ktorý preveril ich poznatky z diskutovaných tém. Najlepší súťažiaci nakoniec získali zaujímavú vecnú odmenu (tričko, vak s poukážkou na zľavu na kúpu auta).

      • Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

      • Žiaci našej školy sa v utorok 30.11.2021 zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. V súťaži mali šancu predviesť vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Svoje kvality mohli prejaviť v téme, ktorá ich baví. Vyberali si dve spomedzi šiestich ponúknutých tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

       Výsledky sa súťažiaci dozvedia 21. 12.2021 na webovej stránke https://sutazexpert.sk/. Benefitom pre všetkých účastníkov bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.

       Našim géniom držíme palce :-)

      • Informatická súťaž iBobor

      • V dňoch 9.11.2021 a 11.11.2021 od 8:00 do 20:00 sa žiaci až siedmich tried našej školy zúčastnili hlavnej informatickej súťaže pre každého - iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior. Úspešným riešiteľom bol ten žiak, ktorý získal viac než 50 bodov.

       V kategórii Junior boli úspešnými riešiteľmi dvaja žiaci:

       Samuel Valek (1.B)

       Patrícia Hájeková (1.B)

       Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v ďalšom rozvoji informatických zručností a vedomostí.

      • Už nás len tak neoblafnú!

      • Túto vetu si v duchu pravdepodobne povedali viacerí žiaci prvého ročníka po tom, čo sa zúčastnili veľmi užitočného a odborne výborne pripraveného podujatia s názvom Stratení v informáciách.

       Pre žiakov prvých tried našej školy podujatie pripravili pracovníci Krajskej knižnice v Žiline. Podujatie prebehlo v priestoroch knižnice, kde počas októbra a novembra mali možnosť žiaci nadobudnúť informácie a zručnosti v problematike efektívneho vyhľadávania informácií na internete i v samotnom informačnom systéme knižnice ako i o spôsoboch overovania hodnovernosti, odbornosti a relevancií  informačných zdrojov. 

       V rámci podujatia žiaci aktívne diskutovali o možnostiach využitia sprostredkovaných poznatkov  v rámci ich školského a aj osobného života, napr. pri tvorbe ročníkových prác, tvorbe osobných blogov či príspevkov na sociálnych sieťach. Okrem bohatého informačného obsahu mali žiaci vďaka ochote pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline možnosť získané vedomosti hneď prakticky vyskúšať a priamo na mieste sa zorientovať v informačnom systéme knižničného a medziknižničného vyhľadávania i v internetových nástrojoch overovania a analýzy webového informačného obsahu.

      • Prvá stredná športová škola využívajúca špičkový program XPS network vo vyučovacom procese

      • Žiaci študijných odborov 7475 M digitálne služby v športe a 7476 M spracovanie dát v športe využívajú špičkový profesionálny program XPS network na vyučovaní odborných predmetov a praxe. Samotný program ovládajú prostredníctvom desktopovej a mobilnej aplikácie (XPS network). Program využívajú z pohľadu "trénerov/učiteľov" aj "žiakov/športovcov", čím sa pripravujú na profesionálnu kariéru hráča alebo trénera. Absolvent uvedených odborov je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojich povolaniach, je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa. Všetky tieto oblasti vie zaznamenávať prostredníctvom programu XPS, ktorý momentálne využíva napríklad až 90% českých športových zväzov kolektívnych športov a postupne sa dostáva aj na Slovensko. Program XPS je určený na plánovanie a organizovanie celého tréningového cyklu, komunikáciu, získavanie a analýzu športových dát, tréningov, zápasov. Sme radi, že aj prostredníctvom tohto softvéru sme schopní vychovávať profesionálov uplatniteľných na medzinárodnom poli. 

      • Blahoželanie!

      • Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu našej žiačky Nicol Celerikovej (III.B), ktorá obsadila 3. miesto na IFBB WORLD CHAMPIONSCHIPS 2021 v kategórii Womens Artistic Fitness over 163 cm.
        

