• Novinky

      • Lyžiarsky výcvik

      • V dňoch 16. až 20. januára žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v podmanivom prostredí lyžiarskeho strediska na Kubínskej holi. V krásnom prostredí oravskej prírody, pod vedením našich inštruktorov, (vybraných učiteľov športovej prípravy) mali účastníci výcviku možnosť rozvinúť svoje lyžiarske umenie, lepšie sa spoznať, nadviazať a prehĺbiť vzájomné kamarátstva  i aktívne načerpať sily do ďalšieho priebehu školského roku. O tom, že  sa výcvik naozaj vydaril svedčia i priložené fotografie.

      • Na našej škole nám záleží !

      • To ako sa v škole cítime, ovplyvňuje to, aké výkony v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu podávame, ako sa nám darí či nedarí napĺňať vlastné predstavy i ciele a budovať nielen dobrý základ pre svoju lepšiu budúcnosť, ale najmä prežívať príjemne a užitočne  prítomnosť.

       Aj na základe tejto skutočnosti sa Spojená škola prostredníctvom všetkých zamestnancov a žiakov zapojila do projektu „Budovanie kultúry, klímy a mapovania potrieb“, zameraného na vytváranie dialogickej, rešpektujúcej a na rast (sebarozvoj) orientovanej kultúry v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

       Účastníci projektu boli rozdelení do 5 skupín aktérov a následne online testovaní, s cieľom vytvoriť stav otvorenosti pre sebapoznanie, osobnú a skupinovú sebareflexiu a zaujatie rešpektujúcich a konštruktívnych postojov voči inak zmýšľajúcim kolegom / žiakom a potenciálnym zmenám súčasného stavu. Výsledky testovania môžu napomôcť k odhaleniu skrytých problémov, zlepšeniu atmosféry a klímy na našej škole a tak skvalitniť nielen prostredie, ale najmä vzťahy medzi nami. Veríme, že táto skutočnosť sa prejaví v budúcom rozvoji školy. Všetkým zúčastneným učiteľom, žiakom, či ostatným pracovníkom patrí vďaka za ich otvorenosť a iniciatívu pri zlepšovaní prostredia, atmosféry a vzťahov na našej škole.   

      • Zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže ZAV-100

      • Česká národná skupina Interinfo ČR a Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií Intersteno už niekoľko rokov organizujú internetovú online súťaž v písaní na PC.   

       Posledný ročník tejto významnej medzinárodnej súťaže sa konal v decembri 2022. 

       Úlohou súťažiacich bolo presne a rýchlo absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z monitora počítača. Pravidlá súťaže boli prísne. Za neopravenú chybu bola súťažiacim udelená penalizácia 100 úderov. 

        

       Konkurencia v súťaži bola vysoká a zúčastnilo sa jej 1 325 súťažiacich z Turecka, Belgicka, Chorvátska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska, Česka a Slovenska.

       Súťažilo sa v štyroch kategóriách – deti do 12 r., žiaci 12 – 16 roč., juniori 17 – 20 roč. a seniori 21+. 


       Medzi súťažiacimi svoje majstrovstvo tretíkrát predviedli aj žiaci našej školy. V kategórii 12 – 16 roční našu školu reprezentovali štyria žiaci študijného odboru športový manažment. Išlo o žiakov I. D triedy – Dorota Turská, Tomáš Koščalik a Pavol Macek.

       Víťazom tejto kategórie sa stal žiak z Turecka s výkonom 787,3 čistých úderov za minútu.


       Absolútny víťaz, ktorý je študentom Karlovej univerzity v Prahe, dosiahol výkon 955,9 čistých úderov za minútu.


       Naši žiaci získali ďalšiu cennú skúsenosť. Ďakujeme im za reprezentáciu školy v tejto významnej medzinárodnej súťaži a želáme im veľa úspechov nielen v zdokonaľovaní sa v písaní na PC.


   • Kontakty

    • Stredná športová škola
    • 041/5004408
    • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408
     Vrátnica - školský internát: 0918370886
    • Rosinská 6
     010 08 Žilina
     Slovakia
    • IČO: 55494099
    • DIČ: 2122053142
    • 100019964
    • E0007603849
    • PaedDr. Peter Hruška
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     041/5004410, 0907849466
    • Mgr. Martina Mažgútová
     martina.mazgutova@sportovaskolaza.sk
     041/5004409 - 10
     agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
    • PaedDr. Jana Čibenková
     jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk
     0917823046
     agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
    • PaedDr. Vladimír Kuťka
     vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk
     0908902252
     agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
    • Mgr. Erika Kobyliaková
     erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk
     0917792745
    • Mgr. Emília Berešíková
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
     agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
    • Ing. Renáta Orješková
     renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk
     041/5004408
     ekonomická agenda
    • Alexandra Baránková
     alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk
     0918222935
    • Zdenka Konštiaková
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
     041/5006614 - 15
    • Číslo účtu školy (bežný)
     SK64 8180 0000 0070 0068 8652
    • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací)
     SK14 8180 0000 0070 0068 8679
    • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
    • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
   • Prihlásenie