       Držíme palce a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Celoslovenské kolo súťaže iBobor

      • V dňoch 9.11.2021 a 11.11.2021 od 8:00 do 20:00 sa 7 tried našej školy zúčastnilo hlavnej informatickej súťaže pre každého - iBobor, realizovaného prostredníctvom EduPage, v kategóriách Junior a Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Kategórie Senior sa súťažilo 5 517 Seniorov z celého Slovenska. Plný počet bodov malo 13 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 994, t.j. 18,01% žiakov. Kategória Junior stále prebieha.

      • Ako prví na Slovensku sme testovali SmartBooks

      • Žiaci našej školy sa v uplynulom období ako prví na Slovensku zapojili do testovania Inteligentného systému učenia (ISU), vytvoreného rámci projektu SmartBooks.

       Prostredníctvom ISU je vytvorený tzv. Virtuálny učiteľ, ktorý každého žiaka vyskúša, vysvetlí mu, čo nevedel a doučí ho celé učivo v predmetoch anglický jazyk, matematika, informatika a fyzika.

       Platforma SmartBooks umožňuje talentovaným športovcom získavať, osvojovať si, upevňovať a testovať svoje vedomosti a zručnosti nielen v rámci prezenčného, ale i počas dištančného a individuálneho štúdia z akéhokoľvek miesta na svete.

       Aj z komentárov študentov, ktorí SmartBooks testovali, vyplynulo, že ide o užitočný nástroj pre vzdelávanie, uľahčujúci osvojovanie si učiva a overovanie poznatkov, vhodný práve pre dnešnú celosvetovou pandémiou poznačenú dobu.

      • Buď gramotný, buď in!

      • V rámci nášho projektu financovaného z OP Ľ"Buď gramotný, buď in!" rozvíjame prostredníctvom extra hodín v učebnom pláne čitateľskú, prírodovednú, finanč a matematickú gramotnosť.

       Názov projektu

       Buď gramotný, buď in!

       Názov operačného programu

       Ľudské zdroje

       Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

       OPLZ-P01/2018/DOP/1.1.1 -03, 312011X341

       Hlavný cieľ

       Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

       Charakteristika projektu

       Projekt sa zameriava na zvyšovanie úrovne pedagogického pôsobenia učiteľov vyučujúcich žiakov študijného odboru 7451 J športové gymnázium v oblasti rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov – športovcov s cieľom zlepšiť ich študijné výsledky v daných oblastiach. Azda najvýznamnejšou oblasťou projektových činností zameraných na pedagogických zamestnancov bude ich profesijný rozvoj prostredníctvom aktívneho vzdelávania sa v priebehu celej realizácie projektu. Súčasťou projektových činností bude aj príprava a inovácia vzdelávacích materiálov a nadobudnutých skúseností v rámci vyučovania predmetu „Vedomosti v praxi“. Vzhľadom na neustávajúci progres moderných technológií vo vzdelávaní budú zmodernizované 2 učebne nadčasovou počítačovou a projekčnou technikou, a rovnako zariadené novým školským nábytkom, aby tak boli reprezentatívnymi učebňami reflektujúcimi  neutíchajúce nároky praxe. V rámci efektívneho a podnetného prostredia pre prácu pedagogických klubov bude zriadená miestnosť na vzdelávanie a prezentovanie skúseností pedagógov, ktorá bude vybavená modernou didaktickou technikou a novým školským nábytkom.

       Vedomosti v praxi (extra hodiny)

       Čitateľská gramotnosť

       Ako prepojiť teóriu s praxou? S touto otázkou sa musel popasovať tím pedagógov, ktorí sa v rámci projektu Buď gramotný, buď in! zapojil do podpory a rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov. Ich snaha a kreatívny prístup nevyšla nazmar, pretože dokázali vytvoriť databázu metodického materiálu, ktorým dosahujú hlavný stanovený cieľ. Aký?

       Vytvoriť podmienky žiakom vlastnými silami porozumieť rôznym jazykovým prejavom a vedieť použiť nové vedomosti v praxi. Preto žiaci počas hodín čitateľskej gramotnosti pracujú s odbornými textami, časopismi, internetovými zdrojmi, video-ukážkami, audio textami, jazykovými rébusmi, testami vedomostnej inteligencie nielen v učebniach ale aj v prírode.

       Cieľom tímu učiteľov je naučiť žiakov vybrať z textov podstatné informácie,  sformulovať a vyjadriť svoj názor, argumentovať, zabaviť sa a ponúknuť priestor pre prezentáciu vlastnej tvorby. Žiaci si počas hodín čitateľskej gramotnosti utvrdzujú a aplikujú získané vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov, a tým sa darí dosahovať prepojenie všetkých oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

       Žiaci prejavujú záujem o takýto druh a formu vzdelávania, oceňujú najmä prepojenosť s praktickým životom, aktuálnosť vybraných tém, ktoré reflektujú spoločenské udalosti súčasnosti. Vybranými tvorivými metódami a formami sú motivovaní aktívne vyjadriť svoj osobný postoj, formovať svoju osobnosť a utvárať vlastný rebríček hodnôt.

       Prírodovedná gramotnosť (fyzika)

       Skúsenosti s používaním IKT ako nového prostriedku štúdia fyziky ma presvedčili, že hlavným vzdelávacím cieľom je zvýšiť efektivitu vyučovania, vytvoriť aktívne kognitívne prostredie nevyhnutné pre dialóg učiteľ-študent, heuristický rozhovor. Organizovať porozumenie (a nie memorovanie) učenie pomocou obsahu počítačových školiacich materiálov. Všetko by malo byť postavené nie na memorovaní, ale na aktívnej nezávislej praktickej činnosti, neštandardných riešeniach. Využívanie IKT revitalizuje vnímanie učiva žiakom, vzbudzuje záujem o štúdium predmetu a zlepšuje tvorivé schopnosti žiakov. Počítačové materiály sú nevyhnutnou súčasťou jedného súboru učebných pomôcok, ktoré môže učiteľ doplniť, modernizovať a obmeniť spôsoby aplikácie.

       Využitie IKT na hodinách fyziky pomáha dosiahnuť aktiváciu záujmu študenta o predmet a proces učenia, rozvoj zručností samostatnej práce pri hľadaní potrebných informácií, úspora času pri spracovaní veľkého množstva matematických informácií, odstránenie konfliktnej situácie v prípade zlyhania žiaka a v neposlednom rade úspora času učiteľa.

       Prírodovedná gramotnosť (biológia)

       Na extra hodinách sme sa rozhodli venovať praktickej stránke biológie. Hodiny sú zamerané na poznávanie rastlín (byliny, dreviny, liečivé i chránené druhy) i živočíchov (bezstavovce i stavovce). Poznávať jednotlivé druhy sa učíme v školskom areáli, tvorbou prezentácii a projektov, pomocou odbornej literatúry.

       Pre poznávanie druhov sme sa rozhodli preto, že veľmi málo žiakov pozná bežne sa vyskytujúce rastlinné i živočíšne druhy. Prostredníctvom týchto hodín chceme žiakom priblížiť aspoň najčastejšie sa vyskytujúce druhy v ich okolí. Chceme im ukázať, že „bežná burina“, ako to oni vidia, dokáže vyliečiť alebo spomaliť množstvo neduhov v tele človeka.

       Je potrebné poznať prírodu okolo seba, pretože len vtedy si ju dokážeme vážiť a chrániť.

       „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.“ Andrej Sládkovič

       Prírodovedná gramotnosť (chémia)

       Na extra hodinách sme sa vydali za chemickými prvkami. Postupne prechádzame rôzne skupiny chemických prvkov, dôležitých z hľadiska života, zdravia, toxicity, životného prostredia... V súčasnosti sa venujeme biogénnymi prvkom. Je to skupina vyše 30 prvkov, bez ktorých by nebol možný život.

       Vyučovanie sa uskutočňuje formou výkladu, kde sú študenti nasmerovaní do problematiky a poukázané je na niektoré základné súvislosti. Na nasledujúcej hodine, žiaci samostatne vypracujú pracovný list. Môžu pri tom použiť vlastné poznámky z predchádzajúcej hodiny. Niektoré otázky majú formu kvízu (výber správnej odpovede), iné sú skôr na logickej úvahe. Po skončení jednej oblasti pripravia v skupinách prezentáciu, kde zhrnú najzákladnejšie poznatky. Záujem študentov sa zvyšuje použitím filmov alebo animácií k danej téme, napríklad z YouTube.  V ďalšom vyučovaní sa chceme venovať aj kolobehu prvkov v prírode. Prvkom dôležitým pre výrobu zliatin. Prvkom ktoré sú základom keramickej výroby.

       Matematická gramotnosť

       Predmet vedomosti v praxi so zameraním na matematickú gramotnosť sa vyučuje už druhý rok. Obsahovo je zameraný na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov. Počas vyučovania riešime množstvo zaujímavých projektov.

       Pomocou rôznych prezentácií a prípadových štúdií neriešime konkrétne príklady, ale sme skôr zameraní na komplexný pohľad na problematiku. Začiatok je venovaný histórií matematiky, slávnym predstaviteľom a matematickým nástrojom. Neskôr plynule prechádzame do modernej sféry matematiky, ktorá je zameraná na praktické využitie matematiky a moderné matematické aplikácie.

       Žiaci postupom času prichádzajú na to, že matematika nemusí byť pre nich ,,strašiak,, ale má aj veľmi zaujímavé pozadie. Našou snahou je zmeniť ich pohľad na matematiku. Aby žiaci vedeli využívať matematiku v bežnom živote, aby ju nebrali iba ako nutnosť pri počítaní peňazí v obchode.

       Finančná gramotnosť

       V dnešnom svete sa nemôžeme sťažovať na nedostatok informácií. Sú všade a sú aj jednoducho dostupné. Ako sa v nich však orientovať?

       Na extra hodinách získavame nielen vybraný sled informácií a údajov z finančnej oblasti, ale najmä analyzujeme ich význam. Učíme sa nielen byť informovaní, ale hlavne rozumieť informáciám.

       Na extra hodinách – Finančná gramotnosť vysvetľujeme, čo znamenajú pojmy vzácnosť a  alternatívne náklady a prečo sú dôležité pre život. Zisťujeme, aké sú základné ekonomické voľby, ktorým čelí každá spoločnosť.

       Dozvedáme sa, čo sa považuje za  piliere slobodného podnikania a akú úlohu hrá zisk v podnikaní. 

       Analyzujeme ako zákazníci profitujú z konkurencie a prečo je podnikanie dôležité pre ekonomický rast hospodárstva krajiny.

       Poznáme odpoveď na otázku – čo majú spoločné stratégia, plánovanie, podnikanie a startup. Porovnávame základné služby obchodných bánk a ostatných finančných inštitúcií. Argumentujeme, na čo slúži RPMN a ako banky „produkujú“ peniaze. Vieme, prečo sa mení hodnota peňazí.

       Učíme sa ako spolu súvisia import export a prečo majú štáty bariéry proti obchodovaniu.

       Vysvetľujeme výmenné kurzy a čo ich ovplyvňuje. Analyzujeme výhody a nevýhody globalizácie.

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • IČO: 00695106
   • DIČ: 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
   • Číslo účtu školy (bežný) SK40 8180 0000 0070 0048 4414
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK65 8180 0000 0070 0048 4449
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie